VAIZDUOJAMOSIOS DAILĖS RINKINYS


XVI-XIX a. tapyba

Šiam rinkiniui priklauso daugiau negu 2500 kūrinių. Jis yra didžiausias ir vertingiausias senosios tapybos rinkinys Lietuvoje. 
Rinkinio pagrindą sudaro Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės XVI-XVIII a. pasaulietinės diduomenės ir dvasininkijos portretai, religinės kompozicijos, anksčiau priklausiusios Lietuvos bažnyčioms bei vienuolynams.
Seniausias Venecijos meno mokyklos atstovo Giovanni dal Monte (XVI a.) tapytas Vilniaus vyskupo Povilo Algimanto Alšėniškio portretas. 
Seniausias bažnytinės tapybos pavyzdys - XVI a. Marija su Kūdikiu (paveikslas iš Senųjų Trakų bažnyčios).
Senąsias Lietuvos bažnytinės tapybos tradicijas reprezentuoja XVII a. I pusėje ant medžio lentų tapyti paveikslai, kurie vaizduoja Švč. Mergelę Mariją, apaštalus Pilypą ir Povilą, Šv. Kazimierą, septynis Vilniaus kankinius pranciškonus. 
Vertingi Simono Čechavičiaus Vilniaus bažnyčioms tapyti paveikslai, kurie priskiriami baroko epochos religinėms kompozicijoms. 
Didžiausia rinkinyje - XIX a. Lietuvos dailės kolekcija, kurioje itin daug vertingų Vilniaus meno mokyklos profesorių ir auklėtinių kūrinių. Juos reprezentuoja:
1. Piešimo ir tapybos katedros įkūrėjo, ryškiausio klasicizmo atstovo Lietuvoje Pranciškaus Smuglevičiaus paveikslai, sukurti biblijos, antikinės istorijos ir mitologijos siužetais, portretai;
2. P. Smuglevičiaus kolegos Jono Rustemo portretų rinkinys;
3. Vlniaus meno mokyklos auklėtinių kūryba: Jono Damelio, Kanuto Rusecko, Valentino Vankavičiaus, Napoleono Ylakavičiaus, Juozapo Oleškevičiaus, Vincento Smakausko, Vincento Dmachausko, Polikarpo Joteikos, Karolio Rypinskio, Adomo Šemešio, Vladislovo Neveravičiaus.
Turtinga ir Lietuvos XIX a. II pusės tapytojų, kurie po Vilniaus univeristeto uždarymo dailę studijavo Vokietijoje, Rusijoje, Prancūzijoje, Italijoje, kolekcija. Tai Boleslovo Rusecko, Vincento Slendzinskio, Alfredo ir Mato Riomerių, Juozapo Marševskio, Tado Goreckio, Jono Zenkevičiaus, Karolio Rafalavičiaus, Nikodemo Silvanavičiaus, Pranciškaus Jurjevičiaus, Kazimiero Alchimavičiaus, Romano Švoinickio kūriniai. 
XVI-XIX a. tapybos rinkinyje yra užsienio šalių dailininkų (italų, flamandų, vokiečių, prancūzų, olandų, lenkų, ir rusų) paveikslų kolekcija. Ją reprezentuoja italų Lodoviko Karačio (Lodovico Caracci), Antonijaus Kampio (Antonio Campi), Salvatoro Rozos (Salvator Rosa), flamandų Kornelio Mahu (Kornel Mahu), Bartolomėjaus Sprangerio Bartholomaeus (Spranger), Jano Fyto (Jan Fyt), olandų Meinderto Hobemos (Meindert Hobbema), Kornelio van Harlemo (Kornel van Haarlem), Dirko van Bergeno (Dirk van Bergen), vokiečio Jokūbo Samuelio Beko (Jakob Samuel Beck), austro Johano Mikaelio Rotmajerio (Johanno Michael Rottmayer), prancūzų Fransua Ksavero Fabro (Francois Xavier Fabre), Žako Stelos (Jacques Stella), Žano Loreno Mosnje (Jean Laurent Mosnier), ispanų Chuano Ricio (Juan Rizi), Francisko Chimeneso (Francisco Ximenes) kūriniai. 
Rusų tapybos kolekcijoje - iškilių XIX a. rusų dailininkų Vasilijaus Perovo (Vasilij Perov), Aleksejaus Savrasovo (Aleksej Savrasov), Isako Levitano (Isaak Levitan), Vasilijaus Tropinino (Vasilij Tropinin), Aleksejaus Bogoliubovo (Aleksej Bogoliubov), Aleksejaus Korzuchino (Aleksej Korzuchin) kūriniai. 
Šiai kolekcijai priklauso ir muziejuje saugoma didelė XVIII-XX a. pradžios ikonų kolekcija.

XX a. I p. tapyba / Išeivijos tapyba

Rinkinyje - Lietuvoje bei išeivijoje 1900-1940 metais kūrusių lietuvių tapytojų darbai, sukurti aliejumi ar tempera ant drobės, kartono, faneros. Jų pagrindą sudaro XX a. pradžioje Lietuvių dailės draugijos narių Vilniuje organizuotų dailės parodų dalyvių kūriniai: Antano Žmuidzinavičiaus, Adomo Varno, Petro Kalpoko, Jono Mackevičiaus, Justino Vienožinskio ir kt. 
Vertinga ir XX a. 3- 4 dešimtmečių lietuvių tapybos darbų kolekcija. Jai priklauso ir daugelio Kauno meno mokyklos dėstytojų kūriniai. 
Negausi, tačiau savo unikaliais darbais dėmesį traukia XX a. pr. rusų tapytojų - I. Levitano, I. Repino, V. Surikovo, D. Burliuko, K. Petrovo-Vodkino, A. Osmiorkino ir kt. - darbų kolekcija. 
Įdomi ir Stepono Batoro universiteto dailės fakulteto dėstytojų - Ferdinando Ruščico, Boleslovo Kubickio, Liubomiro Slendzinskio, Bronislovo Jamonto, Stanislovo Bohušo-Siescencevičiaus, Aleksandro Šturmano, jų mokinių, tarp jų ir Vlado Drėmos, kūrinių kolekcija. 
Tarp išeivijos dailininkų kūrinių vertingiausi yra senosios kartos dailininkų - Adomo Galdiko, Vytauto Kazimiero Jonyno, Viktoro Vizgirdos - kūriniai. Įdomūs ir muziejuje saugomi Jono Rimšos, Prano Domšaičio, Juzefos Katiliūtės, Jadvygos Dobkevičiūtės - Paukštienės, Kazimiero Žoromskio, Broniaus Murino, Gabrieliaus Stanulio, Petro Kiaulėno, Vytauto Igno, Elenos Urbaitytės, Albino Elskaus, Eugenijaus Budrio, Prano Lapės, Alfonso Krivicko Algirdo Kurausko, Leono Urbono, Kęstučio Zapkaus, Magdalenos Birutės Stankūnienės, Giedrės Montvilienės, Vyto Sakalo ir kt. kūriniai. 
1995 m. LDM sukauptą išeivijos dailės kolekciją papildė Australijoje gyvenančių lietuvių dailininkų kūrinių kolekcija, reprezentuojanti įvairias meninio gyvenimo tendencijas. Joje matome Evos Kubbos, Henriko Šalkausko, Leono Urbono, Adomo Vingio, Leono Žygo, Vlado Meškėno, Ugnės Kazokaitės, Jurgio Mikševičiaus, Jono Abromo, kūrinius.

XX a. II p. tapyba

Šiam rinkiniui priklauso daugiau negu 4000 eksponatų. Jie reprezentuoja XX a. paskutiniųjų dešimtmečių Lietuvos tapybą.
Įdomūs Zigmo Petravičiaus, Antano Gudaičio, Vlado Dilkos, Irenos Trečiokaitės - Žebenkienės, Vytauto Mackevičiaus, Augustino Savicko, Leono Katino, Leopoldo Surgailio, Vincento Gečo, Alfonso Motiejūno kūrybiniai ieškojimai. 
Vertingi muziejuje saugomi Jono Švažo, Leonardo Tuleikio, Vlado Karatajaus, Vytauto Ciplijausko, Sofijos Veiverytės, Aloyzo Stasiulevičiaus, Vincento Gečo, Silvestro Džiaukšto kūriniai. Rinkinyje yra ir Algirdo Petrulio, Marijos Cvirkienės paveikslų.
Aštuntojo dešimtmečio tapybą reprezentuoja Augustino Savicko, Algimanto Švėgždos, Algimanto Kuro, Antano Gudaičio, Kosto Dereškevičiaus, Vinco Kisarausko, Valentino Antanavičiaus, Arvydo Šaltenio kūriniai.
Paskutiniųjų metų lietuvių dailės tendencijos ryškiai atsispindi muziejuje saugomuose Antano Martinaičio, Dalios Kasčiūnaitės, Adomo Jacovskio, Jono Daniliausko, Šarūno Saukos, Raimundo Sližio, Henriko Natalevičiaus, Jūratės Mykolaitytės, Lino Leono Katino, Vyginto Paukštės, Povilo Ričardo Vaitekūno, Eugenijaus Antano Cukermano, Kazės Zimblytės ir kitų dailininkų kūriniuose. 

LDK grafika

Rinkiniui priklauso apie 4000 XVI-XIX a. lietuvių grafikų kūrinių, taip pat ir Lietuvoje dirbusių ar lituanistine tematika kūrusių užsienio dailininkų raižiniai. 
Iš seniausių grafikos darbų, kurie yra LDM rinkinyje, pažymėtini šie: 
N. A. Flensburgiečio 1590 išraižytas Vilniaus vaito Stanislovo Sabinos portretas;
L. Kiliano - Lietuvos didikų portretai;
W. J. Delfto Kristupo Radvilos portretas.
XVIII a. Lietuvos grafiką reprezentuoja šių grafikų kūriniai :P. Balcevičiaus, M. Pšickio-Karmelitos, J. Karengos. Vertingas Konstantino Tiškevičiaus rūpesčiu 185 XVI-XIX a. Lietuvos dailininkų raižinių albumas „Krašto raižybos paminklai“.
XIX a. grafikos kolekcijoje daug Vilniaus univeristeto dailės katedrų profesorių - Pranciškaus Smuglevičiaus, Jono Rustemo, Juozapas Saunderso, Jokūbo Veiso - bei universiteto auklėtinių - Kanuto Rusecko, Valentino Vankavičiaus, Mykolo Podolinskio, Vincento Smakausko, Gotlybas Kislingo - piešinių ir raižinių.
Šiam rinkiniui priklauso daugiau negu 230 estampų, nemažai iliustracijų albumų. 
Rinkinyje savo verte išsiskiria iškilaus lietuvių architekto Lauryno Stuokos-Gucevičiaus architektūros projektų originalai.

Vakarų Europos grafika

Lietuvos dailės muziejaus rinkinyje yra daugiau negu 8000 XV-XX a. italų, vokiečių, prancūzų, flamandų, olandų, lenkų, anglų, japonų bei kitų šalių grafikų kūrinių. 
Vokiečių grafikos kolekcijai priskirti Heinricho Aldegreverio vario raižiniai, XVIII a. Augsburgo raižytojų P. A. Kiliano, J. Ch. Sysangos kūriniai, Niurnbergo bei Leipcigo grafikos dirbtuvių reprodukciniai plieno raižiniai.
Italų grafikos kūrinių kolekcijoje yra XV-XIX a. dailininkų Bernardo Beloto - Kanaleto (Bernardo Bellottto - Canaletto), Ugo da Kaprio (Ugo da Capri), Džiovanio Batistos Piranėzi (Giovanni Battista Piranesi), Kristoforo ab Akvos Vinčentino (Christophorus ab Aqua Vincentinus), Salvatoro Rozos (Salvatoro Rosa) darbų. 
Iš šio rinkinio savo menine verte dėmesį patraukia prancūzų dailininkų Johano Sadlerio (Johann Sadler), Žako Kalo (Jacques Callot), Le Ba (Le Bas), Pauliaus Pontijaus (Paulus Pontius), anglų dailininkų Ričardo Erlomo (Richard Earlom), Džeimso Vordo (James Ward), T. Bauelso (T. Bowels) ir kt. dailininkų kūriniai. 
Lenkijos grafikos rinkiniui priklauso Antonio Oleščinskio (Anton Ollezsczynski) Žano Pjero Norbleno (Jean Pierre Norblen), Jano Ligberio (Jan Ligber) raižiniai, 1820 m. išleistas Valento Slivickio (Walent Sliwicki) portretų albumas. 
Vertinga yra ir senosios bei šiuolaikinės japonų grafikos kūrinių kolekcija.

XX a. I p. grafika, išeivijos grafika

Rinkiniui priskirta daugiau negu 12.000 darbų, kuriuos Lietuvos bei išeivijos dailininkai sukūrė prieškario metais. 
Šiame rinkinyje turtingiausios dailinkų Adomo Galdiko, Mečislovo Bulakos, Antano Jaroševičiaus, Petro Kalpoko, Vytauto Kazimiero Jonyno, Marcelės Katiliūtės, Vytauto Kairiūkščio, Juozo Mikėno, Justino Vienožinskio, Liudviko Strolio kūrinių kolekcijos. 
Įdomi dailininko Vytauto Eidukevičiaus piešinių bei eskizų kolekcija. 
Išeivijos grafikos rinkiniui priklauso nemažai kūrinių, kurie į Lietuvą iš užsienio atvežti pačių dailininkų valia. Šios rinkinio dalies pagrindą sudaro Romo Viesulo, Adomo Varno, Vytauto Kašubos, Vaclovo Rato-Rataiskio, Telesforo Valiaus, Alfonso Dargio, Magdalenos Stankūnienės, Jadvygos Dobkevičiūtės - Paukštienės, Viktoro Petravičiaus, Vytauto Kazimiero Jonyno ir kitų dailininkų kūrinių kolekcijos. 
Paskutiniais metais šį muziejaus rinkinį papildė apie 300 vertingų dailininko Prano Domšaičio piešinių kolekcija.

XX a. II p. grafika

Šiam rinkiniui priklauso daugiau negu 21000 eksponatų. 
Pimųjų pokario dešimtmečių grafika plačiai reprezentuoja knygų iliustracijos (Jono Kuzminskio, Petro Rauduvės, Albinos Makūnaitės, Vytauto Jurkūno ir kitų dailininkų kūriniai).
Minėto laikotarpio lakštinės grafikos kolekcijoje - Antano Kučo, Telesforo Kulakausko, Reginos Ulbikaitės, Jono Kuzminskio ir kitų gailininkų sukurti darbai (peizažai, portretai, teminės kompozicijos).
Iš septintame-aštuntame dešimtmetyje sukurtų darbų rinkinyje ryškiausios Vytauto Jurkūno, Laimos Barisaitės, Valerijono Galdiko, Vlados Černiauskaitės, Aldonos Skirutytės, Jono Kuzminskio, Lili Janinos Paškauskaitės, Rimtauto Gibavičiaus, Leono Lagausko, Antano Kučo, Sigutės ir Vytauto Valių, Domicelės Tarabildienės bei kitų dailininkų kūrinių kolekcijos. Specialistų dėmesį savo menine verte traukia Vytauto Kalinausko, Stasio Krasausko, Antano Kučo, Birutės Žilytės, Algirdo Steponavičiaus ir kitų menininkų minėtu laikotarpiu sukurtos iliustracijos lietuvių užsienio šalių literatūros veikalams. 
Aštunto-devinto dešimtmečio lietuvių grafiką rinkinyje reprezentuoja Gražinos Didelytės, Eduardo Juchnevičiaus, Danutės Gražienės, Elvyros Kriaučiūnaitės, Irenos Daukšaitės, Joanos Plikionytės, Vytauto Jurkūno (jaunesniojo), Jūratės Stauskaitės, Petro Repšio, Birutės Stančikaitės, Mikalojaus Povilo Vilučio ir kitų grafikų kūriniai. 
Vertinga devinto dešimtmečio pabaigos ir XX a. paskutiniojo dešimtmečio lietuvių grafikos kolekcija. Jos pagrindą sudaro Petro Repšio, Viktorijos Daniliauskaitės, Virginijos Kalinauskaitės, Danutės Jonkaitytės, Rimvydo Kepežinsko, Laisvydės Šalčiūtės, Ramūno Čeponio, Audriaus Puipos, Kęstučio Vasiliūno, Robertos Vaigeltaitės ir kitų menininkų kūriniai. 
Lietuvių ekslibriso kūrybos raidą rinkinyje atspindi Valerijono Jucio, Alfonso Čepausko, Antano Kmieliausko, Saulutės ir Vinco Kisarauskų, Antano Kučo, Jono Kuzminskio ir kitų.grafikų darbai. Turtinga rinkinyje piešinių kolekcija. Ją sudaro Juozo Mikėno, Mečislovo Bulakos, Aleksandro Vitulskio,Vytauto Kairiūkščio, Irenos Trečiokaitės-Žebenkienės Leono Lagausko ir kitų dailininkų kūriniai.
Skaitlinga šiuolaikinės grafikos kolekcija. Jai priklauso nemažai Boleslovo Motuzos-Motuzevičaus, Juozas Banaičio, Zuzanos Pranaitytės, Saulutės Kisarauskienės, Konstantino Dockaus, Jono Kuzminskio ir kitų dailininkų.

Senoji skulptūra, išeivijos skulptūra

Šį Lietuvos dailės muziejaus rinkinį sudaro senoji XIV-XX a. I pusės lietuvių bei Europos šalių skulptūra bei išeivijoje kūrusių lietuvių dailininkų kūrinių kolekcijos. 
Iš XVII a.-XX a. I pusės skulptūrų dėmesį labiausiai traukia nežinomų autorių kūriniai: . 
XVII a.: „Nežinoma Šventoji“, „Vyriausiasis šventikas„, „Šv.Matas“; 
XVII-XVIII a.sandūra: reljefas „Atsiskyrėlis“. 
Turtinga XVIII a. baroko medžio skulptūros kolekcija, kurioje yra angelų ir šventųjų figūrų. 
Gausi XIX a. skulptūrų kolekcija , kurioje yra ir Boleslovo Jacunskio, Henriko Dmachausko, Jono Ostrovskio, Alfredo Riomerio, Karolio Jelskio, Vinco Smakausko, Rapolo Slizienio, Pijaus Veliuoniškio kūrinių.
Vertinga ir didelė XX a. I pusės lietuvių skulptūros kolekcija. Joje nemažai Vinco Grybo, Antano Aleksandravičiaus, Juozo Mikėno, Broniaus Pundziaus, Petro Rimšos, Mato Menčinsko, Juozo Zikaro skulptūrų. 
Atskirą kolekciją sudaro prieš I-ąjį pasaulinį karą bei tarpukario metais Vilniuje lenkų okupacijos laikotarpiu kūrusių skulptorių Rapolo Jachimavičiaus, Boleslovo Balzukevičiaus, Piotro Hermanovičiaus, Stanislovo Horno-Poplavskio, Tadeušo Godziševskio skulptūros. 
Itin vertinga skulptoriaus bei architekto Antano Vivulskio kūrinių kolekcija - didžiausia Lietuvoje. Europos skulptūros rinkinį Lietuvos dailės muziejuje sudaro Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Lenkijos, Rusijos ir kitų užsienio šalių menininkų kūriniai. Iš vertingiausių paminėtinos šios skulptūros:
XIV a. nežinomo prancūzų dailininko sukurtas dramblio kaulo reljefas su Kristaus gyvenimo scenomis;
XVI a.nežinomo vokiečių dailininko Šv. Martyno skulptūra;
XVI a. Stanislovo Stvošo dirbtuvėje sukurta Nukryžiuoto Kristaus figūra.
Turtinga XX a. II pusės išeivijos kūrinių kolekcija (daugiau nedu 1000 eksponatų), kuriai priklauso dailininkų ar jų artimųjų, kolekcininkų muziejui padovanotos skulptūros. Didelę šios kolekcijos dalį sudaro Vytauto Kašubos, Vytauto Kazimiero Jonyno, Jokūbo Dagio (JAV), Elenos Gaputytės (Anglijos), Elenos Urbaitytės, Australijos lietuvių skulptorių kūrinių kolekcijos.

XX a. II p. skulptūra

Rinkiniui priklauso daugiau negu 1600 XX a. II pusėje Lietuvoje bei užsienio šalyse sukurtos skulptūros. Dvi trečiąsias rinkinio sudaro apvalioji skulptūra, likusią dalį - reljefai, medaljonai, medaliai, plaketės.
Rinkinyje išsiskiria Roberto Antinio (vyresniojo), Petro Aleksandravičiaus, Juozo Mikėno, Vlado Vildžiūno, Leono Striogos, Vytauto Šerio, Teodoro Kazimiero Valaičio, Stepono Šarapovo, Vlado Urbanavičiaus, Ksenijos Jaroševaitės, Gedimino Karaliaus, Šarūno Šimulyno, Petro Mazūro, Mindaugo Navako, Mindaugo Šnipo, Algio Lankelio, Artūro Railos ir kitų skulptorių kūriniai.

Akvarelė-pastelė

Akvarelės-pastelės rinkinyje - XVIII-XX a. Lietuvoje ir užsienio šalyse dailininkų sukurti darbai akvarele-pastele, guašu, tempera ant popieriaus, pergamento, kartono. 
Seniausi rinkinio eksponatai datuojami XVIII a. Jų autoriai - Lietuvos, Lenkijos, Vokietijos dailininkai, portretus tapę pastele. 
Gausi XIX a. akvarelių ir pastelių kolekcija, kurioje yra Pranciškaus Smuglevičiaus, Juozapo Peškos, Jono Rustemo, Vladislovo Neveravičiaus, Kanuto ir Boleslovo Ruseckų, Alfredo ir Eduardo Mato Riomerių, Mykolo Kuliešos, Aleksandro Orlovskio, Vasilijaus Sadovnikovo ir kitų dailininkų akvarelių (kompozicijų, portretų, peizažų).
Vertingiausios kolekcijoje - XX a. pradžioje dailininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio ir Kazimiero Stabrausko sukurtos pastelės. Šį periodą reprezentuoja ir Antano Jaroševičiaus ir Juozapo Kamarausko akvarele tapyti gamtovaizdžiai, architektūrinių peizažų kolekcijos. 
Muziejaus rinkinyje yra ir nemažai XX a. I pusės Lietuvos dailininkų Adomo Galdiko, Kajetono Sklėriaus, Jono Martinaičio, Česlovo Janušo, Vytauto Kairiūkščio, Ferdinando Ruščico, Jono Buračo, Onos Saltonaitės-Riomerienės ir Sofijos Dembovskytės-Riomerienės Balio Macutkevičiaus, Igno Budrio, Povilo Poručio, Augustino Savicko, Petro Stausko, Boleslovo Motuzos, Kazimiero Abromavičiaus bei kitų lietuvių dailininkų kūrinių, sukurtų akvarele, guašu ir pastele. 
Didžiausią akvarelės-pastelės rinkinio dalį sudaro Adomo Galdiko, Vytauto Kazimiero Jonyno, Antano Petrikonio, Prano Domšaičio, Jadvygos Dobkevičiūtės-Paukštienės, Australijoje gyvenančių lietuvių dailininkų Leono Urbono, Henriko Šalkausko, Juozas Baukaus, Evos Kubbos, Ugnės Kazokaitės Cecilijos Kemežytės ir menininkų, kūrusių šia technika, kūriniai. 

Meninė fotografija

Meninės fotografijos rinkinio pagrindą sudaro XX a. II pusės lietuvių fotomenininkų kūriniai, kuriuos Lietuvos dailės muziejui yra perdavusi Lietuvos fotomenininkų sąjunga.
Rinkinyje geriausiai reprezentuojama 1970-1990 metų Lietuvos fotografija. 
Rinkinys kasmet atnaujinamas. Paskutiniais metais jį papildė išeivijos fotomeninkų Algimanto Kezio ir Kazio Daugėlos kūriniai. 

 

  © Lietuvos dailės muziejus, Žemaičių kultūros fondas, Matematikos ir informatikos institutas
     Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu:  samogit@delfi.lt
     Tinklalapis atnaujintas 2011.10.24