Á pradþià  Struktûra  Kontaktai 
English       
   
 
           
 
     
 

Á skyriaus
pradþià

 

2006 m. birþelio 13– rugsëjo 17 d. Adresas: Vilniaus g. 22, Vilnius

Virtuali paroda „Dailininkø Römeriø kûryba“. II dalis

Alfredas Römeris 1832–1897 Alfred Römer
Raitas Mykolas Poderskis,  1896 / Michaù Poderski on horseback,  1896
 Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
Alfredas Römeris 1832–1897 Alfred Römer
Elena Veissenhofaitë lietuviø tautiniais drabuþiais, 1856 / Helena Weissnhofówna in the Lithuanian national costume, 1856
 Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
Alfredas Römeris 1832–1897 Alfred Römer
Kotrynos Römerytës portretas, 1856 / Portrait of Katarzyna Römerówna, 1856
A. Romerio nuos., Briuselis / A. Romer collection, Brussels
Alfredas Römeris 1832–1897 Alfred Römer
Lietuvaitë tautiniais drabuþiais / A Lithuanian woman in the national costume
 Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
Alfredas Römeris 1832–1897 Alfred Römer
Vilniaus Pranciðkonø baþnyèios varpinë, 1869 / Bell-tower of the Franciscan Church in Vilnius, 1869
 Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
Alfredas Römeris 1832–1897 Alfred Römer
Vilniaus Bernardinø baþnyèios bokðtas / Tower of the Bernardine Church in Vilnius
Varðuvos nacionalinis muziejus / National Museum in Warsaw
Alfredas Römeris 1832–1897 Alfred Römer
Autoportretas, 1880 / Self-portrait, 1880
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
Alfredas Römeris 1832–1897 Alfred Römer
Edvardas Jonas Römeris /  Edward Jan Römer
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
Alfredas Römeris 1832–1897 Alfred Römer
Florijonas Danovskis / Florian Danowski
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
Alfredas Römeris 1832–1897 Alfred Römer
Zigmantas Vrublevskis / Zygmunt Wróblewski
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
Alfredas Römeris 1832–1897 Alfred Römer
Jonas Karloviènius / Jan Karùowicz
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
Edvardas Matas Römeris 1848–1900  Edward Mateusz Römer
Kalvis Blacksmisth
 Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
Virðuje – Elena Römerytë 1860–1946 Helena Römerówna
Karvës berþyne / Cows in the birch grove
 Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art; Apaèioje –
Edvardas Matas Römeris 1848–1900 Edward Mateusz Römer
Þiema/ Winter
 Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
Elena Römerytë 1860–1946 Helena Römerówna
Mykolo Kazimiero Römerio portretas / Portrait of Kazimierz Römer
Rokiðkio kraðto muziejus / Rokiðkis Country muzeum
Edvardas Matas Römeris 1848–1900 Edward Mateusz Römer
Valstietis kailiø kepure / Peasant with a fur hat
 Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
Edvardas Matas Römeris 1848–1900 Edward Mateusz Römer
Poeto Antano Strazdo portretas, 1877 Portrait of the poet Antanas Strazdas,  1877
Nacionalinis M. K. Èiurlionio dailës muziejus / National M. K. Èiurlionis Museum of Art
Alfredas Römeris 1832–1897 Alfred Römer
Kerðas arklys / Piebald horse
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
Elena Römerytë 1860–1946 Helena Römerówna
Arkliai pievoje / Horses in the meadow
 Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
Alfredas Römeris 1832–1897 Alfred Römer
Severino Römerio kumelë , Seweryn Römer’s mare
A. Romerio nuos., Briuselis / A. Romer collection, Brussels
Elena Römerytë 1860–1946 Helena Römerówna
Kelias miðke / Forest road
 Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
Nuotraukos ið Dalios Tarandaitës archyvo

I dalis    III dalis

 
 
 
 
[Á pradþià] [Struktûra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bièiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Þiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailës muziejus

  Tinklalapis atnaujintas 2011.10.25