Á pradþià  Struktûra  Kontaktai 
English       
   
 
           
 
     
 

Á skyriaus
pradþià

 

2006 m. birþelio 13– rugsëjo 17 d. Adresas: Vilniaus g. 22, Vilnius

Virtuali paroda „Dailininkø Römeriø kûryba“. I dalis

Edvardas Jonas Römeris 1806–1878 Edward Jan Römer
Römeriø ðeima, 1829 / Römer family, 1829
Varðuvos nacionalinë biblioteka / National Library, Warsaw
Edvardas Jonas Römeris 1806–1878 Edward Jan Römer
Sûnaus Izidoriaus portretas,  1863 / Portrait of the artist’s son Izydor, 1863
Nacionalinis M. K. Èiurlionio dailës muziejus / National M. K. Èiurlionis Museum of Art
Alfredas Römeris 1832–1897 Alfred Römer
Dvaro vartø stulpai / Poles of manors gate
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
Edvardas Jonas Römeris 1806–1878 Edward Jan Römer
Peizaþas, ~1830 / Landscape, ~1830
Romerio nuos., Briuselis /A. Romer collection, Brussels
Alfredas Römeris 1832–1897 Alfred Römer
Bronislovo Römerio portretas / Portrait of Bronisùaw Römer
Rokiðkio kraðto muziejus / Rokiðkis Country muzeum
Alfredas Römeris 1832–1897 Alfred Römer
Mergaitës rankø studija / Study of a girl’s hands
 Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art 
Alfredas Römeris 1832–1897 Alfred Römer
Berniuko portretas, ~1871–1874 / Portrait of a boy, ~1871–1874
 Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
Alfredas Römeris 1832–1897 Alfred Römer
Senis / Old man
 Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
Alfredas Römeris 1832–1897 Alfred Römer
Autoportretas, 1892 / Self-portrait, 1892
Varðuvos nacionalinis muziejus / National Museum in Warsaw
Alfredas Römeris 1832–1897 Alfred Römer
Lenkø valstietis / Polish paesant
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
Alfredas Römeris 1832–1897 Alfred Römer
Dailininko Boleslovo Rusecko portretas / Portrait of the artist Bolesùaw Rusiecki
 Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
Alfredas Römeris 1832–1897 Alfred Römer
Trakø vargoninko Èerskio portretas / Portrait of a Trakai organist Czerski
 Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
Alfredas Römeris 1832–1897 Alfred Römer
Edvardo Mato Römerio portretas, 1885 / Portrait of Edward Mateusz Römer, 1885
 Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
Alfredas Römeris 1832–1897 Alfred Römer
Mergaitës portretas (nebaigtas) / Portrait of a girl (unfinished)
Þemaièiø „Alkos“ muziejus / Samogitian ‘Alka’ Museum
Alfredas Römeris 1832–1897 Alfred Römer
Moters portretas / Portrait of a woman
 Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
Sofija Romerienë 1885–1972 Zofia Romer
Dukters Elenos portretas /  Portrait of daughter Hela
Ðiauliø „Auðros“ muziejus / Ðiauliai ‘Auðros’ Museum
Alfredas Römeris 1832–1897 Alfred Römer
Ponios Görcke portretas, ~ 1870 / Portrait of Mrs Görcke, ~ 1870
 Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
Alfredas Römeris 1832–1897 Alfred Römer
Jadvygos Þimirskienës (Fergüss) portretas, 1860 / Portrait of Jadwiga Ýymirska (Fergüss), 1860
 Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
Alfredas Römeris 1832–1897 Alfred Römer
Lietuvis ið Kriaunø parapijos tautiniais drabuþiais, 1856 / A Lithuanian from the parish of Kriaunos in his national costume, 1856
 Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
Steponas Römeris 1900–1951 Stefan Römer
Michaùo Mieczkowskio portretas, 1929 /  Portrait of Michaù Mieczkowski, 1929
E. Armoðkos nuos., Vilnius / E. Armoðka collection, Vilnius
Nuotraukos ið Dalios Tarandaitës archyvo

II dalis    III dalis

 
 
 
 
[Á pradþià] [Struktûra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bièiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Þiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailës muziejus

  Tinklalapis atnaujintas 2011.10.25