Á pradþià  Struktûra  Kontaktai 
English       
   
 
           
 
     
 

Á skyriaus
pradþià

 

2006 m. birþelio 13– rugsëjo 17 d. Adresas: Vilniaus g. 22, Vilnius
 
Parodoje eksponuojamø kûriniø sàraðas
 
Spalvomis paþymëtos kûriniø technikos:
 
aliejinë tapyba
pastelë
akvarelë
guðas
pieðinys
skulptûra
estampas
keramika

 

EDVARDAS JONAS RÖMERIS   1806–1878   EDWARD JAN RÖMER

 

Edvardas Jonas Römeris   1806–1878   Edward Jan Römer

Igno Ðidlovskio portretas     Iki/before 1838     Portrait of Ignacy Szydùowski

Lietuvos nacionalinis muziejus / Lithuanian National Museum

 

Edvardas Jonas Römeris   1806–1878   Edward Jan Römer

Sûnaus Alfredo portretas     1863     Portrait of the Artist’s Son Alfred

Lietuvos nacionalinis muziejus / Lithuanian National Museum

 

Edvardas Jonas Römeris   1806–1878   Edward Jan Römer

Liucijono Weissenhofo portretas    1860    Portrait of Lucian Weissenhof

Nacionalinis M. K. Èiurlionio dailës muziejus / National M. K. Èiurlionis Museum of Art

 

Edvardas Jonas Römeris   1806–1878   Edward Jan Römer

Sûnaus Izidoriaus portretas     1863     Portrait of the Artist’s Son Izydor

Nacionalinis M. K. Èiurlionio dailës muziejus / National M. K. Èiurlionis Museum of Art

 

Edvardas Jonas Römeris   1806–1878   Edward Jan Römer

Peizaþas     ~1830      Landscape

A. Romerio  nuos., Briuselis /A. Romer collection, Brussels

Edvardas Jonas Römeris   1806–1878   Edward Jan Römer
Römeriø ðeima     1829     Römer Family
Varðuvos nacionalinë biblioteka / National Library, Warsaw
 
Edvardas Jonas Römeris   1806–1878   Edward Jan Römer
Antanaðës dvaro projektas    1856    Project of the Antanaðë Manor House
Varðuvos nacionalinë biblioteka / National Library, Warsaw
 
Edvardas Jonas Römeris   1806–1878   Edward Jan Römer
Antano Römerio portretas     Iki /before 1855     Portrait of Antoni Römer
Lietuvos nacionalinis muziejus / Lithuanian National Museum
 
Edvardas Jonas Römeris   1806–1878   Edward Jan Römer
Raitelis ir berniukas    Rider and a Boy
Varðuvos nacionalinë biblioteka / National Library, Warsaw
 
Edvardas Jonas Römeris   1806–1878   Edward Jan Römer
Laiðko þmonai fragmentas    Fragment of the letter to his wife
Varðuvos nacionalinë biblioteka / National Library, Warsaw
 
 
ONA RŐMERYTË-PODBERESKIENË   1805–1890   ANNA RŐMERÓWNA PODBERESKA
 
Ona Rőmerytë- Podbereskienë   1805–1890   Anna Rőmerówna Podbereska
Kurkliðkës     Kurkliðkës village
Varðuvos nacionalinis muziejus / National Museum in Warsaw
 
Ona Rőmerytë- Podbereskienë   1805–1890   Anna Rőmerówna Podbereska
Dembynës parko fragmentas. Kopija      ~1829           Fragment of Dæbina park. Copy
Varðuvos nacionalinë biblioteka / National Library, Warsaw
 
SEVERINAS RÖMERIS   1814–1890   SEWERYN RÖMER
 
Severinas Römeris ?  1814–1890   Seweryn Römer  ?
Tvenkinys su gulbëmis ir valtimi            Pond with the Swans and Boat
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
 
ALFREDAS RÖMERIS    1832–1897   ALFRED RÖMER
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Berniuko portretas   ~1871–74   Portrait of a Boy
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Moters ið Bialozarø giminës portretas   Po/after 1863   A Woman of Biaùùozor Family
Nacionalinis M. K. Èiurlionio dailës muziejus / National M. K. Èiurlionis Museum of Art
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Povilo Konèios portretas    Portrait of Paweù Koñcza
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Bronislovo Römerio portretas       Portrait of Bronisùaw Römer
Rokiðkio kraðto muziejus / Rokiðkis Country muzeum
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Boleslovo Lopacinskio portretas    Portrait of Boùeslaw Ùopaciñski
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Rachelës Römerienës portretas. Kopija     Portrait of Rachela Römerowa. Copy
Varðuvos nacionalinis muziejus / National Museum in Warsaw
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Autoportretas   1892   Self-portrait
Varðuvos nacionalinis muziejus / National Museum in Warsaw
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Mergaitës portretas (nebaigtas)     Portrait of a Girl (unfinished)
Þemaièiø „Alkos“ muziejus / Samogitian ‘Alka’ Museum
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Felikso Vrotnovskio portretas   1870   Portrait of Feliks Wrotnowski
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Serbø mergaitë    Serbian Girl
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Dailininko dirbtuvëje      In an Artist’s Studio
Varðuvos nacionalinis muziejus / National Museum in Warsaw
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Barzdotas vyras    Bearded Man
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Dailininko pamotës Sofijos Bialozaraitës Römerienës portretas   1872
Portrait of the Artist’s Mother Zofia Biaùùozorówna Römerowa
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Mergaitës rankø studija    Study of a Girl’s Hands
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Senas vyras ið profilio    Old Man in Profile
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Dvaro vartai     Gate of a Manors House
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Dailininkas Pranciðkus Jurjevièius    ~1887-89    Artist Franciszek Jurjewicz.
Lietuvos nacionalinis muziejus / Lithuanian National Museum
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Dailininko Boleslovo Rusecko portretas    Portrait of  the Artist Bolesùaw Rusiecki
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Gulintis berniukas (Bronislovas Römeris)   1872   Reclining Boy (Bronisùaw Römer)
Rokiðkio kraðto muziejus /  Rokiðkis Country muzeum
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Vanda Römerienë, Juzefa Gornostajska ir Irena Karlavièienë   1883
Wanda Römerowa, Józefa Gornostajska and Irena Karùowicz
Lietuvos nacionalinis muziejus / Lithuanian National Museum
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Dvi damos Paryþiuje     Two Ladies in Paris
Lietuvos nacionalinis muziejus / Lithuanian National Museum
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Þmonos Vandos portretas   1875   Portrait of Wife Wanda
Varðuvos nacionalinis muziejus / National Museum in Warsaw
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Moters ir vyro portretas        Portrait of  a Couple
Lietuvos nacionalinis muziejus  /  Lithuanian National Museum
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Vanda Römerienë   1880   Wanda Römerowa
Lietuvos nacionalinis muziejus / Lithuanian National Museum
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Valstietis pina krepðá     Peasant Weaving Basket
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Kaimas     Village
Lietuvos nacionalinis muziejus / Lithuanian National Museum
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Lenkø valstietis       Polish Paesant
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Kerðas arklys   1856   Piebald Horse
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Senis    Old Man
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Trakø vargoninko Èerskio portretas    Portrait of a Trakai Organist Czerski
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Kaimo berniukas    Country Boy
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Arklys su veþimu       Horse and Carriage
Lietuvos nacionalinis muziejus / Lithuanian National Museum
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Mato Römerio portretas (1687-1699). Kopija      Portrait of Matuesz Römer (1687-1699). Copy
Lietuvos nacionalinis muziejus / Lithuanian National Museum
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Onos Zaleskienës portretas   1867   Portrait of Anna Zaleska
Lietuvos nacionalinis muziejus / Lithuanian National Museum
 
Alfredas Römeris    1832–1897   Alfred Römer
Dembinos dvaras   1846   Manor House in Dæbina
Varðuvos nacionalinë biblioteka / National Library, Warsaw
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Edvardo Jono Römerio portretas   1859   Portrait of Edward Jan Römer
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Ponios Görcke portretas   ~ 1870   Portrait of Mrs Görcke
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Asilas   1857   Donkey
A. Romerio  nuos., Briuselis       A. Romer collection, Brussels
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Jadvygos Þimirskienës portretas   1860   Portrait of Jadwiga Ýymirska
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Kerðas arklys   1856   Piebald Horse
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Motina su vaikais. Kopija     Mother and her Children. Copy
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Edvardo Mato Römerio portretas   1885   Portrait of Edward Mateusz Römer
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Moters portretas     Portrait of a Woman
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
„Hôtel Lambert“ Paryþiuje interjeras   ~ 1870   Interior of  ‘Hôtel Lambert’ in Paris
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Lietuviðka vyþa    Lithuanian Bast-shoe
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Valstietë tautiniais drabuþiais     Peasant woman in the National Costume
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Elena Veissenhofaitë lietuviø tautiniais drabuþiais  1856
Helena Weissnhofówna in the Lithuanian National Costume
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Elena Veissenhofaitë lietuviø tautiniais drabuþiais  1856
Helena Weissnhofówna in the Lithuanian National Costume
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Klementina Elena Veissenhofaitë lietuviø tautiniais drabuþiais   1856
Klementyna Weissnhofówna in the Lithuanian National Costume
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Lietuvis ið Kriaunø parapijos tautiniais drabuþiais   1856
A Lithuanian from the Parish of Kriaunos in his National Costume
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Italë   1858   Italian Woman
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Italë prie namo   1858  Italian Woman by the House
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Italë   1858   Italian Woman
Lietuvos nacionalinis muziejus / Lithuanian National Museum
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Sëdinti italë   1858   Italian Woman Sitting
Lietuvos nacionalinis muziejus / Lithuanian National Museum
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Sëdinti italë   1858   Italian Woman Sitting
Lietuvos nacionalinis muziejus / Lithuanian National Museum
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Einantis italas   1858   Italian Man Walking
Lietuvos nacionalinis muziejus / Lithuanian National Museum
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Muzikantas ið Trasteverës   1858   Musician from Trastevere
Lietuvos nacionalinis muziejus / Lithuanian National Museum
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Piemuo   1858   Shepherd
Lietuvos nacionalinis muziejus / Lithuanian National Museum
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Matadoras   1858   Matadore
A. Romerio  nuos., Briuselis / A. Romer collection, Brussels
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Moteris ið Brigaud    A Woman from Brigaud
Lietuvos nacionalinis muziejus / Lithuanian National Museum
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Sëdinti italë parke    Italian Woman Sitting in the Park
Nacionalinis M. K. Èiurlionio dailës muziejus / National M. K. Èiurlionis Museum of Art
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Karys XVII a. drabuþiais   Soldier in the 17th Century Dress
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Pietø Prancûzijos buities vaizdelis   Genre Scene in the South of France
Lietuvos nacionalinis muziejus / Lithuanian National Museum
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Stovinti italë    Italian Woman Standing
E. Armoðkos nuos., Vilnius / E. Armoðka collection, Vilnius
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Kinietis   Chinese Man
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Vyras su pypkute   A Man with a Pipe
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Kotrynos Römerytës portretas   1856   Portrait of  Katarzyna Römerówna
A. Romerio nuos., Briuselis / A. Romer collection, Brussels
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Severino Römerio kumelë    Seweryn Römer’s Mare
A. Romerio  nuos., Briuselis / A. Romer collection, Brussels
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Raitas Mykolas Poderskis   1896   Michaù Poderski on Horseback
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Kriaunø dvaro prieangis    Porch of the Manor in Kriaunos
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Pranciðkus Jurjevièius skaito laikraðtá    Franciszek Jurjewicz Reading a Newspaper
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Dailininkas prie molberto   1882     Artist at his Easel
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Leono Sulistrovskio portretas   1858   Portrait of Leon Sulistrowski.
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Romos architektûros fragmentas   1858   Architectural Fragment in Rome
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Boleslovo Lopacinskio portretas   1862   Portrait of Bolesùaw Ùopaciñski
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Asilas   1857   Donkey
Nacionalinis M. K. Èiurlionio dailës muziejus / National M. K. Èiurlionis Museum of Art
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Trakø baþnyèios vargoninko Èerskio portretas    A Church Organist Czerski from Trakai
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Medardas Konèa ant Alfredo Römerio arklio Valterio 1856  Medard Koñcza on Alfred Römer’s Horse Walter
Lietuvos nacionalinis muziejus / Lithuanian National Museum
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Kazimiero Sniadeckio karikatûra    Caricature of Kazimierz Sniadecki
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Pieðiniø albumas   1861–75   Album with drawings
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Eskizø albumas    1885–86   Album with sketches
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Eskizø albumas   1886   Album with sketches
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Eskizø albumas   Album with sketches
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Eskizø albumas   1888–89   Album with sketches
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Eskizø albumas   1886  Album with sketches
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Eskizø ir akvareliø albumas    Album with sketches and watercolours
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Eskizø albumas   1865   Album with sketches
Varðuvos nacionalinis muziejus / National Museum in Warsaw
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Eskizø albumas    Album with sketches
Varðuvos nacionalinis muziejus / National Museum in Warsaw
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Vilniaus Bernardinø baþnyèios bokðtas    Tower of the Bernardine Church in Vilnius
Varðuvos nacionalinis muziejus / National Museum in Warsaw
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Vincento Weissenhofo portretas     1863     Portrait of Wincenty Weissenhof
Lietuvos nacionalinis muziejus / Lithuanian National Museum
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Laiðko fragmentas   1853   Fragment of the letter
A. Romerio  nuos., Briuselis       A. Romer collection, Brussels
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Dailininkas Wùadysùawas Czachórskis su modeliu ant keliø
Artist Wùadysùaw Czachórski with a Model on his Lap
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Autoportretas   1858   Self-portrait
Lietuvos nacionalinis muziejus / Lithuanian National Museum
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Römeriø namo Savièiaus gatvëje vartai    Gate of the Römer House on Sawicz Street
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Viðnevo baþnyèia    Wiszniew Church
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Svirnas Jiezne   1880   Granary in Jieznas
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Skulptoriaus Gaetano Pancaldi portretas   1870   Portrait of the Sculptor Gaetano Pancaldi
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Ðv. Jurgio prospektas ið Pomarnackiø buto Vilniuje   1884
St. George’s Avenue in Vilnius from Pomarnackis’ Apartment
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Vandos Plavinskos portretas   1885   Portrait of Wanda Pùawiñska
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Pranciðkaus Jurjevièiaus portretas   1885   Portrait of Franciszek Jurjewicz
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Medilo baþnyèia   1886   Miadziol Church
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Vandos Karlavièiûtës portretas   Portrait of Wanda Karùowiczówna
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Prof. Lepkowskio portretas   1889   Portrait of prof. Lepkowski
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Merginos portretas   1871   Portrait of a Girl
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Sulistrovskiø dvaras Viðneve     Sulistrovskis’ Manor House in Wiszniew
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Posëdis pas Paweùà Popielá   1886   Meeting at Paweù Popiel’s House
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Senio biustas   1885   Bust of an Old Man
Varðuvos nacionalinis muziejus / National Museum in Warsaw
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Vilniaus ðv. Mikalojaus baþnyèia   The Church of St Nicholas in Vilnius
Varðuvos nacionalinis muziejus / National Museum in Warsaw
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Luèiojaus baþnyèia    Ùuczaj Church
Varðuvos nacionalinis muziejus / National Museum in Warsaw
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Autoportretas su paradine bajoro apranga   Self-portrait in Full Nobleman’s Dress
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Þmonos Vandos portretas   Portrait of the artist’s wife Wanda
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Dailininko þmona dirbtuvëje   Artist’s wife Wanda in the Studio
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Helenos Breza portretas   1886   Portrait of Helena Breza
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Merginos portretas    Portrait of a Girl
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Tapantis Wùadysùawas Czachórskis ir brolis Edvardas Matas
Wùadysùaw Czachórski Painting and the Artist’s Brother Edward Mateusz
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Boleslovo Aleksandravièiaus portretas   1864   Portrait of Bolesùaw Aleksandrowicz
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Florijono Danovskio portretas   1860   Portrait of Florian Danowski
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
1831 m. sukilëlis     1886    Insurgent of the 1831 Rebellion
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Stanislovo Römerio portretas    Portrait of Stanisùaw Römer
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Moters pusaktis  1888    Half-nude
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Dailininko Edvardo Paulavièiaus portretas   1883   Portrait of the Artist Edward Pawùowicz
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Du Viðnevo vaizdai    Two Views of Wiszniew
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Jonas Karlavièius ir Alfredas Römeris þaidþia ðachmatais. Karikatûra
Jan Karùowicz and Alfred Römer Playing Chess. Caricature
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Ðeimyninio gyvenimo vaizdelis. Karikatûra    Picture of Domestic Life. Caricature
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Surviliðkiø dvaro tarno karikatûra   Caricature of the Servant of Surviliðkës Manor
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Daktaro Adamovièiaus karikatûra   Caricature of Doctor Adamowicz
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Auklës Savickos su Elenute Èechavièiûte karikatûra
Caricature of Nanny Sawicka with a Little Hela Czechowiczówna
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Jonas Karlavièius grojantis violonèele. Karikatûra     Jan Karùowicz Playing Violoncello. Caricature
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Jano Karlavièiaus karikatûra       Caricature of Jan Karùowicz
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Henriko Sniadeckio karikatûra     Caricature of Henryk Sniadecki
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Ðambeliono Civickio ir marðalkos A. Pliaterio karikatûra
Caricature of Shambelan Sivicki and Marshal A. Plater
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Horvato karikatûra      Caricature of Horwat
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Severino Römerio karikatûra   Caricature of Seweryn Römer
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Alfredo Römerio ir Elenos Skirmantienës (?) karikatûra
Caricature of  Alfred Römer and Helena Skirmunttowa (?)
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Vandos Römerienës karikatûra   Caricature of Wanda Römerowa
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Guvernantë madmuazelë Dupont su Elena Römeryte ir katinu Roquet. Karikatura
Governess Mademoiselle Dupont with Helena Römerówna and the Cat Roquet. Caricature
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Kunigas Zielionka naktá savo kebonijoje Konstantinove. Karikatûra
Priest Zielionka at Night in his Presbytery in Konstantinow. Caricature
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Konskovskiø guvernerio Paðkevièiaus karikatûra 
Caricature of  Konskowski‘s Tutor Paszkiewicz
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Alfredas Römeris ir senatorius Zielinskis Florencijoje. Karikatûra
Alfred Römer and Senator Zielinski in Florence. Caricature
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Tetos  Irenos karikatûra       Caricature of the Aunt Irena
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Vizitas pas kaimynus. Swiætorzeckiø ðeimos ið Zadsevo karikatûra
A Visit to the Neighbous. Caricature of Swiætorzecki  family from Zadsiew
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Jauna kinø kunigaikðtytë Èin Èan Fu, studijuojanti botanikà Europos universitetuose. Marijos Skirmantaitës-Twardowskos karikatûra.
A Young Chinese Princess Chin Chan Fu, Studying Botany at European Universities. Caricature of Maria Skirmunttówna, the wife of Twardowski.
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Þaidþiant ðachmatais (S. Rostworowskis ir Alfredas Römeris)
Playing Chess. (S. Rostworowski and Alfred Römer)
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Ið Peteðos  – á Palenkæ. Aleksandro Vankavièiaus karikatûra
From Petesza to Polesie. Caricature of Aleksander Wankowicz
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Ponas Edvardas Römeris labai uþsiëmæs tapymu. E. J. Römerio karikatûra.
Mister Edward Römer Engrossed in  Painting.  Caricature of E. J. Römer
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Daktaro Reikowskio karikatûra     Caricature of Doctor Rejkowski
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Celinos Èechavièienës karikatûra   Caricature of Celina Czechowiczowa
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Uolus ûkininkas. Ignaco Èechovièiaus karikatûra
A Diligent Farmer.  Caricature of Ignacy Czechowicz
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Auksinis jaunuolis. Edvardas Matas Römeris iðleistuviø á Dresdenà vakare
A Golden Youth. Edward Mateusz Römer at the Send-Off Party before Leaving for Dresden
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Ûkininko pavyzdys (Alfredo Römerio karikatûra).  Tarnautojo pavyzdys (Jono Karlavièiaus karikatûra)
A Standart of Farmer. (Caricature of Alfred Römer). A Standart of Employee (Caricature of Jan Karùowicz)
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Vyðniavo dvaro ekonomo karikatûra     Caricature of the Steward of Wiszniew Estate
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Skubëk skrajûne trumpakoji. Ignacas Ivaðkievièius pasiøstas su skubiu reikalu á Vilniø. 1877
Rush Forward, You Short Legged Flutterer. Ignacy Iwaszkiewicz Sent with Urgent Business to Vilnius
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Parodomasis koncertas. Dalyvauja Marija Römerytë, ponas Grimmas (prie melodikono), Konstantinas Pðezdzeckis ir Konstantinas Brochockis
A Public Concert. Starring: Maria Römerówna, Mr. Grimm, Konstanty Przezdziecki and Konstanty Brochocki
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Bronislovo Römerio karikatûra       Caricature of Bronisùaw Römer.
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Uþsispyræs biliardo kamuolys (1. Józefas Brandtas, 2. Wùadysùawas Czachórskis, 3. Alfredas Römeris, 4. Maleckis, 6. Edvardas Matas Römeris)
A Stubborn Pool ball (1. Józef Brandt, 2. Wùadysùaw Czachórski, 3. Alfred Römer, 4. Malecki, 6. Edward Mateusz Römer)
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Fotografø kova. Juozapas Èechavièius ir Aleksandras Ðtrausas
A Fight between  Photographers. Józef Czechowicz and Aleksander Strauss
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Angliðka medþioklë Lietuvoje (Ið laikotarpio, kai buvo uþdrausta turëti ðaunamàjá ginklà)
English Hunt in Lithuania (From the times, when owning of guns was forbidden)
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Lietuviai gráþta prie savo protëviø paproèiø. Karikatûra
Lithuanians Return to the Manners of their Ancestors. Caricature
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Bûti ar nebûti. „Ðambeliono” Kiprijono Civinskio karikatûra.
Be or Not to Be. Caricature of Cyprian Cywiñski.
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Boleslovo Lopacinskio karikatûra   Caricature of Bolesùaw Ùopaciñski
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Grafienës Èapskos, R. Tyzenhauzo ir  Kazimiera Tañskos (Bialozaraitës) karikatûra
Caricature of Comtess Czapska, Rajnold Tyzenhauz and Kazimiera Tañska (Biaùùozorówna)
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Lietuvaitë tautiniais drabuþiais    A Lithuanian Woman in the National Costume
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Vilniaus Pranciðkonø baþnyèios varpinë 1869   Bell-tower of the Franciscan Church in Vilnius
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Autoportretas    1880    Self-portrait
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Þmonos Vandos portretas       1880    Portrait of Wife Wanda
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Edvardas Jonas Römeris    Edward Jan Römer
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Edvardas Jonas Römeris    Edward Jan Römer
Zigmantas Vrublevskis     Zygmunt Wróblewski
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Edvardas Jonas Römeris    Edward Jan Römer
Florijonas Danovskis     Florian Danowski
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Jonas Karloviènius    Jan Karùowicz
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Pawelas Popielis    Pawel Popiel
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Albinas Dunajewskis   1888   Albin Dunajewski
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Eustachijus Skrochowskis     Eustachy Skrochowski
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Karolis Estreicheris       1889       Karol Estreicher
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Emerikas Hutten-Èapskis   1890      Emeryk Hutten-Czapski
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Alfredas Römeris   1832–1897   Alfred Römer
Mykolas Römeris      Michaù Römer
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
 
EDVARDAS MATAS RÖMERIS   1848–1900   EDWARD MATEUSZ RÖMER
 
Edvardas Matas Römeris   1848–1900   Edward Mateusz Römer
Du raiteliai (Turiu kiðká)   1872   Two Riders (I’ve got a hare)
Ðiauliø „Auðros“ muziejus / Ðiauliai ‘Auðros’ Museum
 
Edvardas Matas Römeris   1848–1900   Edward Mateusz Römer
Poeto Antano Strazdo portretas   1877   Portrait of the Poet Antanas Strazdas
Nacionalinis M. K. Èiurlionio dailës muziejus / National M. K. Èiurlionis Museum of Art
 
Edvardas Matas Römeris   1848–1900   Edward Mateusz Römer
Þiemos karnavalas  1883   Winter Carnival
Ðiauliø „Auðros“ muziejus / Ðiauliai ‘Auðros’ Museum
 
Edvardas Matas Römeris   1848–1900   Edward Mateusz Römer
Ankstyvas pavasaris   1899   Early Spring
Ðiauliø „Auðros“ muziejus / Ðiauliai ‘Auðros’ Museum
 
Edvardas Matas Römeris   1848–1900   Edward Mateusz Römer
Dailininko tëvas Edvardas Jonas Römeris    Artist’s Father Edward Jan Römer
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Edvardas Matas Römeris   1848–1900   Edward Mateusz Römer
Valstietis kailiø kepure   Peasant with a Fur Hat
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Edvardas Matas Römeris   1848–1900   Edward Mateusz Römer
Kalvis    Blacksmisth
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Edvardas Matas Römeris   1848–1900   Edward Mateusz Römer
Amazonë   Amazon
Varðuvos nacionalinis muziejus / National Museum in Warsaw
 
Edvardas Matas Römeris   1848–1900   Edward Mateusz Römer
Þiema      Winter
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Edvardas Matas Römeris   1848–1900   Edward Mateusz Römer
Þiemos peizaþas       Winter Landscape
E. Armoðkos nuos., Vilnius / E. Armoðka collection, Vilnius
 
Edvardas Matas Römeris   1848–1900   Edward Mateusz Römer
Mano kaðtonë     My Chestnut Mare
E. Armoðkos nuos., Vilnius / E. Armoðka collection, Vilnius
 
Edvardas Matas Römeris   1848–1900   Edward Mateusz Römer
Kaimo vestuvës     Wedding Party in the Village
Lietuvos nacionalinis muziejus / Lithuanian National Museum
 
Edvardas Matas Römeris   1848–1900   Edward Mateusz Römer
Dailininko  motina ir sesuo Elzbieta mamos kambaryje   1866
Artist’s Mother and Sister Ezbieta in the Mother’s Room
A. Romerio  nuos., Briuselis / A. Romer collection, Brussels
 
Edvardas Matas Römeris   1848–1900   Edward Mateusz Römer
Dailininko motinos altorëlis   1866   House Altar of the Artist’s Mother
A. Romerio  nuos., Briuselis / A. Romer collection, Brussels
 
Edvardas Matas Römeris   1848–1900   Edward Mateusz Römer
Kelionëje     On a Trip
Lietuvos nacionalinis muziejus / Lithuanian National Museum
 
Edvardas Matas Römeris   1848–1900   Edward Mateusz Römer
Kelionëje     On a Trip
Lietuvos nacionalinis muziejus / Lithuanian National Museum
 
Edvardas Matas Römeris   1848–1900   Edward Mateusz Römer
Akëja laukà     Harrowing a Field
Lietuvos nacionalinis muziejus / Lithuanian National Museum
 
Edvardas Matas Römeris   1848–1900   Edward Mateusz Römer
Kraustymasis      Moving Houses
Lietuvos nacionalinis muziejus / Lithuanian National Museum
 
Edvardas Matas Römeris   1848–1900   Edward Mateusz Römer
Lenktynës       Race
Lietuvos nacionalinis muziejus / Lithuanian National Museum
 
 
MARIJA RÖMERYTË   1847–1939   MARIA RÖMERÓWNA
 
Marija Römerytë   1847–1939   Maria Römerówna
Brolio Kazimiero Römerio portretas   1876   Portrait of the Brother Kazimierz Römer
Lietuvos nacionalinis muziejus / Lithuanian National Museum
 
Marija Römerytë   1847–1939   Maria Römerówna
Motinos Anelës Römerienës portretas   1878   Portrait of the Mother Anela Römerowa
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Marija Römerytë   1847–1939   Maria Römerówna
Vyro su barzdele portretas   1863   Portrait of a Man with a Small Beard
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Marija Römerytë   1847–1939   Maria Römerówna
Brolio Kazimiero portretas    Portrait of the Brother Kazimierz
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Marija Römerytë   1847–1939   Maria Römerówna
Medþiø studija    1866   Study of  Trees
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Marija Römerytë   1847–1939   Maria Römerówna
Seni medþiai   Old Trees
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Marija Römerytë   1847–1939   Maria Römerówna
Janapolis   1882   Janapol
Lietuvos nacionalinis muziejus / Lithuanian National Museum
 
 
KAZIMIERAS RÖMERIS   1848–1921   KAZIMIERZ RÖMER
 
Kazimieras Römeris   1848–1921   Kazimierz Römer
Sesers Marijos Römerytës portretas   1881   Portrait of the Sister Maria Römerówna
Lietuvos nacionalinis muziejus / Lithuanian National Museum
 
Kazimieras Römeris   1848–1921   Kazimierz Römer
Mergaitë su triuðiu   1909   Girl with a Rabbit
Lietuvos nacionalinis muziejus / Lithuanian National Museum
 
Kazimieras Römeris   1848–1921   Kazimierz Römer
Mergaitës portretas   1909   Portrait of a Girl
Lietuvos nacionalinis muziejus / Lithuanian National Museum
 
Kazimieras Römeris   1848–1921   Kazimierz Römer
Jolantos  Römerytës portretas   1909   Portrait of Jolanta Römerówna
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
Kazimieras Römeris   1848–1921   Kazimierz Römer
Moters portretas      Portrait of a Woman
Lietuvos nacionalinis muziejus / Lithuanian National Museum
 
Kazimieras Römeris   1848–1921   Kazimierz Römer
Berniuko portretas    Portrait of a Boy
E. Armoðkos nuos., Vilnius / E. Armoðka collection, Vilnius
 
Kazimieras Römeris   1848–1921   Kazimierz Römer
Edvardo Jono Römerio portretas    Portrait of Edward Jan Römer
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Kazimieras Römeris   1848–1921   Kazimierz Römer
Mergaitës portretas   1863   Portrait of  a Girl
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Kazimieras Römeris   1848–1921   Kazimierz Römer
XVI a. kariai. Kopija     16th Century Warriors. Copy
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Kazimieras Römeris   1848–1921   Kazimierz Römer
XVI a. drabuþiai. Kopija    16th Century Wear. Copy
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Kazimieras Römeris   1848–1921   Kazimierz Römer
Mykolo Hryncevièiaus portretas   1863   Portrait of Michaù Hryncewicz
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
Kazimieras Römeris ?  (1848–1921)  Kazimierz Römer ?
Merginos su kasomis portretas     Portrait of a Girl with a Plaits
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Kazimieras Römeris   1848–1921   Kazimierz Römer
Vaikas su triuðiu    Child with a Rabbit
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Kazimieras Römeris   1848–1921   Kazimierz Römer
X ir XII a. drabuþiai ir kariø apranga   A Ware of 10th  and 12th Century
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Kazimieras Römeris   1848–1921   Kazimierz Römer
XIII a. drabuþiai ir kariø apranga    A Ware of 13th Century
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Kazimieras Römeris   1848–1921   Kazimierz Römer
XIV a. piligrimai ir puota     The Pilgrims and a Feast of 14th Century
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
Kazimieras Römeris   1848–1921   Kazimierz Römer
XV a. dvariðkiø ir mokslininkø drabuþiai    A Wear of a Court and Scholars of 15th century
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
 
BRONISLOVAS RÖMERIS   1856–1899   BRONISÙAW RÖMER
 
Bronislovas Römeris   1856–1899   Bronisùaw Römer
Kazimiera Bialozaraitë-Tanskienë     Kazimiera Biaùùozorówna Tañska
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
 
 
KAZIMIERA SKIRMANTAITË-RÖMERIENË  † 1938  KAZIMIERA SKIRMUNTTÓWNA RÖMEROWA
 
Kazimiera Skirmantaitë-Römerienë † 1938   Kazimiera Skirmunttówna Römerowa
Italë      ~1883     Italian Woman
Lietuvos nacionalinis muziejus / Lithuanian National Museum
 
ELENA RÖMERYTË   1860–1946   HELENA RÖMERÓWNA
 
Elena Römerytë   1860–1946   Helena Römerówna
Mykolo Kazimiero Römerio portretas     Portrait of Kazimierz Römer
Rokiðkio kraðto muziejus / Rokiðkis Country muzeum
Elena Römerytë   1860–1946   Helena Römerówna
Ðv. Vincentas Paulietis      St Vincent de Paul
Lietuvos nacionalinis muziejus / Lithuanian National Museum
 
Elena Römerytë   1860–1946   Helena Römerówna
Basokø aikðtë ir Visø Ðventøjø baþnyèia Vilniuje  
Basokai Square and the Church of All Saints in Vilnius
Lietuvos nacionalinis muziejus / Lithuanian National Museum
 
Elena Römerytë   1860–1946   Helena Römerówna
Gamtovaizdis    Landscape
Lietuvos nacionalinis muziejus / Lithuanian National Museum
 
Elena Römerytë   1860–1946   Helena Römerówna
Karvës berþyne     Cows in the Birch Grove
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Elena Römerytë   1860–1946   Helena Römerówna
Peizaþas su nendrëmis     Landscape with Reeds
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Elena Römerytë   1860–1946   Helena Römerówna
Kelias miðke    Forest Road
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Elena Römerytë   1860–1946   Helena Römerówna
Arkliai pievoje    Horses in the Meadow
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Elena Römerytë   1860–1946   Helena Römerówna
Stikliø gatvë Vilniuje         Stikliai Street in Vilnius
Varðuvos nacionalinis muziejus / National Museum in Warsaw
 
 
STANISLOVAS ROMERIS   1892–1965   STANISÙAW ROMER
 
Stanislovas Romeris   1892–1965   Stanisùaw Romer
Juozo Römerio portreto kopija   1928   Copy of the Portrait of Józef Römer
Lietuvos nacionalinis muziejus / Lithuanian National Museum
 
Stanislovas Romeris   1892–1965   Stanisùaw Romer
Jeronimo Pðeciðevskio portreto kopija   1929  Copy of the Portrait of Hieronim Pszeciszewski
Lietuvos nacionalinis muziejus / Lithuanian National Museum
 
Stanislovas Romeris   1892–1965   Stanisùaw Romer
Mykolo Römerio portreto kopija  Copy of the Portrait of Michaù Römer
Lietuvos nacionalinis muziejus / Lithuanian National Museum
 
KAZIMIERA RÖMERYTË-VANKAVIÈIENË  1899–1989  KAZIMIERA RÖMERÓWNA WANKOWICZOWA
 
Kazimiera Römerytë-Vankavièienë   1899–1989   Kazimiera Römerówna Wankowiczowa
Arkliai   1914   Horses
Lietuvos nacionalinis muziejus / Lithuanian National Museum
 
 
 
SOFIJA DEMBOVSKYTË-ROMERIENË   1885–1972   ZOFIA DEMBOWSKA ROMER
 
Sofija Dembovskytë-Romerienë   1885–1972   Zofia Dembowska Romer
Daktaras Bernardas Hlasko   1904   Doctor Bernard Hlasko
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
Sofija Dembovskytë-Romerienë   1885–1972   Zofia Dembowska Romer
Dukters Sofijos portretas   1930   Portrait of Daughter Zofia
Ðiauliø „Auðros“ muziejus / Ðiauliai ‘Auðros’ Museum
 
Sofija Dembovskytë-Romerienë   1885–1972   Zofia Dembowska Romer
Senos moters portretas    Portrait of an Old Woman
Ðiauliø „Auðros“ muziejus / Ðiauliai ‘Auðros’ Museum
 
Sofija Dembovskytë-Romerienë   1885–1972   Zofia Dembowska Romer
Dailininko Juzefo Perkovskio portretas    Portrait of the Artist Józef Perkowski
Ðiauliø „Auðros“ muziejus / Ðiauliai ‘Auðros’ Museum
 
Sofija Dembovskytë-Romerienë   1885–1972   Zofia Dembowska Romer
Natiurmortas     Still-life
Ðiauliø „Auðros“ muziejus / Ðiauliai ‘Auðros’ Museum
 
Sofija Dembovskytë-Romerienë   1885–1972   Zofia Dembowska Romer
Jauna moteris su vaiku (Paulina Brazlauskaitë-Valèiukienë)   1934    Young Woman with a Child
Ðiauliø „Auðros“ muziejus / Ðiauliai ‘Auðros’ Museum
 
Sofija Dembovskytë-Romerienë   1885–1972   Zofia Dembowska Romer
Natiurmortas su lydeka   1935   Still-life with the Pike
Ðiauliø „Auðros“ muziejus / Ðiauliai ‘Auðros’ Museum
 
Sofija Dembovskytë-Romerienë   1885–1972   Zofia Dembowska Romer
Dukters Elenos portretas      Portrait of Daughter Hela
Ðiauliø „Auðros“ muziejus / Ðiauliai ‘Auðros’ Museum
 
Sofija Dembovskytë-Romerienë   1885–1972   Zofia Dembowska Romer
Dailininkës vyro portretas   Portrait of the Artist’s Husband
Ðiauliø „Auðros“ muziejus / Ðiauliai ‘Auðros’ Museum
 
Sofija Dembovskytë-Romerienë   1885–1972   Zofia Dembowska Romer
Natiurmortas     Still-life
Ðiauliø „Auðros“ muziejus / Ðiauliai ‘Auðros’ Museum
 
Sofija Dembovskytë-Romerienë   1885–1972   Zofia Dembowska Romer
Senutë    Old Woman
Ðiauliø „Auðros“ muziejus / Ðiauliai ‘Auðros’ Museum
 
Sofija Dembovskytë-Romerienë   1885–1972   Zofia Dembowska Romer
Dukters Eugenijos portretas      Portrait of Daughter Eugenia
Ðiauliø „Auðros“ muziejus / Ðiauliai ‘Auðros’ Museum
 
Sofija Dembovskytë-Romerienë   1885–1972   Zofia Dembowska Romer
Sûnaus Edvardo portretas      Portrait of Son Edward
Ðiauliø „Auðros“ muziejus / Ðiauliai ‘Auðros’ Museum
 
Sofija Dembovskytë-Romerienë   1885–1972   Zofia Dembowska Romer
Svajonë (Duktë Sofija)   1925   Dream (Daughter Zofia)
Nacionalinis M. K. Èiurlionio dailës muziejus / National M. K. Èiurlionis Museum of Art
 
Sofija Dembovskytë-Romerienë   1885–1972   Zofia Dembowska Romer
Vaikai pievoje   1916   Children in the Meadow
Ðiauliø „Auðros“ muziejus / Ðiauliai ‘Auðros’ Museum
 
Sofija Dembovskytë-Romerienë   1885–1972   Zofia Dembowska Romer
Tytuvënø dvaro sodas pavasará   1916    Garden of the Tytuvënai in Spring
 Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Sofija Dembovskytë-Romerienë   1885–1972   Zofia Dembowska Romer
Eþeras vasaros pavakary   1923   Lake on Summer Evening
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Sofija Dembovskytë-Romerienë   1885–1972   Zofia Dembowska Romer
Namas þiemà   1921   House in Winter
Nacionalinis M. K. Èiurlionio dailës muziejus / National M. K. Èiurlionis Museum of Art
 
Sofija Dembovskytë-Romerienë   1885–1972   Zofia Dembowska Romer
Dailininkës vaikai Tytuvënuose   1920   Artist's Children in Tytuvënai
Nacionalinis M. K. Èiurlionio dailës muziejus / National M. K. Èiurlionis Museum of Art
 
Sofija Dembovskytë-Romerienë   1885–1972   Zofia Dembowska Romer
Senis ir þàsys   1920-21   Old Man and Geese
Nacionalinis M. K. Èiurlionio dailës muziejus / National M. K. Èiurlionis Museum of Art
 
Sofija Dembovskytë-Romerienë   1885–1972   Zofia Dembowska Romer
Gruþauskø dvaro rûmai Kelmëje   Prieð/before 1924   Gruýewski’s Manor House in Kelmë
Nacionalinis M. K. Èiurlionio dailës muziejus / National M. K. Èiurlionis Museum of Art
 
Sofija Dembovskytë-Romerienë   1885–1972   Zofia Dembowska Romer
Senø medþiø alëja ir svirnas Tytuvënuose     Alley of Old Trees and the Granary in Tytuvënai
Nacionalinis M. K. Èiurlionio dailës muziejus / National M. K. Èiurlionis Museum of Art
 
Sofija Dembovskytë-Romerienë   1885–1972   Zofia Dembowska Romer
Kamarauskø dvaras Kovaliðkëse prie Rokiðkio    Komarowski Manor in Kovaliðkës near Rokiðkis
Nacionalinis M. K. Èiurlionio dailës muziejus / National M. K. Èiurlionis Museum of Art
 
Sofija Dembovskytë-Romerienë   1885–1972   Zofia Dembowska Romer
Tytuvënø vienuolyno kiemas     Court-yard of the Monastery in Tytuvënai
Nacionalinis M. K. Èiurlionio dailës muziejus / National M. K. Èiurlionis Museum of Art
 
Sofija Dembovskytë-Romerienë   1885–1972   Zofia Dembowska Romer
Balèiø dvarelis   1930    Balèiai Manor House
Nacionalinis M. K. Èiurlionio dailës muziejus / National M. K. Èiurlionis Museum of Art
 
Sofija Dembovskytë-Romerienë   1885–1972   Zofia Dembowska Romer
Kiaunoriø dvaras   1931   Kiaunoriai Manor House
Nacionalinis M. K. Èiurlionio dailës muziejus / National M. K. Èiurlionis Museum of Art
 
Sofija Dembovskytë-Romerienë   1885–1972   Zofia Dembowska Romer
Barþos Nemune    1931    Barges on  the River Nemunas
Nacionalinis M. K. Èiurlionio dailës muziejus /  National M. K. Èiurlionis Museum of Art
 
Sofija Dembovskytë-Romerienë   1885–1972   Zofia Dembowska Romer
Seni Kraþiø namai    1933     Old Houses in Kraþiai
Nacionalinis M. K. Èiurlionio dailës muziejus / National M. K. Èiurlionis Museum of Art
 
Sofija Dembovskytë-Romerienë   1885–1972   Zofia Dembowska Romer
Mstislavas Dobuþinskis    1934   Mstislav Dobuzhynskiy
Nacionalinis M. K. Èiurlionio dailës muziejus / National M. K. Èiurlionis Museum of Art
 
Sofija Dembovskytë-Romerienë   1885–1972   Zofia Dembowska Romer
Helë   1935   Hela
Nacionalinis M. K. Èiurlionio dailës muziejus / National M. K. Èiurlionis Museum of Art
 
Sofija Dembovskytë-Romerienë   1885–1972   Zofia Dembowska Romer
Olðevo dvarelis   1939    Manor House in Olszew
Nacionalinis M. K. Èiurlionio dailës muziejus / National M. K. Èiurlionis Museum of Art
 
Sofija Dembovskytë-Romerienë   1885–1972   Zofia Dembowska Romer
Zoselë ant sofos. Pirma balinë suknia   1927  Zosienia on the Sofa. Her First Party Dress
Nacionalinis M. K. Èiurlionio dailës muziejus / National M. K. Èiurlionis Museum of Art
 
Sofija Dembovskytë-Romerienë   1885–1972   Zofia Dembowska Romer
Dailininkës duktë Sofija su knyga   1927   The Artist’s Daughter Zofia with a Book
Nacionalinis M. K. Èiurlionio dailës muziejus / National M. K. Èiurlionis Museum of Art
 
Sofija Dembovskytë-Romerienë   1885–1972   Zofia Dembowska Romer
Dailininko Kajetono Sklëriaus portretas    Portrait of the Artist Kajetonas Sklërius
Nacionalinis M. K. Èiurlionio dailës muziejus / National M. K. Èiurlionis Museum of Art
 
Sofija Dembovskytë-Romerienë   1885–1972   Zofia Dembowska Romer
Tytuvënø dvaras þiemà   Tytuvënai Manor in Winter
Nacionalinis M. K. Èiurlionio dailës muziejus / National M. K. Èiurlionis Museum of Art
 
Sofija Dembovskytë-Romerienë   1885–1972   Zofia Dembowska Romer
Gluosniai prie Tytuvënø tvenkinio   Willows by the Pond in Tytuvënai
Nacionalinis M. K. Èiurlionio dailës muziejus / National M. K. Èiurlionis Museum of Art
 
Sofija Dembovskytë-Romerienë   1885–1972   Zofia Dembowska Romer
Rûkas. Eglë prie Giliaus eþero       Mist. A fir-tree by Gilius Lake
Nacionalinis M. K. Èiurlionio dailës muziejus / National M. K. Èiurlionis Museum of Art
 
Sofija Dembovskytë-Romerienë   1885–1972   Zofia Dembowska Romer
Kelias miðke     Road in the Forest
Nacionalinis M. K. Èiurlionio dailës muziejus / National M. K. Èiurlionis Museum of Art
 
Sofija Dembovskytë-Romerienë   1885–1972   Zofia Dembowska Romer
Vyskupo skulptûrële prie medþio     Statue of a Bishop by the Tree
Þemaièiø „Alkos“ muziejus / Samogitian ‘Alka’ Museum
 
Sofija Dembovskytë-Romerienë   1885–1972   Zofia Dembowska Romer
Koplytëlë     Shrine
Þemaièiø „Alkos“ muziejus / Samogitian ‘Alka’ Museum
 
Sofija Dembovskytë-Romerienë   1885–1972   Zofia Dembowska Romer
Ðv. Jurgio skulptûrëlë     Statuette of St. George
Þemaièiø „Alkos“ muziejus / Samogitian ‘Alka’ Museum
 
 
ONA SOLTANAITË-ROMERIENË    1895–1974   ANNA SOÙTANÓWNA ROMER
 
Ona Soltanaitë-Romerienë    1895–1974   Anna Soùtanówna Romer
Þitomiro panorama    View of Zhitomir
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Ona Soltanaitë-Romerienë    1895–1974   Anna Soùtanówna Romer
Berniukas su lële   1920   Boy with a Doll
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Ona Soltanaitë-Romerienë    1895–1974   Anna Soùtanówna Romer
Janapolio dvaras su parku   1927    The Manor House of Janapol with its Park
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Ona Soltanaitë-Romerienë    1895–1974   Anna Soùtanówna Romer
Ankstyvas pavasaris   1918    Early Spring
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Ona Soltanaitë-Romerienë    1895–1974   Anna Soùtanówna Romer
Natiurmortas su vaisiais 1927  Still-life with the Fruits
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Ona Soltanaitë-Romerienë    1895–1974   Anna Soùtanówna Romer
Gëliø puokðtë stiklinëje   1927    Bunch of Flowers in a Glass
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Ona Soltanaitë-Romerienë    1895–1974   Anna Soùtanówna Romer
Agluonos baþnyèia Latvijoje   1929     Aglona Church in Latvia
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Ona Soltanaitë-Romerienë    1895–1974   Anna Soùtanówna Romer
Nuðauta slanka     Shot Wood-cock
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Ona Soltanaitë-Romerienë    1895–1974   Anna Soùtanówna Romer
Salios portretas    Portrait of Salla
Lietuvos dailës muziejus / Lithuanian Museum of Art
 
Ona Soltanaitë-Romerienë    1895–1974   Anna Soùtanówna Romer
Janapolio dvaras   1927    The Manor House of Janapol
Lietuvos nacionalinis muziejus / Lithuanian National Museum
 
Ona Soltanaitë-Romerienë    1895–1974   Anna Soùtanówna Romer
Elenos Römerytës-Ochenkowskos portretas   1932   Portrait of Helena Römer-Ochenkowska
Lietuvos nacionalinis muziejus / Lithuanian National Museum
 
Ona Soltanaitë-Romerienë    1895–1974   Anna Soùtanówna Romer
Olgos Boznañskos portretas   1929    Portrait of Olga Boznañska
Lietuvos nacionalinis muziejus / Lithuanian National Museum
 
Ona Soltanaitë-Romerienë    1895–1974   Anna Soùtanówna Romer
Autoportretas   1924   Self-portrait
Lietuvos nacionalinis muziejus / Lithuanian National Museum
 
Ona Soltanaitë-Romerienë    1895–1974   Anna Soùtanówna Romer
Kambario vidus   1925   Interior of a Room
Lietuvos nacionalinis muziejus / Lithuanian National Museum
 
Ona Soltanaitë-Romerienë    1895–1974   Anna Soùtanówna Romer
Kambario vaizdas    1938   View of a Room. Janapol
Lietuvos nacionalinis muziejus / Lithuanian National Museum
 
Ona Soltanaitë-Romerienë    1895–1974   Anna Soùtanówna Romer
Autoportretas su dviem vaikais   1925-26   Self-portrait with Two Children
Lietuvos nacionalinis muziejus / Lithuanian National Museum
 
Ona Soltanaitë-Romerienë    1895–1974   Anna Soùtanówna Romer
Natiurmortas  1919   Still-life
Nacionalinis M. K. Èiurlionio dailës muziejus /  National M. K. Èiurlionis Museum of Art
 
Ona Soltanaitë-Romerienë    1895–1974   Anna Soùtanówna Romer
Varkaliø stogastulpis   1927  Column-shrine in Varkaliai
Nacionalinis M. K. Èiurlionio dailës muziejus /  National M. K. Èiurlionis Museum of Art
 
Ona Soltanaitë-Romerienë    1895–1974   Anna Soùtanówna Romer
Rezeknë    1933    Rezekne
E. Armoðkos nuos., Vilnius / E. Armoðka collection, Vilnius
 
 
STEPONAS RÖMERIS   1900–1951   STEFAN RÖMER
 
Steponas Römeris   1900–1951   Stefan Römer
Michaùo Mieczkowskio portretas   1929   Portrait of Michaù Mieczkowski
E. Armoðkos nuos., Vilnius / E. Armoðka collection, Vilnius
 
Steponas Römeris   1900–1951   Stefan Römer
Meilës daina    Song of Love
S. Romerytës nuos., Vilnius / S. Romerytë collection, Vilnius
 
Steponas Römeris   1900–1951   Stefan Römer
Moters portretas     Portrait of a Woman
S. Romerytës nuos., Vilnius / S. Romerytë collection, Vilnius
 
Steponas Römeris   1900–1951   Stefan Römer
Rûkanèios damos portretas   ~ 1930   Portrait of Smoking Lady
E. Armoðkos nuos., Vilnius / E. Armoðka collection, Vilnius
 
Steponas Römeris   1900–1951   Stefan Römer
Autoportretas savo kambaryje Prahoje (laiðko þmonai fragmentas)   1927 
Self-portrait  in the Artist‘s Room in Prague (fragment of  a letter to wife)
S. Romerytës nuos., Vilnius / S. Romerytë collection, Vilnius
 
Steponas Römeris   1900–1951   Stefan Römer
Ðokanti negrë (laiðko þmonai fragmentas)   1928
 Black Woman Dancing (fragment of  a letter to wife)
S. Romerytës nuos., Vilnius / S. Romerytë collection, Vilnius
 
Steponas Römeris   1900–1951   Stefan Römer
Pilies menë    Hall in the Castle
S. Romerytës nuos., Vilnius / S. Romerytë collection, Vilnius
 
Steponas Römeris   1900–1951   Stefan Römer
Scenografijos eskizas    Sketch for Scenography
S. Romerytës nuos., Vilnius / S. Romerytë collection, Vilnius
 
Steponas Römeris   1900–1951   Stefan Römer
Scenografijos eskizas     Sketch for Scenography
S. Romerytës nuos., Vilnius / S. Romerytë collection, Vilnius
 
Steponas Römeris   1900–1951   Stefan Römer
Saulë     Sun
S. Romerytës nuos., Vilnius / S. Romerytë collection, Vilnius
 
Steponas Römeris   1900–1951   Stefan Römer
Raitelis    Rider
S. Romerytës nuos., Vilnius / S. Romerytë collection, Vilnius
 
Steponas Römeris   1900–1951   Stefan Römer
Pasakos iliustracija      Illustration for a Fairy-tale
S. Romerytës nuos., Vilnius / S. Romerytë collection, Vilnius
 
Steponas Römeris   1900–1951   Stefan Römer
Trakø vaivadijos pakamaris Steponas Dominykas Römeris. Kopija  1929
Stefan Dominik Römer, Vice-Chamberlain of the Wojwode of Trakai. Copy
Rokðkio kraðto muziejus / Rokiðkis Country muzeum
 
Steponas Römeris   1900–1951   Stefan Römer
Dukters Stefanijos Romerytës portretas    Portrait of Daughter Stefania Romerówna
S. Romerytës nuos., Vilnius / S. Romerytë collection, Vilnius
 
Steponas Römeris   1900–1951   Stefan Römer
Dukters Stefanijos Romerytës siluetas    Silouette of Daughter Stefania Romerówna
S. Romerytës nuos., Vilnius / S. Romerytë collection, Vilnius
 
Steponas Römeris   1900–1951   Stefan Römer
Vaza    Vase
S. Romerytës nuos., Vilnius / S. Romerytë collection, Vilnius
 
 
 
[Á pradþià] [Struktûra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bièiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Þiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailës muziejus

  Tinklalapis atnaujintas 2011.10.25