JUBILIEJINĖ VYTAUTO BALTRAMIEJAUS VALIAUS KŪRYBOS PARODA 
Vilniaus paveikslų galerija, 2000 m. rugsėjo 19 d. - spalio 21 d.
Klaipėdos paveikslų galerija, 2001 m. gruodžio 7 d. - 2002 m. sausis

Gyvenimo ir kūrybos apžvalga
Mintys apie Vytauto Valiaus kūrybą
Vytautas Baltramiejus Valius. BIBLIOGRAFIJA

Virtuali jubiliejinė Vytauto Valiaus kūrybos paroda 
 

Gyvenimo ir kūrybos apžvalga

Vytautas Valius gimė 1930 m. rugpjūčio 24 d., Telšiuose.
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino V laipsnio ordino kavalierius, dailininkas, grafikas, tapytojas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys.
Dailininkas Vytautas Valius gimė 1930 m. Telšiuose, tarnautojų šeimoje.
Mokėsi Telšių Žemaitės gimnazijoje.
1950 m. baigė Kauno I-ą berniukų („Aušros“) vidurinę mokyklą.
1950-1956 m. studijavo grafiką Vilniaus dailės institute (dabar akademija).
Baigęs institutą dirbo estampo, tapybos ir knygų iliustravimo srityse.
1965-1971 m. V. Valius dėstė grafiką ir kompoziciją Vilniaus dailės institute. Vėliau atsidėjo vien kūrybiniam darbui.
Minėtini tapybos darbų ciklai: „Lietuvių liaudies motyvais“, „Istorinės parafrazės“, „XX amžius“, ekologinės temos.
Mišria technika sukurti estampų ciklai: „1863-ji metai Lietuvoje“, „Planeta“, „Literatūrinės parafrazės“, „Vilniaus architektūra“, „Muzikinės temos“, „Kultūros ekologija“ ir kt.
V. Valius iliustravo daugelį poezijos knygų, pasakų, pedagoginės ir mokslinės literatūros leidinių. Taip pat yra sukūręs dekoracijas K. Sajos dramų triptikui „Oratorius“, „Maniakas“, „Pranašas Jona“ (1967 m.).
Sieninės tapybos darbais dekoravo Kauno „Medžiotojų užeigą“ (1974 m.) ir Vilniaus universiteto lituanistikos Donelaičio skaityklą (1979 m.)
V. Valiaus kūryba ne kartą buvo įvertinta premijomis, diplomais - II pagrindinė premija Talino trienalėje (1968 m.), premija Norvegijos II tarptautinėje grafikos parodoje (1974 m.) ir kt.
1982 metais už estampų ciklą „Vilniaus architektūra“, sieninę tapybą K. Donelaičio „Metų“ motyvais ir Maironio, Just. Marcinkevičiaus, J. Degutytės poezijos knygų iliustravimą V. Valiui paskirta Lietuvos valstybinė premija.
1996 metais už tapybos ir grafikos ciklą „Kultūros ekologija“ jam paskirta Lietuvos nacionalinė premija.
Nuo 1956-ųjų metų V. Valius yra daugelio šalies ir tarptautinių parodų dalyvis (Vokietijoje, Italijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje, Rusijoje, Norvegijoje, JAV, Kanadoje ir kt.).
Personalinės parodos: Vilniuje (1967, 1982, 1995-96, 1997 m.m.); Kaune (1982, 1990-91 m.m.); Šiauliuose (1991 m.), Plungėje (1995 m.), Panevėžyje, Alytuje, Telšiuose, Mažeikiuose (1996 m.), Toronte (Kanada), Čikagoje (JAV) (1988m.), Detmolde (Vokietija) (1993 m.).
Vytautas Valius dirba ir gyvena Vilniuje. Ši paroda - „Kūrybos fragmentai“ - suruošta dailininko 70-to gimtadienio proga.

Mintys apie Vytauto Valiaus kūrybą

Pagrindinės Vytauto Valiaus kūrybos sritys yra estampas, knygų iliustracija ir tapyba.
V. Valiaus vardas dailėje gerai žinomas pirmiausia kaip grafiko.
Reikšmingą dailininko kūrybos dalį sudaro iliustracijos grožinei literatūrai (lietuvių poezijai). Jose ypač ryškiai atsiskleidžia meninė grafiko individualybė, tačiau bendraudamas su kitu kūrėju) rašytoju, V. Valius visada išlieka santūrus, taktiškai siekiantis užčiuopti esminę autoriaus idėją, suvokti jos vystymo tempus ir ritmus. Meninius iliustracijų vaizdus V. Valius paprastai kuria iš nedaugelio elementų. Abstrakčių formų kontekste alegorinio įvaizdžio vaidmenį įgyja viena kita konkretaus daikto, detalės užuomina, perteikta šešėliu ar lakonišku štrichu.
Kiekvienoje knygoje dailininkas prabyla kita grafine kalba. Bet visvien turbūt būtų galima rasti bendrus bruožus, kurie jungia V. Valiaus knyginės grafikos darbus: tai kontempliacijos, meditacijos būsenos, rimtis, plastinės ir dvasinės sandaros harmoningumas.
Esminę veikalo mintį ir savo idėją jis dažniausiai vysto asociatyviais, metaforiškais ciklais, kartais - kaip temą su variacijomis.
Cikliškumas apskritai būdingas visai dailininko kūrybai kaip mąstymo procesas ir darbo metodas.
Nors V. Valiaus estampų kalba emocinga, tačiau ji prabyla į žiūrovo intelektą. Meninės tiesos ieškojimus jo kūryboje nulemia mintys apie objektyviąsias mokslo tiesas.
Matyt todėl jo estampuose daug kas neišsakyta ligi galo, tartum spėliojama, nagrinėjama „be pradžios ir be pabaigos“, nieko kategoriškai neteigiant.
V. Valiaus naujai kuriamas formas dažnai inspiruoja gyvosios ir negyvosios gamtos fizinės struktūros. Apskritai jo estampų turinį bei meninės išraiškos priemones sąlygoja erdvės, laiko, dinamikos ir stabilumo kategorijos. Kūrybinių sprendimų originalumą didele dalimi lemia ir savita spaudos technika.
Dailininikas priklauso tai grafikų kartai, kuri šeštojo dešimtmečio viduryje pradėjo atkakliai priešintis pokario metais vyravusios meno sampratos dogmatiškumui, natūralizmo banalybei.
Liaudies meno tradicijų poveikyje, tačiau persmelktas šiuolaikinės pasaulinės dailės problematikos, susiformavo savitas V. Valiaus stilius.
Pagrindines sąsajas su liaudies meno esme, o ne išoriniu jo sluoksniu V. Valiaus kūryboje, matyt, galima įžvelgti tik įsigilinus, kaip poetiškai jis plečia realybės ribas, kokius stiprius išgyvenimus atskleidžia, kokio įtaigaus meninio apibendrinimo pasiekia.
Liaudies meno palikimas yra ir V. Valiaus tapybos ištakos. Mediniai dievai ir juose įkūnyta žmogaus drama, kančia, jų vidinės ekspresijos ir išorinės statikos kerinti jėga dar kartą atgyja dailininko tapyboje jau kitais originaliais daugiaplaniais meniniai vaizdais. Susimąsčiusių, sielvartingų ar rūsčių dievų paveikslai tampa naujais moralinių, etinių žmogaus savybių reiškėjais. Kaip ir liaudies skulptūrose, juose sukoncentruota didžiulė psichinių pergyvenimų įtampa.
Tapyboje dailininkas labiausiai priartėja prie beketiškos paradoksų ir absurdo filosofijos, ironijos ir autoironijos, sarkazmo.
Dvasinio būvio, jausmo kulminacijas tapyboje V. Valius įkūnija sudėtingomis monumentaliomis konstrukcijomis, o svarbiausia - koloritu, kurio ekspresija sukelia itin intensyvius išgyvenimus.
V. Valiaus tapyboje yra begalinė spalvinių efektų įvairovė: nuo prislopintos, subtilios monochromijos iki agresyvaus grynų spalvų skambėjimo.

Irena Geniušienė

V. Valius dažnai semiasi įkvėpimo iš lietuvių liaudies meno. Jam artimas liaudies dailės, ypač skulptūros plastinės kalbos paprastumas, apibendrinimas, taurus santūrumas ir vidinė rimtis. Dažnai per neįmantrų, lengvai atpažįstamą Dievo Motinos ar Nukryžiuotojo motyvą atskleidžiami dramatiški tautos istorijos momentai („Juodoji pieta“, 1991-ųjų sausis). V. Valiaus kūryba ekspresyvi ir kartu monumentali. Masyvios, nedetalizuoto piešinio figūros nutapytos stambiomis niuansuotų spalvų dėmėmis. Paryškintos juodų potėpių ruožais, jos įgyja įspūdingo vitražiško švytėjimo („Saulėlydis“, „Mėlynas vakaras“).
V. Valiaus grafika labiau kameriška, intymi, joje stiprus lyrinis muzikinis pradas. Prigesintų, ramių spalvų kolorite, turtingame faktūrų mirgėjime ištirpstantis vaizdinių motyvų neapibrėžtumas kuria begalinės erdvės įspūdį, kelia žiūrovui daugialypes asociacijas („Elegija“, „Paveikslas N“).
Pažintis su Vytauto Valiaus kūryba - tai susitikimas su gilia savito braižo menine individualybe, verčiančia žiūrovą mąstyti ir jausti, išgyventi subtiliausius kūrėjo dvasio virpesius.

Regina Urbonienė

 Peržvelgus visą ekspoziciją pagauna nepaprasta nuotaika, galima pajusti ramybę, pastovumą, monotoniją. Nė vienas iš paveikslų neblaško, tik verčia susimąstyti, prieiti prie kiekvieno. Tiktai tada pamatai, kad jie yra skirtingi savo tonacijomis, savo plastine forma. Kompozicijos elementų nėra daug, dažnai kartojama ta pati, padidinta liaudies drožinių Rūpintojėlį primenanti galva, kai kur - intensyviau besireiškianti, kai kur vos įžiūrima. Tačiau minties gilumas išreikštas ne tik forma, bet ir spalva, kalba vis kitomis temomis.

Raškevičienė I. Dailininko Vytauto Valiaus paroda // Tėviškės žiburiai.-1988 08 30

Jo tapyti paveikslai - tai retas pavyzdys, kai paprastas liaudies skulptūros motyvas virsta tapybiniu, įtaigiu, įtaigiu daugiabriauniu transformacijos kaleidoskopu, kuris savo plastika, kažkokia vidine jėga žavi mus ir nieko nepalieka abejingo.
Kas turėjo progos nors kartą pabendrauti su dailininku, tas ilgai išsaugos šį susitikimą savo atmintyje. Apie ką jis bekalbėtų - apie meną ar gamtą, ar apie paprastus kasdieniškus dalykus - viskas įgauna ypatingą prasmę, sudvasinimą, nejučiom įvyksta netikėtas vertybių pervertinimas, atsiveria klodai, apie kurių egzistavimą anksčiau nė supratimo neturėjai.
Turėdamas tiesiog įgimtą toleranciją kito nuomonei, kito kūrybiniam stiliui, jis drauge sugeba apčiuopti ir esminius grafikos reiškinius bei raidos problemas. Esu giliai įsitikinęs, jei nebūtumėm turėję savo tarpe tokio nepaprastos dvasinės kultūros žmogaus, - mūsų grafika ir jos reikalai šiandien atrodytų visai kitaip.

Rimantas Dichavičius // Naujos knygos.-1982

V. Valius atsiremia į liaudies meno tradiciją ir šiuolaikinio meno principus. Nuolatinis gilesnės prasmės ieškojimas - žmogaus būtyje, istoriniuose sukrėtimuose ar kosminėje pasaulio struktūroje - skatina dailininką siekti talpesnių apibendrintų simbolių ir jo asociatyviam mąstymui paklusnios, ypač išradingos mišrios technikos. Lyg savotiškas mūsų laikų alchemikas, V. Valius sudėtingais faktūrų ritmais, minkšta ir subtilia tonine moduliacija ir perėjimais kuria savo įdomų ir prieštaringą pasaulį - lyrišką ir dramatišką, kartais net monumentalų, trapų ir pilną patvaraus judėjimo. Lakšte arba knygos lape, rodos, trupa ir aižėja faktūros, plastinės formos aptirpsta, apsidengia „laiko patina“, kitur jos skaidosi, dūla ir jungiasi, sudarydamos naujas; minkštas lyrizmas perauga į dramą ir iš improvizuotų faktūrinių formų sąveikos ir kitimo gimsta dramatinė įtampa ir kaupiasi keleriopos asociacijos.
Įvairi V. Valiaus kūryba palaipsniui vis labiau iškelia į paviršių žmogaus ir pasaulio sudėtingumą, būties prasmę ir poeziją.

Aušra Sluckaitė

…Liko jis man toks pat, koks buvo gimnazijoje - nuoširdus, atviras, jautrus, bet dar labiau nesusitaikantis su melu, apgaule, veidmainyste. Visoje jo kūrybinėje biografijoje nerasime nė šešėlio konformizmo, jo kūriniuose niekada nebuvo duoklės partijai, vadams, nesukūrė jis nė vieno kūrinio, dėl kurio dabar turėtų teisintis.

Elimantas Vilkas, pedagogas pensininkas

Vytautas Baltramiejus Valius. BIBLIOGRAFIJA

Vytauto Valiaus iliustruotos knygos vaikams

 • Baranauskas A. Anykščių šilelis. Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1959. 31 p.: iliustr.

 • Cvirka P. Strakalas ir Makalas. Vilnius: Vaga, 1968. 78 p.: iliustr.

 • Daukantas S. Žemaičių pasakos. [2-asis leid.]. Vilnius: Vaga, 1965. 159 p.: iliustr.

 • Lietuviškos pasakos: iš J. Basanavičiaus rinkinių vaikams paruošė J. Stukas. 3-asis leid. Vilnius: Vyturys, 1989. 286 p.: iliustr.

 • Lietuviškos pasakos: iš J. Basanavičiaus rinkinių vaikams paruošė J. Stukas. 2-asis leid. Vilnius: Vaga, 1977. 287 p.: iliustr.

 • Taip pat - 1976, 1974.

 • Mieželaitis E. Čia Lietuva. Vilnius: Vaga, 1974. 549 p.: iliustr.

 • Saja K. Klumpės. Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1958. 191 p.: iliustr.

 • Skaitiniai: VIII klasei / sud. E. Savickaitė. 11-asis patais. leid. Kaunas: Šviesa, 1988. 222 p.: iliustr.

 • Skaitiniai: IV klasei / sud. L. Abraitytė. 5-asis leid. Kaunas: Šviesa, 1979. 175 p.: iliustr.

 • Skaitiniai: IV klasei / sud. L. Abraitytė. 3-asis leid. Kaunas: Šviesa, 1974. 175 p.: iliustr.

 • Skaitiniai: VI klasei / sud. S. Matulaitienė. 7-asis perdirb. leid. Kaunas: Šviesa, 1990. 319 p.: iliustr.

 • Skaitiniai: VI klasei / sud. S. Matulaitienė. 6-asis perdirb. leid. Kaunas: Šviesa, 1988. 319 p.: iliustr.

 • Skaitiniai: vadovėlis 8 kl. / sud. E. Savickaitė. 12-asis leid. Kaunas: Šviesa, 1992. 235 p.: iliustr.

 • Skaitiniai: vadovėlis VIII kl. / sud. E. Savickaitė. 12-asis leid. Kaunas: Šviesa, 1990. 235 p.: iliustr.

 • Skaitiniai: vadovėlis IX kl. / sud. S. Matulaitienė. 8-asis perdirb. leid. Kaunas: Šviesa, 1989. 269 p.: iliustr.

 • Skaitiniai: vadovėlis VIII klasei / sud. Z. Alaunienė ir kt. 9-asis perdirb. leid. Kaunas: Šviesa, 1992. 287 p.: iliustr.

 • Skaitiniai: vadovėlis VII klasei / sud. Z. Alaunienė ir kt. 8-asis perdirb. leid. Kaunas: Šviesa, 1991. 287 p.: iliustr.

 • Skaitiniai: vadovėlis VII klasei / sud. Z. Alaunienė ir kt. 7-asis perdirb. leid. Kaunas: Šviesa, 1989. 255 p.: iliustr.

 • Skaitiniai: vadovėlis silpnaregių m-klos VI kl. / sud. Z. Matulaitienė. Kaunas: Šviesa, 1990. 381 p.: iliustr.

 • Skaitiniai: vadovėlis VI klasei / sud. S. Matulaitienė. 8-asis perdirb. ir papild. Leid. Kaunas: Šviesa, 1992. 317 p.: iliustr.

 • Žemaitė. Rinkinėlis vaikams. Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1956. 70 p.: iliustr.

 • Cvirka P. Ctrakalas i Makalas. Vilnius: Vaga, 1968. 83 p.: iliustr.-Rus.

Straipsniai, pasisakymai, pokalbiai

 • Atsinaujinimo procesai meninėje kultūroje. - Aut.: P. Bražėnas, V. Valius, J. Minkevičius // Kultūros barai. 1988, nr. 1, p. 2-7.

 • Dailė dabartinėje lietuvių kultūroje: [pasisakymai] / parengė A. Staponkus. - Aut.: A. Andriuškevičius, V. Valius, V. Karalius ir kt. // Kultūros barai. 1987, nr. 11, p. 4-8, 21.

 • Du lietuvių dailininkai sako galį tapyti ką tinkami: [The New York Times korespondento pokalbis su L. Tuleikiu ir V. Valiumi] / Iš anglų k. vertė A. Karsokienė // Tylusis modernizmas Lietuvoje = Quiet modernism in Lithuania, 1962-1982. Vilnius, 1997, p. 151-153.

 • Iki 2000-ųjų metų liko tūkstantis dienų: ką pasiimsime į XXI amžių ir ką jame rasime?: [pasisakymai] / parengė N. Aukštaitytė, A. Jockus, L. Kontrimas, K. Petrauskis. - Portr. // Lietuvos aidas. 1997, bal. 5, p. 23.

 • Išrinktieji renkasi likimą: po Lietuvos dailininkų sąjungos suvažiavimo: [pasisakymai] / užrašė J. Godunavičienė // Vakarinės naujienos. 1996, bal. 19, p. 6.

 • Lakoniški, raiškūs ir ekspresyvūs. - iliustr. // Literatūra ir menas. 1993, rugs. 4, p. 9.

 • Liaudies menas ir profesionalizmas / užrašė R. Oraitė // Literatūra ir menas. 1996, lapkr. 30, p. 9.

 • Lionginas Žepka kaip dingstis: [drožėjo, skulptoriaus 90-osioms gimimo metinėms] / kalbėjosi R. Oraitė. - Iliustr. // Literatūra ir menas. 1997, lapkr. 1, p. 13.

 • Menininkai nelinkę sureikšminti premijuotųjų savo kūrinių. - Portr. // Lietuvos rytas. 1996, gruod. 13, p. 35.

 • Rimanto Dichavičiaus kalendoriai: dabarties skerspjūvis / parengė A. Srėbalienė. - Iliustr. // Lietuvos aidas. 1998, rugs. 25, p. 13.

 • Tautos savimonė ir kultūros vertybių skalė / parengė J. Šorys // Šiaurės Atėnai. 1998, rugs. 5, p. 10-11.

 • Vaizduojamoji dailė: [apie Lietuvos resp. dailės parodą]. - Iliustr. - Santr. rus., angl. // Dailė. Kn. 21 (1979), p. 14-30.

 • Valius V. Ariadnės siūlas / užrašė D. Zovienė. - Iliustr. // Literatūra ir menas. 1986, birž. 7, p. 7.

 • Valius V. Ekspozicijoje - estampai // Vakarinės naujienos. 1986, geg. 16.

 • Valius V. „Genys“ pas grafiką Vytautą Valių / užrašė E. Volodkevičiūtė. - Iliustr. // Genys. 1980, nr. 8, p. 11.

 • Valius V. Ieškokime ne tiek naujo, kiek amžino: šiemetinių Lietuvos Respublikos laureatų mintys. - Iliustr., portr. // Draugas. Priedas: Mokslas, menas, literatūra. Chicago, 1997, kovo 22.

 • Valius V. Iliustruota mokyklinė knyga. - Portr. // Naujos knygos. 1976, nr. 9, p. 1-2.

 • Valius V., Leonavičius B. Įspūdingas renginys / Kalbėjosi D. Zovienė // Literatūra ir menas. 1987, kovo 14, p. 3.

 • Valius V. Kiekviena karta sprendžia amžinąsias problemas iš naujo / [užrašė] I. Vitkauskienė. - Iliustr. // Žemaitis. 1995, rugs. 30, p. 3.

 • Valius V. Liaudies medžio raižinių savitumas. - Reziumė rus. // Liaudies meno savitumai. Kaunas, 1984, p. 77-81.

 • Valius V. Lietuvių grafikos legenda: gegužės 12 d. V. Petraičiui sukaktų 90 metų. - Iliustr. // 7 meno dienos. 1996, vas. 16, p. 1, 8-9.

 • Valius V. Neprotinga bijoti pasaulio kaitos ženklų: [mintys apie savo kūrybą ir šiandienos problemas / užrašė] R. Marcinkevičiūtė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. 1996, saus. 5, p. 27, 29.

 • Valius V. Netikėtai nutrūkęs kelias. - Portr. // Gimtasis kraštas. 1988, gruod. 8/14, p. 7.

 • Valius V. „Niekuomet negalvojau, kad kada nors teks rašyti apie savo požiūrį į krepšinį…“ // Krepšinis - lietuvio gyvenimas: mokslinės konferencijos, skirtos Lietuvos krepšinio 75 metų sukakčiai, medžiaga. Kaunas, 1997, p. 17-18.

 • Valius V. „Originalumas - naujumo antitezė“. - Iliustr. // Žemaičių žemė. 1999, nr. 3, p. 4-5.

 • Valius V. Paskutinis susitikimas anapus Atlanto. - Iliustr. // Vincas Kisarauskas: dienoraščiai, atsiminimai. Vilnius, [1999], p. 309-314.

 • Valius V. Pora žodžių apie poezijos iliustravimą. - Iliustr., portr. // Naujos knygos. 1976, nr. 10, p. 6-7.

 • Valius V. Provokuoti vaiko vaizduotę. - Iliustr. // Dialogas. 1992, gruod. 11, p. 5.

 • Valius V. Regėti savo sielą skrendančią. - Iliustr. // Kultūros barai. 1996, nr. 11, p. 15-16.

 • Valius V. Tiesos ieškojimas / [užrašė] E. Černiauskaitė. - Iliustr. // Dienovidis. 1997, saus. 17, p. 11-12.

 • Valius V. „Vieniems, kad juos suprastų, reikia kalbėti, kitiems - tylėti“, - girdėjau taip sakant… - Iliustr., portr. // 72 lietuvių dailininkai - apie dailę. Vilnius, 1999, p. 341-345.

 • Valius V. „Ženkli gairė A. Žviliaus kūrybiniame kelyje…“ // Ruseckienė L. Lietuvių literatūros klasikos iliustracijos. Vilnius, 1994, p. 42.

 • Valius V. „Žmogus yra kentauras“. - Iliustr. // Respublika. 1997, saus. 3, p. 12.

 • Nowe prace plastykow. - Lenk. // Czerwony Sztandar. 1962, 9 lut.

 • Spotkanie nad Drwca: [Wrazenia z pobytu na miedzynar. Plenerze plastykow w Brodnicy. Woj. bydgoskie. Wypowiedzi] / zapisala T. Bogdanowicz. - Lenk. // Czerwony Sztandar. 1968, 5 wrzes.

 • V tainstvennij mir poezii. - Rus. // litva literaturnaja. 1988, No 2, p. 95-97.

 • Obogoščajas vo vzaimodeistvii: za „kruglim stolom“ - predstaviteli chudož. Kulturi Litvi / besedovala A. Grigorjeva. - Rus. // Sov. Muzika. 1984, No 11, p. 8-29.

Literatūra apie Vytautą Valių

 • Vytautas Valius: Grafika, tapyba: [albumas]. - Tekstas vok., liet., angl. k. // Ratingen: Vilnius: Melina: Lietuvos Dailininkų sąjunga, 1993. 27 p.: iliustr.

 • Atkočiūnienė R. Tapyba, grafika, autografai, tautodailė. - Iliustr. // Šiaulių naujienos. 1991, vas. 22.

 • Černiauskaitė E. Tiesos ieškojimas. - Iliustr. // Dienovidis. 1997, saus. 17, p. 11-12.

 • Dailininkas V. Valius // Komjaunimo tiesa. 1960, rugpj. 27.

 • Deksnienė M. Mūsų dvasios pamatai. - Iliustr. // Dienovidis. 1996, saus. 12, p. 23.

 • Dėl 1982 metų Lietuvos TSR Valstybinių mokslo, technikos ir meno premijų paskyrimo: meno srityje - V. B. Valiui.- Portr. // Literatūra ir menas. 1982, liep. 24, p. 3.

 • Dichavičius R. Šiedies šviesa - skaidriausia. - Iliustr., portr. // Naujos knygos. 1982, nr. 12, p. 20-23.

 • Gedminas A. Straipsniai. Atsiminimai. Vilnius, 1984, p. 64.

 • Geniusziene I. Grafika Wytautasa Waliusa. - Lenk. // Szerw. Sztandar. 1982, 10 lutego.

 • Geniušienė I. Sudėtingas žmogaus paveikslas. - Iliustr. // Gimtasis kraštas. 1982, rugpj. 5.

 • Godelienė V. Pasaulis dailininko akimis // Kauno tiesa. 1982, geg. 16, p. 4.

 • Godunavičienė J. Įelektrintame laiko lauke. - Iliustr. // Vakarinės naujienos. 1996, saus. 2 (rus. saus. 4), p. 7.

 • Gurnevičiūtė G. Metaforiška kalba. - Iliustr. // 7 meno dienos. 1996, saus. 5, p. 1.

 • Gurnevičiūtė G. Vytauto Valiaus lyrika ir dramatizmas. - Iliustr., portr. // Kultūros barai. 1991, nr. 8, p. 29-33.

 • Jakštas J. Menas, alsuojantis meile. - Portr. // Jaunimo gretos. 1966, nr. 3, p. 17.

 • Januševičienė V. Sielų atspaudai visų skirtingi. - Portr. // Panevėžio rytas. 1996, saus. 10, 12, 27.

 • Jasinskas R. Jubiliejinė paroda // Tiesa. 1991, saus. 11.

 • Kas yra kas Lietuvoje 97/98. [Kaunas], 1998, p. 706.

 • Kiaušas V. Skaidrūs liūdesio atšvaitai. - Iliustr. // Šeimininkė. 1997, spal. 8, p. 7.

 • Klova B. Lietuvių monumentalioji dekoratyvinė tapyba: freska, sgrafitas, mozaika. Vilnius, 1975, p. 98-99.

 • Korsakaitė I. Gyvybinga grafikos tradicija. Vilnius, 1970, p. 113, 138-141, 143, 153 ir kt.

 • Korsakaitė I. Kaip atradimas. - Iliustr. // Literatūra ir menas. 1982, vas. 20, p. 8.

 • Korsakaitė I. Lietuvių tarybinė lakštinė ir iliustracinė grafika 1956-1964 metais. - Iliustr. // Iš lietuvių kultūros istorijos. T. 5. Tarybinio meno keliu. Vilnius, 1968, p. 110-111.

 • Kostkevičiūtė I. Dvasinės refleksijos jėga: Vytauto Valiaus parodoje // Pergalė. 1982, nr. 6, p. 155-159.

 • Kostkevičiūtė I. Dvasinės refleksijos jėga. - Iliustr. - Santr. rus. // Dailė. Kn. 26 (1986), p. 74-78.

 • Krukaitė R. Apie poezijos iliustravimą // Pergalė. 1962, nr. 11, p. 154-162.

 • Krukaitė R. Grafiko brendimo kelias. - Portr. // Tarybinis mokytojas. 1966, liep. 9.

 • Krukaitė R. Talentas bręsta darbe // Literatūra ir menas. 1961, rugpj. 12.

 • Krukaitė R. Vytautas Valius // Naujos knygos. 1966, nr. 5, p. 20-21.

 • Kulminacijos ir pauzės / parengė A. Dapkutė // Literatūra ir menas, 1982, lapkr. 6, p. 9-11.

 • Lebednykienė J. Nauja paroda // Panevėžio balsas. 1996, saus. 24, p. 8.

 • LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsakas dėl Lietuvos TSR nusipelniusio meno veikėjo garbės vardo suteikimo V. B. Valiui // Tiesa. 1978, bal. 28.

 • Mackonis J. Stilius - žmogus. - Iliustr. // Švyturys. 1965, nr. 21, p. 14-15.

 • Mukienė-Ramonaitė D. „Mums atrodo, kad praėjo laikas, o iš tiesų praėjome tik mes…“ - Iliustr. // Žemaičių žemė. 1996, nr. 3, p. 10-12.

 • Mušinskienė J. Darbas įprasmina mus. - Iliustr. // Gimtasis kraštas. 1980, rugpj. 28, p. 6.

 • Narvilaitė B. Vytauto Valiaus estampai // Tarybinė Klaipėda. 1983, bal. 10, p. 5.

 • Parodos Šiauliuose // Šiaulių kraštas. 1991, vas. 26.

 • [Pateikti visuomenei svarstyti kūriniai autorių, pristatytų premijuoti 1982 m. valstybinėmis premijomis: dailės srityje - V. B. Valiui už knygų apipavidalinimą ie iliustravimą] // Literatūra ir menas. 1982, geg. 15, p. 2.

 • Piplytė D. Skaidraus įkvėpimo versmės. - Iliustr. // Tiesa. 1980, rugs. 27.

 • Poželaitė-Davis I. I. Frazeologijos žodyną pavarčius. - Rec. kn.: Lietuvių kalbos ir frazeologijos žodybas. Kaunas: Šviesa, 1977 // Mūsų pastogė. - Bankstown. 1998, rugs. 14, p. 5.

 • Premija mūsų dailininkui // Literatūra ir menas. 1980, geg. 9, p. 2.

 • Rachlevičiūtė R. Ilgamečiai kūrybos žiedai // Lietuvos pionierius. 1982, kovo 3.

 • Ramonas K. Pilietiški, gyvybingi kūriniai. - Iliustr. // Tiesa. 1982, vas. 20.

 • Rimkus V. Susikaupimo valanda // Šiaulių naujienos. 1991, vas. 23.

 • Rinkūnienė G. Vytauto Valiaus stabtelėjimas Dailės galerijoje. - Portr. // Panevėžio balsas. 1996, saus. 30, p. 2.

 • Ruseckienė L. Lietuvių literatūros klasikos iliustracijos. [Vilnius, 1995], p. 41-42, 44-46, 67-68, 95, 144-146.

 • Saja K. Spalvingas Vytauto Valiaus paveikslų liūdesys. - Iliustr. // Lietuvos aidas. 1995, gruod. 29, p. 11.

 • Stankus-Saulaitė M. The amber lyre. - Angl. - Rec. kn.: The amber lyre = Gintaro krašto poezija: 18th - 20th century Lithuanian poetry. Moscow: Raduga, 1983 // Lituanus. 1985, vol. 31, no. 4, p. 78-81.

 • Tumėnienė N. Ši knyga apima 1979-1982 m. lietuvių tapybą… // Tapyba. Vilnius, 1987, p. 12.

 • 1982 m. LTSR Valstybinių premijų laureatai. - Portr. // Kultūros barai. 1982, nr. 8, p. 39.

 • Uloza V. Talentingo iliustruotojo darbai. - Iliustr. // Naujos knygos. 1962, nr. 2, p. 37-39.

 • Uloza V. Vytautas Valius. - Iliustr. // Kalendorius, 1963. Vilnius, 1962, p. [4].

 • Valaika P. Ekspozicijoje Vytauto Valiaus kūryba // Kauno tiesa. 1982, bal. 9.

 • Valaika P. Vytauto Valiaus jubiliejinė paroda // Kauno tiesa. 1990, gruod. 20, p. 3.

 • Valius Vytautas. - Angl. // The Baltic states: A refence book. Tallinn, Riga, Vilnius, 1991, p. 259.

 • Vilkas E. Sužeista 50-ųjų metų [Telšių gimnazijos] laida. - Iliustr. // Penktadienio žemaitis. 1998, rugpj. 21, p. 4.

 • Vytautas Valius. - Iliustr., Santr. rus., angl. // Grafika. Tapyba: parodos katalogas. Vilnius, 1981, p. 2.

 • Vytautas Valius. - Portr. // Knyga ir dailininkas. Vilnius, 1966, p. 525-539.

 • Vytautas Valius. - Iliustr. // Lietuvių tarybinė grafika. 1940-1970: katalogas. Vilnius, 1978, p. 322-329.

 • Vytautas Valius. - Portr. // Respublikinė dailės paroda 1960: katalogas. Vilnius, 1960, p. 297.

 • Vytautas Valius. - Iliustr., portr. // Talentu ir širdimi = The light of talent: 12 Lietuvos dailininkų: [1997 m. kalendorius]. Vilnius, 1996, p. 3.

 • Vytautas Valius. - Portr. // Akiračiai. 1968, nr. 2, p. 9.

 • Vytautas Valius. - Iliustr. // 1995: Lietuvos dailė. Vilnius, 1995, p. 190-191.

 • Zovienė D. Skausmu nuspalvinti klodai. - Iliustr. // Literatūra ir menas. 1996, saus. 13, p. 9.

 • Žemaitytė I. Kosminis žemiškumas. - Portr. // Literatūra ir menas. 1982, birž. 26, p. 5.

 • Žemgaila J. Du jubiliejai - dvi parodos. - Iliustr. // Respublika. 1995, gruod. 29, p. 19.

 • Žilevičius R. „Sėkmingai kopiame …žemyn“. - Portrs. // Sekundė. 1996, vas. 1-2, p. 12.

 • Vaitkūnas G. Izobrazitelmoje iskustvo Litovskoj SSR. - Rus. // Iskustvo roždionoje Oktebriom. Moskva, 1967, p. 90-96.

 • Vaitkūnas G. Litovskije grafiki. - Rus. // Sovetskaja grafika, 73. Moskva, 1974, p. 58-65.

 • Valius Vytautas. - Rus. // Izobrazitelnoje iskustvo Litovskoj SSR. Moskva, 1978, p. 1 (v razdele „Svedenije o chudožnikach“).

 • Valius Vytautas. - Bibliogr. - Tekstas lygiagr. Rus., angl. // Sovetskaja grafika b sobraniji chudožestvennogo salona po eksportu chudožestvennogo fonda SSSR. Moskva, 1981, p. 60-61.

 • Valius Vytautas Petrovič. - Bibliogr. - Rus. // Chudožniki narodov SSSR: Bibliografičeskij slovar. T. 2. Moskva, 1972, p. 161.

 • Iljina T. V. Istorija iskustv: Russkoje i sov. Iskustvo. Moskva, 1989, p. 375. - Rus.

 • Kaminskij A. V. Valius Vytautas Petro. - Bibliogr. - Rus. // Knižnoje iskusstvo SSSR. T. 1. Illiustracija. Moskva, 1983, p. 446-447.

 • Kucharskaja N. Master grafičeskogo štricha. - Iliustr. - Rus. // Sov. Litva. 1982, 24 ijunia.

 • Lutčšije izdanija 1966-1967. Moskva, 1970, p. 136. - Rus.

 • Pervaja vsesojuznaja vistavka knižnoj iliustraciji. - Rus. // Sov. Grafika 79/80. Moskva, 1981, p. 8-49.

 • Russkaja dorevoliucijonnaja graviura i litografija: v sobr. Gos. chudož. muzeja BSSR. Katalog. Minsk, 1984, p. 67. - Rus.

 • Tretjekov V. Vozmožnosti žanra: zametki s [Vsesojuz.] vistavki estampa v [Moskve]. - Rus. // Literaturnoje obozrenije. 1982, No 9, p. 96-97.

 • Chudožnik V. Valius. - Rus. // Komsomolskaja pravda. 1960, 27 avgusta.

 • [Chudožnik V. Valius udostojen Diploma 2-oj stepeni na XIX Vsesojuznom konkurse iskusstva knigi v Moskve]. - Iliustr. - Rus. // Lutčšije izdanija 1977. Moskva, 1979, p. 76.

 • Čegodajeva M. Stankovaja grafika i chudožestvennaja kritika. - Rus. // Sovetskaja grafika - 73. Moskva, 1974, p. 10-17.

(Parengė Vida Narščiuvienė. Išleido ir spausdino 
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2000 m.)

 

© Lietuvos dailės muziejus, Žemaičių kultūros fondas, Matematikos ir informatikos institutas
     Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu:  samogit@delfi.lt
     Tinklalapis atnaujintas 2011.08.12