LIETUVOS DAILĖS MUZIEJUS
METRAŠTIS I.  1996 m
 
© Lietuvos dailės muziejus, 1996.
Rinko ir maketavo leidykla „Baltos lankos“.
Spausdino AB „Vilspa“.
Redakcinė kolegija: Romualdas Budrys (pirmininkas), Audronė Bliujienė, Kazimieras Gylys
Sudarė Ona Mažeikienė.
Fotografai: Antanas Lukšėnas, Mečislovas Sakalauskas, Stasys Vaitkus.
Dailininkas Kęstutis Grigaliūnas.

TURINYS

11 / Pratarmė
13 / Romualdas Budrys. Lietuvos dailės muziejus
21 / Ona Mažeikienė. Iš muziejaus kūrimosi istorijos
I. Muziejaus rinkiniai ir padalinių veikla
38 / Laima Bialopetravičienė. Vaizduojamosios dailės skyriaus
tapybos rinkiniai
58 / Rima Rutkauskienė. Išeivijos dailininkų tapybos kūrinių kolekcija
63 / Vladas Gasiūnas. Grafikos rinkiniai
75 / Linas Gedminas. XVI-XX amžiaus pirmos pusės skulptūra
77 / Elona Lubytė. XX amžiaus antros pusės skulptūra
84 / Genovaitė Jasiulienė. Taikomosios dailės muziejus
97 / Akvilė Mikėnaitė. Liaudies meno skyrius
109 / Dalia Bernotaitė-Beliauskienė. Liaudies meno skyriaus audinių fondai
115 / Antanas Tranyzas. Palangos gintaro muziejus
123 / Kristina Jokubavičienė. Klaipėdos paveikslų galerija
127 / Romualdas Martinkus, Audrius Balakauskas. Klaipėdos
laikrodžių muziejus
133 / Arūnas Bėkšta, Janina Lukšėnienė. Prano Gudyno muziejinių vertybių konservavimo ir restauravimo centras
151 / Jūratė Mardosienė. Muziejaus archyvas
153 / Auksė Sekmokienė. Muziejaus biblioteka
155 / Danguolė Jankauskienė. Muziejaus fototeka
11. Fondų komplektavimas ir apskaita
156 / Kazimieras Gylys. Meno kūrinių įsigijimas
163 / Loreta Meškelevičienė. Muziejinių vertybių apskaitos
kompiuterizavimas
166 / Normantė Žekonienė. Čekijos ir Danijos muziejų
kompiuterizavimo patirtis
 
III. Publikacijos
170 / Juozas Maceika. Vilniaus arkikatedros paminklinės lentos
185 / Jadvyga Matuliauskienė. Slucko juostos
204 / Vladas Gasiūnas. Skulptorius Kazys Ulianskis
Stasė Bernotienė. Lietuvių valstiečių išeiginės prijuostės
207 / XIX amžius-XX amžiaus pradžia
218 / Ona Mažeikienė. Alavo liejikų dirbiniai
 
IV. Ekspozicijos, parodos, lankytojai
223 / Kazimieras Gylys. 1993-1995 metų parodų ir naujų
ekspozicijų apžvalga
228 / Akvilė Mikėnaitė. Lietuvių liaudies meno ekspozicijos
228 / Visų Šventųjų bažnyčioje (1975-1991) apžvalga
235 / Audronė Bliujienė, Vilma Štaraitė. Lietuvos dailės muziejus ir jo
lankytojai
 
V. Stažuotės ir išvykos
239 / Audronė Bliujienė. Brno - tarptautinė muziejininkų vasaros stovykla
242 / Regina Urbonienė. Neužmirštama stažuotė Brno
245 / Laima Sazonova. Muziejus šių dienų sąlygomis (seminaras Suomijoje)
247 / Balys Pakštas. Restauratoriaus žvilgsnis į Italiją
252 / Gražina Gurnevičiūtė. Pasižvalgius į taikomąją dailę Olandijos
ir kitų šalių muziejuose
 
VI. Žmonės ir datos
254 / Ona Mažeikienė, Adolfas Valeška - pirmasis Vilniaus valstybinio
dailės muziejaus direktorius
256 / Kazimieras Gylys. Rapolas Mackonis (1900-1982). Keli štrichai
jubiliejiniam portretui
258 / Ona Mažeikienė. Kultūros istorikas Vladas Drėma
260 / Vladas Gasiūnas. Pranės Svičiulienės jubiliejus
262 / Ona Mažeikienė. Juozas Maceika - Vilniaus praeities žinovas
265 / Ona Mažeikienė. Pranas Gudynas - ilgametis muziejaus direktorius
267 / Ona Mažeikienė. Gyvenimą paskyrusi muziejui
270 / Ona Mažeikienė. Stasį Pinkų prisimenant
 
VII. Bibliografija. Parengė Auksė Sekmokienė
272 / Lietuvos dailės muziejaus leidiniai: 1971-1995
289 / Muziejaus darbuotojams bendradarbiaujant parengti leidiniai, išleisti kitose leidyklose: 1971-1995
291 / Muziejaus darbuotojų straipsniai: 1990-1995
304 / VIII. Kronika
305 / Sutrumpinimai

 

© Lietuvos dailės muziejus, Žemaičių kultūros fondas, Matematikos ir informatikos institutas
     Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu:  samogit@delfi.lt
     Tinklalapis atnaujintas 2011.08.12