DAILININKAS PRANAS DOMŠAITIS (1880–1965)

Trumpa gyvenimo ir kūrybos apžvalga

Iš kūrybinio P. Domšaičio palikimoGimęs ir augęs Rytų Prūsijoje, ūkininko šeimoje, Pranas Domšaitis, jau būdamas suaugęs, ėmėsi rimtų meno studijų. Baigęs Karaliaučiaus meno akademiją, išvyko tobulintis Berlynan. Studijų tikslais buvojo Paryžiuje, Florencijoje, Londone. Kaip dailininkas augo ir brendo Makso Lybermano, Edvardo Munko, Ketės Kolvic, Lovis Korinto, Oto Dikso, Polio Klė aplinkoje, kartu su jais dalyvavo parodose.
1919–1932 metais Domšaitis susilaukė tikro pripažinimo. Laimėjo keletą premijų, jo darbų įsigijo Berlyno Valstybinis meno muziejus, Meno akademija, Štetino, Liubeko, Hamburgo privačios galerijos. Apie jį palyginti daug rašė reprezentaciniai dailės žurnalai, gerai jį vertina, pristato kaip veržlų modernistą, poetą romantiką, dailininką, gebantį išreikšti žmonių, daiktų ir vaizdų paslaptingumą. Jo vardas darosi vis labiau žinomas. Gyvendamas Berlyne ir įsitraukęs į Vokietijos meninį gyvenimą, Domšaitis niekad nesiliovė domėjęsis gimtuoju pamario kraštu. 1914–1918 metais jis atvažiuodavo į Nidą, kur vasaromis rinkdavosi ekspresionistų dailininkų kolonijos dalyviai. Negailestingai besikeičiantys laikai sutrikdė dailininko kūrybos raidą. 1933 m. Vokietijoje prasidėjus nacionalsocialistų organizuotai kampanijai prieš modernųjį meną, Pranui Domšaičiui, kaip ir daugeliui kitų žymių to meto dailininkų, buvo uždrausta parodinė veikla, iš valstybinių muziejų išmesti kūriniai. 1937 m. jo darbai buvo eksponuojami šalia Emilio Noldės, Ernsto Barlacho ir kitų ekspresionistų Miunchene, nacių surengtoje „degradavusio“  meno parodoje.
Nuo 1920 m. Kaune priėmęs Lietuvos pilietybę, 1938 m. kūrinius pradėjo pasirašinėti tik lietuviška pavardės forma – Pranas Domšaitis. Nepalankių sąlygų verčiamas dailininkas kone dešimtmetį gyveno uždarai viename Austrijos kaimų netoli Forarlbergo.
Pokario metais Austrijoje netikėtai sutiko keletą lietuvių dailininkų emigrantų - Telesforą Valių, Paulių Augį ir kitus, su kuriais susidraugavo, kartu surengė keletą parodų, kuriose Pranas Domšaitis pirmą kartą atstovavo Lietuvai.
1949 m. jis kartu su žmona persikėlė į Pietų Afrikos Respubliką, apsigyveno Keiptaune. Intensyviai dirbdamas, rengdamas parodas, sėkmingai dalyvaudamas kūrybiniuose konkursuose, greitai pelnė pripažinimą kaip dailininkas, sugebėjęs savo kūryboje jungti Europos ir Afrikos įtakas.
1965 m. Pranas Domšaitis mirė. Palaidotas Plumstedte, Pietų Afrikoje.
Vertingiausių dailininko darbų kolekciją 1982 įsigijo Lietuvių fondas (JAV), kuriuos pastaraisiais metais perdavė Lietuvos dailės muziejui pastovios ekspozicijos Klaipėdoje įrengimui.

Lietuvos dailės muziejaus informacija

Svarbiausi biografiniai duomenys

 • 1880 m. rugsėjo 15 d. P. Domšaitis gimė Kropynų kaime, Rytų Prūsijoje (Cropiens), dabar
 • Gajevas, Kaliningrado sritis.
 • 1907–1910 m. studijavo Karaliaučiaus dailės akademijoje. 1910–1913 m. tobulinosi pas L. Corinthą Berlyne. Lankėsi Paryžiuje, Londone, Amsterdame, Florencijoje, Sankt Peterburge.
  1914 m. aplankė E . Munchą Norvegijoje.
 • 1914–1918 m. gyveno Berlyne; tarnavo kariuomenėje Tilžėje; lankėsi Kropynose (1916 m. mirė jo rnotina); lankėsi Nidos dailininkų kolonijoje ir Kuršeliuose (Kleine Kuhren, dabar Filino).
 • 1918 m. dalyvavo Berlyno Secesiono parodoje.
 • 1919 m. surengė pirmą individualią parodą Berlyne, F. Mollerio galerijoje (vėliau paroda perkelta į Breslau).
 • 1920 m. priėmė Lietuvos pilietybę.
 • 1921–1936 m. dalyvavo grupinėse kūrybos parodose Barlyne, Karaliaučiuje, Hamburge, surengė savo kūrybos parodų Vokietijoje, Austrijoje, Rumunijoje, Turkijoje.
  1929 m. vedė dainininkę Adelheid Armhold.
 • 1937 m. P. Domšaičio paveikslai eksponuoti „Išsigimusio meno” parodoje Miunchene.
 • 1938 m. pradėjo pasirašinėti paveikslus „P. Domsaitis”.
 • 1938–1944 m. gyveno Austrijoje, Vorarlberge ir Berlyne.
 • 1944–1949 m. kartu su lietuviais dailininkais dalyvavo tarptautinėse pabėgėlių kūrybos parodose Vorarlberge, Bregenze, Insbruke.
 • 1949 m. išvyko gyventi į Pietų Afrikos Respubliką, Keiptauną.
 • 1949–1965 m. keliavo po Pietų Afriką, surengė daug savo kūrybos parodų PAR, JAV.
 • 1963 m. dalyvavo San Paulo bienalėje Brazilijoje.
 • 1964 m. laimejo Pietų, Afrikos Respublikos premiją. „Artists of Fame and
  Promise”.
 • 1965 m. lapkričio 14 d. P. Domšaitis mirė Keiptaune. Palaidotas Plumsteade kapinėse.
 • 1966 m. P. Domšaičio kūrybos pomirtine paroda surengta PAR Nacionalinėje galerijoje Keiptaune (vėliau buvo eksponuota dar ir didesniuose PAR miestuose). .
 • 1970 m. P. Domšaičio kūrybos paroda surengta Bielfelde (Vokietija).
 • 1976 m. PAR išleista pirmoji monografija apie P. Domšaitį.
 • 1978 m. surengta P. Domšaičio kūrybos paroda Havajų universiteto galerijoje Honolulu (JAV).
 • 1982 m. surengta P. Domšaičio kūrybos paroda Čiurlionio galerijoje Čikagoje (JAV).
 • 1992 m. surengta pirmoji P. Domšaičio kūrybos paroda Lietuvoje (Lietuvos dailes muziejuje Vilniuje, vėliau perkelta į tuometinę LDM Klaipėdos paveikslų galeriją, kuri šiuo metu vadinasi Prano Domšaičio galerija).
 • 2001 m. liepos 26 d. Klaipėdoje atidaryta Prano Domšaičio kūrinių ekspozicija.

 

© Lietuvos dailės muziejus, Žemaičių kultūros fondas, Matematikos ir informatikos institutas. 2001.
     Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu:  samogit@delfi.lt
     Tinklalapis atnaujintas 2006.04.28