Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
Neįgaliesiems     English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose 2010–2012 m.

 

Apie projektą „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“, informacinę sistemą LIMIS ir jos viešąsias prieigas išsamiai

 

 

Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema (LIMIS)

LIMIS projektas

Partneriai

LIMIS portalas www.limis.lt

LIMIS sistema ir autorių teisės

Teisės aktai

 

Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema (LIMIS)

2009 m. buvo inicijuotas projektas „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ (toliau – LIMIS projektas). Jo tikslas – sukurti bei Lietuvos muziejuose įdiegti LIMIS sistemą, kuri turėtų sudaryti sąlygas plėsti Lietuvos muziejų teikiamas elektronines paslaugas visuomenei. Projekto įgyvendinimo metu (2010–2012 m.) LIMIS sistema įdiegiama ir pradedama naudoti 4 nacionalinių ir 15 respublikinių muziejų bei sudaromos sąlygos prie jos per Internetą jungtis ir su LIMIS sistema dirbti visiems kitiems Lietuvos muziejams.
LIMIS – tai Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema, kurios pagalba galima kurti bendrą nacionalinį kultūros paveldo skaitmeninį turinį, perkeliant į skaitmeninę formą informaciją apie unikalius ir vertingus kultūros paveldo objektus, meno ir literatūros kūrinius, informaciją apie svarbiausius istorijos ir visuomenės reiškinius, kaupti, saugoti šią informaciją ir pristatyti ją visuomenei elektroninėje erdvėje.
LIMIS valdytojas ir tvarkytojas – Lietuvos dailės muziejus.

LIMIS paskirtis:
1. sujungti Lietuvos muziejų duomenų bazes į bendrą informacinę sistemą;
2. užtikrinti LIMIS elektroninio katalogo palaikymą ir vystymą;
3. užtikrinti priemones Lietuvos muziejų eksponatams skaitmeninti ir visatekstėms muziejų duomenų bazėms kurti;
4. užtikrinti paiešką, suteikiančią informaciją apie Lietuvos muziejų eksponatų saugojimo vietą, faktografinę ir kitokio pobūdžio informaciją.

LIMIS siekis – užtikrinti Lietuvos muziejuose saugomų eksponatų automatizuotą apskaitą, skaitmeninės informacijos apie juos kūrimą, kaupimą, saugojimą, sklaidą bei integravimą į virtualią kultūros paveldo erdvę.

LIMIS tikslai:
1. automatizuoti Lietuvos muziejuose saugomų vertybių apskaitą, kaupti, saugoti skaitmeninę informaciją, tvarkyti ir valdyti ją vadovaujantis vienodais standartais;
2. sukurti LIMIS elektroninį katalogą;
3. įdiegti funkcionalią ir įvairialypę Lietuvos muziejų eksponatų paiešką;
4. užtikrinti duomenų apie Lietuvos muziejuose saugomus eksponatus teikimą valstybės įstaigoms ir institucijoms;
5. pagerinti Lietuvos muziejų veiklos koordinavimą ir valdymą;
6. pagerinti naudotojų informacinį aprūpinimą pateikiant jiems išsamią informaciją apie Lietuvos muziejuose saugomus eksponatus patogia skaitmenine forma;
7. suteikti LIMIS naudotojams galimybę naudotis interaktyviomis paslaugomis;
8. integruoti Lietuvos muziejų informacinius resursus į pasaulio muziejų informacijos sistemas;
9. pristatyti Lietuvos muziejuose saugomas vertybes virtualioje šalies ir pasaulio kultūros paveldo erdvėje.
LIMIS projekto tikslų įgyvendinimas neapsiriboja vien tik informacinės sistemos sukūrimu ir įdiegimu Lietuvos muziejuose, jos techninio suderinamumo su kitomis susijusiomis informacinėmis sistemomis užtikrinimu, bet ir garantuoja viešosios prieigos prie sistemoje saugomų duomenų apie muziejų eksponatus sukūrimą ir palaikymą bei klasifikatorių, tezaurų, raktažodžių ir personalijų žodynų sukūrimą ir integravimą į sistemą. Tokios sistemos atsiradimas yra svarbi prielaida ir sąlyga tolesniam elektroninių paslaugų vystymui Lietuvos muziejuose – el. paslaugų apimtims didinti, kokybei gerinti, personalo kvalifikacijai kelti.

LIMIS projektas

Projektas „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ įgyvendinamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-04-V „Lietuvos kultūra informacinėje visuomenėje“.
LIMIS projekto įgyvendinimą finansuoja ES fondai ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas.
Projekto vykdytojas – Lietuvos dailės muziejus (Bokšto g. 5, LT-01126 Vilnius).
Projekto vadovė – Danutė Mukienė (tel. (8 5) 261 9670, el. p. danute@limis.lt).
Projektas įgyvendinamas 2010 m. kovo 1 d. – 2012 m. gruodžio 31 d.
Projekto įgyvendinimo metu (pirmajame jo įgyvendinimo etape – 2010–2012 m.) sukuriama Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema (LIMIS) ir ji įdiegiama 4 nacionaliniuose ir 15 respublikinių muziejų. Plėtojant projektą, antrajame jo etape, sistemą planuojama įdiegti 67 savivaldybių, 22 žinybiniuose, privačiuose ir kt. muziejuose, kurie veikia geografiškai nutolusiuose regionuose. Taip dirbant turėtų būti sumažinta geografinių ir ekonominių veiksnių nulemta skaitmeninė atskirtis ir skatinami informacinės visuomenės plėtros procesai.
Pagrindinėms LIMIS sistemos funkcijoms užtikrinti skirtą kompleksinę informacinę sistemą sudaro trys pagrindiniai posistemiai, įgalinantys:
1. vykdyti automatizuotą eksponatų apskaitą, duomenų apie juos kaupimą, sisteminimą, apdorojimą ir teikimą (LIMIS-M ir alternatyvus LIMIS-M posistemis);
2. duomenų saugojimą, rezervinį kopijavimą ir teikimą į kitas informacines sistemas ir portalus (LIMIS-C posistemis);
3. duomenų sklaidą (LIMIS-K posistemis arba portalas „LIMIS“).
LIMIS-C – centrinis LIMIS posistemis. Jis yra skirtas kaupti, saugoti iš visų LIMIS-M posistemių duomenų bazių teikiamam muziejų eksponatų skaitmeniniam turiniui ir jam teikti į LIMIS-K posistemį bei kitus viešuosius katalogus (portalus), taip pat centralizuotai administruoti ir valdyti visus sistemos operacinius duomenis (klasifikatorius, tezaurus, raktažodžių ir personalijų žodynus ir kt.).
LIMIS-M – Lietuvos muziejų naudojamas LIMIS posistemis yra skirtas muziejuose saugomų eksponatų automatizuotai apskaitai vykdyti, eksponatams skaitmeninti, duomenims analizuoti, originaliems, išvestiniams, sklaidai skirtiems eksponatų skaitmeniniams vaizdams kaupti, archyvuoti ir skaitmeniniam turiniui teikti į LIMIS-C bei į kitus viešuosius katalogus. Tuo tikslu pirmajame projekto įgyvendinimo etape yra realizuota galimybė naudoti arba nuotolinį posistemį (LIMIS-M alternatyvus), kuris nereikalauja posistemio diegimo ir su tuo susijusių kaštų, arba lokalų posistemį (LIMIS-M). Lokalus LIMIS-M projekto įgyvendinimo metu yra įdiegtas 19-oje Lietuvos nacionalinių ir respublikinių muziejų, kurie LIMIS projekto pirmajame etape dalyvavo naudos gavėjų teisėmis. LIMIS-M alternatyvus posistemis – sudėtinė LIMIS-C posistemio dalis, kuriuo nuotoliniu būdu gali naudotis visi kiti Lietuvos muziejai.
LIMIS-K – portalas www.limis.lt. Jis naudoja LIMIS-C posistemyje saugomus duomenis ir juos viešina.
LIMIS-C ir LIMIS-K posistemiai 2012 m. yra įdiegti ir pradėti eksploatuoti LIMIS sistemos valdytojo ir tvarkytojo – Lietuvos dailės muziejaus – patalpose.

Partneriai

LIMIS partneriai – Lietuvos muziejai, kurie naudoja Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą kultūros paveldo vertybių automatizuotai apskaitai vykdyti, skaitmeninei informacijai kaupti, saugoti, viešinti bei teikti į kitus nacionalinius ir tarptautinius portalus, duomenų bazes.
Lietuvos nacionaliniai ir respublikiniai muziejai, naudojantys LIMIS:
1. Kauno IX forto muziejus;
2. Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus;
3. Kernavės archeologijos ir istorijos muziejus;
4. Lietuvos aviacijos muziejus;
5. Lietuvos dailės muziejus;
6. Lietuvos etnokosmologijos muziejus;
7. Lietuvos jūrų muziejus;
8. Lietuvos liaudies buities muziejus;
9. Lietuvos nacionalinis muziejus;
10. Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus;
11. Maironio lietuvių literatūros muziejus;
12. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus;
13. Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai;
14. Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus;
15. Šiaulių „Aušros“ muziejus;
16. Trakų istorijos muziejus;
17. Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus;
18. Vytauto Didžiojo karo muziejus;
19. Žemaičių vyskupystės muziejus.

Kiti Lietuvos muziejai, naudojantys LIMIS:
1. A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko muziejus;
2. Biržų krašto muziejus „Sėla“;
3. Kaišiadorių muziejus.
4. Kretingos muziejus;
5. Lietuvos banko Pinigų muziejus;
6. Literatūrinis A. Puškino muziejus;
7. Mažosios Lietuvos istorijos muziejus;
8. Nalšios muziejus;
9. Rokiškio krašto muziejus;
10. Ukmergės kraštotyros muziejus;
11. Vinco Mykolaičio-Putino muziejus;
12. Žemaičių muziejus „Alka“

LIMIS portalas www.limis.lt

LIMIS portalas – viešasis duomenų katalogas, naudojantis ir viešinantis LIMIS centrinėje duomenų bazėje sukauptus, sklaidai skirtus Lietuvos muziejuose sukauptų, saugomų, automatizuotai aprašytų kultūros paveldo vertybių duomenis. Jis pradės veikti 2012 m. gruodžio mėnesį. Portale pateikta informacija bus pasiekiama įvairiais ryšio kanalais ir priemonėmis, sudarančiomis galimybę prisijungti prie LIMIS portalo ir konkrečių muziejų elektroninių katalogų svetainių internete. Portalo funkcijos apims visas paslaugas, teikiamas išoriniams (viešiesiems) LIMIS naudotojams: informacijos paiešką, informacijos atvaizdavimą, naršymą po portalo vidinius puslapius ir kt.
Pagrindinė portalo paskirtis – muziejų eksponatų aprašų ir skaitmeninių vaizdų, vaizdo, garso įrašų ir kitų bylų sklaida. Portalas, naudodamas LIMIS-C duomenų saugykloje kaupiamus Lietuvos muziejų duomenis, juos viešina elektroninio katalogo forma integraliai arba konkretaus muziejaus viešojoje prieigoje (internetinėje svetainėje). Pateikiama trijų lygių informacija (naudotojams, registruotiems naudotojams ir institucijoms), kurią sudaro skirtingo lygio turinys, atitinkamai:
1. sklaidai skirtas visiems interneto vartotojams prieinamas elektroninio katalogo turinys;
2. registruotiems vartotojams (mokslininkams ir kt.) skirtas išsamus elektroninio katalogo turinys (detalesnė elektroninio katalogo informacija ir aukštesnės kokybės vaizdai);
3. išsamus elektroninio katalogo turinys, skirtas tarnybines pareigas atliekantiems valstybinių institucijų ir muziejų darbuotojams.
Šiuo portalu siekiama, kad:
• LIMIS sistema ir jos naudojimas prisidėtų prie informacinės ir žinių visuomenės plėtros;
• padidėtų Lietuvos muziejų elektroninių paslaugų pasiūla;
• padaugėtų galimybių visuomenei gauti informaciją apie Lietuvos muziejuose saugomas vertybes;
• elektroninių paslaugų plėtra prisidėtų prie visuomenės elektroninio raštingumo didėjimo;
• padidėtų ryšio „visuomenė–muziejus“ operatyvumas;
• būtų skatinama tyrėjų ir mokslininkų veikla;
• LIMIS turinys būtų integruotas į kitas Lietuvos ir tarptautines kultūros paveldo elektronines sistemas ir taip būtų užtikrintos informacijos sklaidos apimtys bei nacionalinio paveldo pristatymas pasaulio bendruomenei;
• LIMIS savo turiniu aktyviai prisidėtų prie mokymo ir mokymosi procesų;
• būtų padidintas Lietuvos muziejuose saugomų eksponatų prieinamumas.

LIMIS sistema ir autorių teisės

Valstybės biudžetinė įstaiga Lietuvos dailės muziejus, įgyvendindama projektą „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“, finansuojamą iš Europos Sąjungos regioninio plėtros fondo lėšų pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-04-V „Lietuvos kultūra informacinėje visuomenėje“, ir iš Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, įsigijo Lietuvos integralios muziejų Informacinės sistemos (LIMIS) sukūrimo, diegimo Lietuvos muziejuose ir susijusias paslaugas (pirkimo Nr. 85792). Šių paslaugų tiekėjas yra jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, kurią sudaro UAB „Alna Software“, UAB „Sintagma“ ir UAB „Webmedia“. Ši grupė 2010–2012 m. sukūrė ir įdiegė Lietuvos muziejuose Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą.
Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Lietuvos integralios muziejų Informacinės sistemos sukūrimo, diegimo Lietuvos muziejuose ir susijusių paslaugų pirkimo sutartį, įskaitant turtines autoriaus ir kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises (tačiau išskyrus neturtines intelektinės nuosavybės teises), yra Lietuvos dailės muziejaus nuosavybė, kurią jis gali naudoti, publikuoti, perleisti ar perduoti kaip mano esant tinkama ir be jokių geografinių ar kitų apribojimų.
LIMIS yra sukurta vadovaujantis informacijos naudojimą ir ribojimą bei dokumentų valdymą reglamentuojančiais teisės aktais:
1. Įslaptintos informacijos administravimo taisyklės (Žin., 2005, Nr. 143-5193);
2. Tarptautinių ir nacionalinių klasifikatorių tvarkymo ir naudojimo valstybės registruose ir informacinėse sistemose taisyklės (Žin., 2005, Nr.32-1047);
3. Skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo ir prieigos standartų ir norminių dokumentų sąrašas (Žin., 2010, Nr. 8-379);
4. 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL 1995 m. ES skyrius, 13 tomas 015, p. 355);
2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2005, Nr. 139-5008);
3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804);
4. Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas (Žin., 1999, Nr. 105-3019; 2004, Nr. 4-29);
5. Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas (Žin., 1999, Nr. 50-1598, 2003, Nr.28-1125);
6. Bendrieji elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimai (Žin., 1997, Nr. 83-2075; 2007, Nr. 49-1891);
7. Saugos dokumentų turinio gairės (Žin., 2007, Nr. 53-2070);
8. Valstybės institucijų ir įstaigų informacinių sistemų klasifikavimo pagal jose tvarkomą elektroninę informaciją gairės ir Valstybės institucijų ir įstaigų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimai (Žin., 2007, Nr. 78-3160).

Bet kokią LIMIS sistemoje pateikiamą informaciją draudžiama platinti ar naudoti bet kokiam asmeniui bet kokioje jurisdikcijoje ar šalyje, kur toks platinimas ar naudojimas prieštarautų įstatymams.
Sistemoje pateikiamos medžiagos autorius yra Lietuvos Respublikos muziejai. Visos nuosavybės teisės, autoriaus teisės, prekės ženklų nuosavybės ir kitos intelektinės nuosavybės teisės, susijusios su LIMIS turiniu, priklauso Lietuvos Respublikos muziejams, jei nenurodyta, kad tokios teisės priklauso trečiajai šaliai.
Sistemos vartotojai gali peržiūrėti ir atsispausdinti pateiktą medžiagą asmeniniam naudojimui nekomerciniais tikslais. Draudžiama kitais tikslais kopijuoti, išsisaugoti ar perdirbti, pritaikyti, perduoti, perleisti ar naudoti turinį ar jo dalis be išankstinio raštiško Lietuvos muziejų ir LIMIS sistemos valdytojo ir tvarkytojo (Lietuvos dailės muziejaus) sutikimo.

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys Lietuvos muziejuose kaupiamų, saugomų vertybių skaitmeninimo veiklą:
1. Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategija konvergencijos tikslui įgyvendinti, patvirtinta Europos Komisijos 2007 m. balandžio 28 d.;
2. 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programa, patvirtinta 2009 m. gegužės 14 d.;
3. Lietuvos Respublikos muziejų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 53-1292; 2003, Nr. 59-2638);
4. Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 14-352; 2008, Nr. 81-3183);
5. Lietuvos nacionalinė informacinės visuomenės plėtros koncepcija (Žin., 2001, Nr. 20-652);
6. Lietuvos informacinės visuomenės plėtros strategija (Žin., 2005, Nr. 73-2649);
7. Lietuvos informacinės visuomenės plėtros strateginis planas (Žin., 2001, Nr. 71-2534);
8. Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcija (Žin., 2005, Nr. 105-3877);
9. Muziejų modernizavimo 2007–2015 metų programa (Žin., 2007, Nr. 34-1238);
10. Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategija (Žin., 2009, Nr. 66-2624, Žin., 2009, Nr. 120-5141);
11. Valstybės informacinių sistemų steigimo ir įteisinimo taisyklės (Žin., 2004, Nr. 58-2061);
12. Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija (Žin., 2006, Nr. 1-3);
13. Valstybės informacinių sistemų kūrimo metodiniai dokumentai (Žin., 2004, Nr. 155-5679);
14. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. liepos 7 d. įsakymas Nr. ĮV-345 „Dėl pavedimo Lietuvos dailės muziejui vykdyti projektą „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos LIMIS diegimas Lietuvos muziejuose“ ir lėšų skyrimo Lietuvos dailės muziejui 2009 metais investicinio projekto „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos LIMIS diegimas Lietuvos muziejuose“ parengimui“;
15. Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) nuostatai (Žin., 2010, Nr. 29-1371);
16. Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) duomenų saugos nuostatais, patvirtintais Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus 2010 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V.1-26;
17. Kiti teisės aktai.

Dokumentų valdymą (dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą, saugojimą) ir perdavimą reglamentuojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai
1. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 41-991);
2. Įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijos (Žin., 1998, Nr. 87-2416; 2002, Nr. 50-1923);
3. Įslaptintos informacijos administravimo taisyklės (Žin., 2005, Nr. 143-5193);
4. Tarptautinių ir nacionalinių klasifikatorių tvarkymo ir naudojimo valstybės registruose ir informacinėse sistemose taisyklės (Žin., 2005, Nr.32-1047);
5. Skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo ir prieigos standartų ir norminių dokumentų sąrašas (Žin., 2010, Nr. 8-379).

Priėjimą prie dokumentų, informacijos naudojimą ir jos ribojimą reglamentuojantys teisės aktai
1. 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL 1995 m. ES skyrius, 13 tomas 015, p. 355);
2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2005, Nr. 139-5008);
3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804);
4. Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas (Žin., 1999, Nr. 105-3019; 2004, Nr. 4-29);
5. Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas (Žin., 1999, Nr. 50-1598, 2003, Nr.28-1125);
6. Bendrieji elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimai (Žin., 1997, Nr. 83-2075; 2007, Nr. 49-1891);
7. Saugos dokumentų turinio gairės (Žin., 2007, Nr. 53-2070);
8. Valstybės institucijų ir įstaigų informacinių sistemų klasifikavimo pagal jose tvarkomą elektroninę informaciją gairės ir Valstybės institucijų ir įstaigų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimai (Žin., 2007, Nr. 78-3160).

 

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

Tinklalapis atnaujintas 2012.11.29