Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
Neįgaliesiems     English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose 2010–2012 m.

 

Informacija apie pasirengimą sukurti Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą, grindžiamą nauja technologine platforma ir RIS žinių baze (nuo 2009 m.)

I. Laikotarpiu kol buvo kuriama ir plėtojama RIS / IRIS (2002–2008 m.) informacinės technologijos sparčiai vystėsi, todėl 2008 m., Lietuvoje pradėjus rengti Kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategiją, Kultūros ministerija AB „WEBMEDIA“ užsakė parengti Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) galimybių studiją. 2009 m. pradžioje jos autoriai, pateikę 4 galimas alternatyvas (1. esama situacija nebus keičiama; 2. LIMIS kūrimas grindžiamas RIS technologine platforma ir RIS žinių baze; 3. LIMIS kūrimas grindžiamas nauja technologine platforma ir RIS žinių baze; 4. LIMIS kūrimas grindžiamas nauja technologine platforma ir RIS žinių baze bei RIS papildymas integraciniu moduliu), 2009 m. balandžio 14 d. įvykusiame Muziejų tarybos prie Kultūros ministerijos posėdyje pristatė šią galimybių studiją ir rekomendavo toliau, vystant Lietuvoje muziejuose saugomų eksponatų kompiuterizuotą apskaitą, skaitmeninimą ir duomenų apie eksponatus sklaidą, pasirinkti trečiąją alternatyvą – LIMIS tolimesnis kūrimas grindžiamas nauja technologine platforma ir RIS žinių baze. Trečioji alternatyva ekonominiu požiūriu buvo pripažinta priimtinausia ir perspektyviausia.
Šiam pasiūlymui Muziejų taryba pritarė.

II. Vadovaujantis šia galimybių studija, 2009 m. buvo pradėta rengtis projekto „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ įgyvendinimui..
Informacinių sistemų kūrimo praktika rodo, kad kiekviena informacinė sistema turi 3 savo gyvavimo laikotarpius: gimimo, veikimo ir pabaigos. RIS / IRIS atveju tai, kas gera buvo padaryta kuriant šią sistemą, nenueis perniek, o bus perkelta į naujos technologinės platformos bazėje, panaudojant RIS / IRIS sukauptą žinių bazę sukurtą naują informacinę visų Lietuvos muziejų integralią informacinę sistemą, kurios duomenų bazėse bus kaupiami naujai pateikti duomenys apie eksponatus ir perkelti duomenys apie eksponatus, kurie RIS duomenų bazėse buvo sukaupti iki šiol.

III. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 493 „Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijos patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 66-2624, Žin., 2009, Nr. 120-5141) patvirtintame strategijos (toliau – Strategija) įgyvendinimo priemonių plane 2009–2013 m. Strategijos įgyvendinimo atsakinguoju vykdytoju Lietuvos muziejuose paskirtas Lietuvos dailės muziejus. Šiam muziejui minėtu nutarimu pavesta organizuoti ir kuruoti Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) sukūrimą ir įdiegimą Lietuvos muziejuose.

IV. Atsižvelgiant į Muziejų tarybos rekomendacijas (2009 m. balandžio 14 d. protokolas Nr. 1) ir įgyvendinant Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 493, LDM direktoriaus 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V.1-90 Lietuvos dailės muziejuje įsteigtas naujas struktūrinis padalinys – Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras (toliau – LM ISC IMIS). LM ISC LIMIS nuostatai skelbiami internete adresu http://www.emuziejai.lt/LM-ISC-LIMIS/files/centro_nuostatai.pdf.
Vienas iš svarbiausių LM ISC LIMIS – sukurti Lietuvos muziejų rinkinių duomenų bazes apjungiančią, vienodais standartais tvarkomą Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą (santrumpa – LIMIS).

V. 2009 m. LM ISC LIMIS, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. liepos 7 d. įsakymą Nr. ĮV-345 „Dėl pavedimo Lietuvos dailės muziejui vykdyti projektą „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos LIMIS diegimas Lietuvos muziejuose“ ir lėšų skyrimo Lietuvos dailės muziejui 2009 metais investicinio projekto „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos LIMIS diegimas Lietuvos muziejuose“ parengimui“, 2009 m. parengė ir 2009 m. gruodžio 15 d. Centrinei projektų valdymo agentūrai pateikė Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) įdiegimo Lietuvos muziejuose projektą, kurį numatyta įgyvendinti 2010 m. kovo–2012 m. rugpjūčio mėnesiais. Per šį laikotarpį numatyta sukurti Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą LIMIS ir ją įdiegti 19-oje Lietuvos muziejų (nacionaliniuose ir respublikiniuose). Antrame projekto įgyvendinimo etape LIMIS planuojama įdiegti savivaldybių, žinybiniuose ir kituose Lietuvos muziejuose.

VI. Vadovaudamasis Valstybės informacinių sistemų kūrimo metodika (Žin., 2004, Nr. 155-5679), Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija (Žin., 2006, Nr. 1-3) (toliau – Instrukcija), Bendraisiais elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimais (Žin., 1997, Nr. 83-2075; 2007, Nr. 49-1891), Tarptautinių ir nacionalinių klasifikatorių tvarkymo ir naudojimo valstybės registruose ir informacinėse sistemose taisyklėmis (Žin., 2005, Nr.32-1047), Skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo ir prieigos standartų ir norminių dokumentų sąrašu (Žin., 2010, Nr. 8-379) ir kitais galiojančiais teisės aktais, LM ISC LIMIS 2009–2010 m. parengė, su Informacinės visuomenės plėtros komitetu, Kultūros ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Valstybine duomenų apsaugos inspekcija, Savivaldybių asociacija suderino Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) nuostatus. Šie nuostatai buvo patvirtinti 2010 m. vasario 26 d. LDM direktoriaus įsakymu Nr. V.1-25, o 2010 m. kovo 3 d. įregistruoti Informacinės visuomenės plėtros komitete. Nuostatai skelbiami LM ISC LIMIS sukurtame ir administruojamame internetiniame informaciniame-metodiniame leidinyje „Muziejinių vertybių skaitmeninimas“ www.emuziejai.lt (nuostatai publikuojami adresu http://www.emuziejai.lt/LIMIS/files/limis_nuostatai.pdf ).
Tiek su LIMIS, tiek ir su LM ISC LIMIS nuostatais visuomenė, tarp jų ir visi muziejų darbuotojai, turėjo galimybę susipažinti ir savo pasiūlymus, pastabas jų rengėjams pateikti jų rengimo laikotarpiu, nes šių dokumentų projektai buvo keletą mėnesių pateikti portale „Lietuvos muziejai“ www.emuziejai.lt (adresas http://www.emuziejai.lt/LIMIS/files/limis_nuostatai.pdf). Į visas gautas pastabas buvo atsižvelgta rengiant galutinius nuostatų variantus.
LIMIS koncepcija, nuostatai Lietuvos muziejininkams papildomai buvo pristatyti šiuose LM ISC LIMIS 2009 m. surengtuose seminaruose:
2009 m. birželio 4 d. Melnragėje įvykusiame Lietuvos muziejų vadovų seminare „Tarp tradicijos ir šiuolaikiškumo“;
a) 2009 m. rugsėjo 24 d. Lietuvos nacionalinėje dailės galerijoje LM ISC LIMIS surengtame Lietuvos muziejininkų seminare „Kultūros paveldo objektų skaitmeninimas Lietuvos muziejuose: dabartis ir perspektyvos;
b) 2009 m. lapkričio 24 d. Lietuvos dailės muziejuje įvykusiame LM ISC LIMIS Lietuvos muziejų vadovams surengtame seminare „LIMIS specifikacija ir investicinis projektas“;
c) 2009 m. gruodžio 3 d. LM ISC LIMIS Šiaulių „Aušros muziejuje surengtame seminare „Kultūros paveldo skaitmeninimas“.
2009 m., rengdamasis LIMIS sistemos kūrimui, LM ISC LIMIS surengė išvažiuojamąją tarptautinę konferenciją Latvijoje ir Estijoje, kurioje susipažino su latvių ir estų muziejininkų kultūros paveldo objektų skaitmeninimo patirtimi, pristatė LIMIS projektą, konsultavosi dėl LIMIS sistemos kūrimo.

VII. LM ISC LIMIS 2009–2010 m. parengė ir kovo mėn. Informacinės visuomenės plėtros komitete numato pradėti derinti Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos specifikaciją.

VIII. 2010 m. vasario mėn. užbaigtas projekto „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ derinimas Centrinėje projektų valdymo agentūroje ir LDM, suderinęs su Viešųjų pirkimų tarnyba, 2010 m. vasario mėnesį pradėjo vykdyti projekto pagrindinius viešuosius pirkimus.

IX. LIMIS kūrimo, diegimo ir vystymo laikotarpiu darbo eigą stebės, iškylančias problemas padės spręsti LIMIS Stebėsenos komitetas prie Kultūros ministerijos, Muziejų taryba prie Kultūros ministerijos, LM ISC LIMIS taryba.

X. LM ISC LIMIS sudarytos 4 darbo grupės (Dailės; Kultūros istorijos, Gamtos, mokslo ir technikos; Restauratorių), kurių darbe pakviesti dalyvauti visų nacionalinių, respublikinių ir savivaldybių muziejų atstovai.

XI. LIMIS sistemai skirti klasifikatoriai, tezaurai, personalijų ir raktažodžių žodynai (antologijos / žodynai) kuriami vadovaujantis Tarptautinių ir nacionalinių klasifikatorių tvarkymo ir naudojimo valstybės registruose ir informacinėse sistemose taisyklėmis (Žin., 2005, Nr.32-1047), Skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo ir prieigos standartų ir norminių dokumentų sąrašu (Žin., 2010, Nr. 8-379).
LM ISC LIMIS darbuotojų ir darbo grupių narių parengtų klasifikatorių ir tezaurų projektai siunčiami muziejams, darbo grupių nariams, iš kurių sulaukiama pastabų ir papildymų. Gavus juos, klasifikatoriai, tezaurai, koreguojami. Galutiniai klasifikatorių, tezaurų, personalijų ir raktažodžių žodynų variantai bus derinami su LIMIS sistemos kūrimo ir diegimo bei LIMIS kūrimo techninės priežiūros paslaugas teikiančiomis įmonėmis.
LM ISC LIMIS, kurdamas klasifikatorius ir tezaurus, bendradarbiauja ne tik su Lietuvos muziejais, bet ir su Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, Vilniaus dailės akademijos, Matematikos ir informatikos instituto, daugeliu kitų kultūros, švietimo ir mokslo įstaigų darbuotojais.

XII. 2010 m. pradžioje Lietuvoje įkurti trys regioniniai muziejų skaitmeninimo centrai (Lietuvos Jūrų muziejuje, Šiaulių „Aušros“ muziejuje, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje). LM ISC LIMIS parengė šių centrų veiklos nuostatus, suderino juos su muziejais ir juos patvirtino LDM direktoriaus įsakymu. Su šiais muziejais LDM pasirašė bendradarbiavimo sutartis ir nuo 2010 m. vasario mėn. minėtuose trijuose muziejuose pradėjo dirbti po vieną LM ISC LIMIS darbuotoją.

XIII. 2009 m. LDM pasirašė ir pradėjo įgyvendinti bendradarbiavimo sutartį ir ATHENA projetu, kuris jungia Europos muziejus, kurie teikia ar rengiasi teikti duomenis į EUROPEANĄ www.europeana.eu. Įgyvendinant šį projektą, dalyvaujama Europos valstybių muziejų, dirbančių kultūros paveldo objektų skaitmeninimo srityje, seminaruose, viešinamas ATHENA projektas ir rengiami duomenys eksportavimui į EUROPEANĄ pagal ATHENA sukurtą standartą LIDO.

XIV. LIMIS specifikacijoje numatyta LIMIS sistemos kūrimo metu sukaupti sistemos testavimui reikalingą duomenų kiekį (eksponatų skaitmeninių vaizdų ir aprašų). Tuo tikslu, taip pat siekiant pirmajam LIMIS veiklos etapui parengti reikalingus klasifikatorius, tekstus personalijų ir raktažodžių žodynams ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 20 d. nutarimą Nr. 493 „Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijos patvirtinimo“, kuriame numatyta, kad strategijos atsakingieji vykdytojai turi rinkti duomenis apie prioritetine tvarka numatytus skaitmeninti kultūros paveldo objektus, 2009 m. LM ISC LIMIS pradėjo rinkti artimiausiais metais (2010–2012 m.) Lietuvos muziejuose numatytų skaitmeninti eksponatų sąrašus.

XV. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimą Nr. 933 „Dėl kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcijos patvirtinimo“ bendrieji kultūros paveldo skaitmeninimo objektų atrankos kriterijai yra šie: a) unikalumas; b) turinys ir vertė; c) fizinė būklė: d) amžius.
LM ISC LIMIS, organizuodamas ir kuruodamas muziejinių vertybių skaitmeninimą Lietuvos muziejuose, nuolat atkreipia Lietuvos muziejų darbuotojų dėmesį, kad, planuodami savo artimiausių metų darbą muziejinių vertybių skaitmeninimo srityje, muziejai šių prioritetų turi laikytis.

XVI. Lietuvos muziejų integralios informacinės sistemos (LIMIS) pagrindiniai tikslai yra šie:
1. automatizuoti eksponatų apskaitą Lietuvos muziejuose, ją tvarkyti ir valdyti vadovaujantis vienodais standartais;
2. sukurti LIMIS elektroninį katalogą;
3. įdiegti funkcionalią ir įvairialypę Lietuvos muziejų eksponatų paiešką;
4. užtikrinti duomenų apie Lietuvos muziejų eksponatus teikimą valstybės įstaigoms ir institucijoms;
5. pagerinti Lietuvos muziejų veiklos koordinavimą ir valdymą;
6. pagerinti naudotojų informacinį aprūpinimą, pateikiant jiems išsamią informaciją apie Lietuvos muziejuose saugomus eksponatus patogia kompiuterine forma;
7. suteikti naudotojui galimybę naudotis interaktyviomis paslaugomis;
8. integruoti Lietuvos muziejų informacinius resursus į pasaulio muziejų informacijos sistemas;
9. pristatyti Lietuvos muziejuose saugomas vertybes virtualioje šalies ir pasaulio kultūros paveldo erdvėje.

XVII. LIMIS paskirtis yra:
1. sujungti Lietuvos muziejų domenų bazes į bendrą informacijos sistemą;
2. užtikrinti LIMIS elektroninio katalogo palaikymą ir vystymą;
3. užtikrinti priemones Lietuvos muziejų eksponatams skaitmeninti ir visatekstėms muziejų duomenų bazėms kurti;
4. užtikrinti paiešką, diferencijuota tvarka sistemos naudotojams suteikiančią informaciją apie Lietuvos muziejų eksponatų saugojimo vietą, faktografinę ir kitokio pobūdžio informaciją.

Informaciją parengė Danutė Mukienė

 

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

Tinklalapis atnaujintas 2011.08.11