Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
Neįgaliesiems     English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose 2010–2012 m.

 

PROJEKTO „LIETUVOS INTEGRALIOS MUZIEJŲ INFORMACINĖS SISTEMOS (LIMIS) DIEGIMAS LIETUVOS MUZIEJUOSE“ ĮGYVENDINIMAS 2013 M. SAUSIO 1 – KOVO 25 DIENOMIS


 

Mokymai dirbti su Lietuvos integralia muziejų informacine sistema (LIMIS) Andriaus Valužio nuotr.

2013-01-30 LDM, CPVA, IVPK pasirašė „Susitarimą dėl projekto „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ projekto kodas Nr. VP2-3.1-IVPK-04-V-01-005, finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimo“, pagal kurį projekto įgyvendinimas pratęstas iki 2013 m. gruodžio 31 d., o Projekto biudžete nustatyta didžiausia Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 9.906.378,85 litai.

2013-01–01–2013-03-2,5 įgyvendindami Projektą, dirbo visi projekto administravimo ir vykdymo grupės nariai.

I. Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimo Lietuvos muziejuose ir susijusių paslaugų įgyvendinimas

2013 m. sausio mėnesį LDM direktorius patvirtino Valstybinės informacinės sistemos (LIMIS) perdavimo-priėmimo aktą. LIMIS sistema užregistruota Informacinės visuomenės plėtros komitete prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

2013 m. sausio–kovo mėnesiais tiekėjai (pagal jungtinės veiklos sutartį dirbanti įmonių grupė, kuriai priklauso UAB „Sintagma“, UAB „Alna Software“, UAB „Webmedia“, atstovaujama UAB „Alna Software“ direktoriaus Artūro Gruodžio), toliau pagal paslaugos pirkimo sutartyse numatytą bei LDM ir tiekėjo suderintą bei patvirtintą tvarką vykdė sukurtos LIMIS sistemos priežiūros ir garantinio aprantavimo darbus.

2013 m. sausio–kovo mėnesiais LDM vykdė LIMIS sistemos administravimo ir plėtros darbus, Projekto administravimo ir vykdymo grupių nariai registravo tiekėjo informacinėje sistemoje pastebėtas klaidas ir teikė siūlymus dėl sistemos patobulinimo.

Įvyko tiekėjo Projekto priežiūros grupės ir LDM Projekto administravimo ir vykdymo grupių narių pasitarimas, Jame išanalizuoti aktualiausi LIMIS priežiūros laikotarpio darbai.

Lietuvos muziejai, kuriuose 2012 m. įdiegta Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema ir kurių duomenys apie eksponatus buvo perkelti iš muziejų turimų neperspektyvių informacinių sistemų į LIMIS sistemą, toliau koregavo duomenis, ruošė juos pateikti ir teikė į LIMIS-C duomenų saugyklą, LIMIS-K posistemio viešąsias prieigas, vykdė naujai gautų ir seniau į muziejus priimtų eksponatų automatizuotą apskaitą, skaitmenino eksponatus.

Dirbti į projektą buvo priimti du nauji Projekto vykdymo grupės nariai: duomenų klasifikavimo specialistė Dalia Sirgedaitė ir eksponatų aprašų turinio specialistė Laima Bačkienė, taip pat buvo atnaujintos darbo LIMIS projekte sutartys su D. Mukiene, G. Lukoševičiene, D. Saulevičiumi, J. Augustyte, J. Komarovskyte, A. Pulokaite.

Projekto administravimo grupės darbuotojai užbaigė parengti Projekto viešųjų pirkimų ir mokėjimų prašymų planus 2013 metams. Parengtos ir CPVA patikrai pateiktos trijų atvirų supaprastintų pirkimo konkursų bei vieno atviro tarptautinio pirkimo konkurso sąlygos. Elektroninėmis priemonėmis pradėti vykdyti penki 2013 m. planuoti viešieji pirkimai: 3 atviri supaprastinti, 1 atviras, 1 mažos vertės.

2013 m. sausio–kovo mėn. buvo administruojamas, aktualia informacija atnaujinamas LIMIS portalas www.limis.lt, koreguojamas jo dizainas. Dalis nacionalinių ir respublikinių muziejų, kuriems įdiegta LIMIS sistema ir sukurtos muziejų elektroninių katalogų viešos prieigos internete, pradėjo jas administruoti ir pildyti aktualia informacija.

II. Klasifikatorių, tezaurų, raktažodžių ir personalijų žodynų kūrimas

2013-01–01–2013-03-25 projekto administravimo ir vykdymo grupių nariai, bendradarbiaudami su Lietuvos muziejais, LIMIS sistemos priežiūros darbus atliekančiais tiekėjais, toliau dirbo plėtodami Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje įdiegtas klasifikavimo sistemas: klasifikatorius, tezaurus, raktažodžių ir personalijų žodynus. Šios klasifikavimo sistemos toliau buvo pildomos naujomis reikšmėmis, koreguojamos, pagrindinės reikšmės verčiamos į anglų kalbą. Daugiausia dirbta plėtojant Personalijų žodyną, Eksponatų tipų tezaurą, Įmonių, Temų, siužetų ir dalykų, Vietovių klasifikatorius.

III. Viešieji pirkimai

1. 2013 m. sausio mėn. elektroninėmis priemonėmis buvo vykdomas „Projekto ,,Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ techninės priežiūros paslaugų pirkimo pratęsimo laikotarpiui“ mažos vertės pirkimo konkursas. Konkurse apklausos būdu buvo pakviesti dalyvauti 3 tiekėjai. Gautas 1 tiekėjo (UAB „IO projects) pasiūlymas. Pirkimo komisija, išanalizavusi tiekėjo pateiktą pasiūlymą, priėmė nutarimą, kad UAB „IO projects“ atitinka pirkimo sąlygose tiekėjams keliamus minimalius kvalifikacinius reikalavimus, kad jo pateiktas pasiūlymas yra LDM priimtinas ir pripažino UAB „IO projects“ šio pirkimo konkurso laimėtoju. LDM ir UAB „IO projects“ paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis (Nr. P-08/13) pasirašyta ir įsigaliojo 2013-02-05. Sutarties suma (su PVM) – 51.836,40 litų.

UAB „IO projects“ 2013 m. vasario–kovo mėnesiais vykdė projekto techninės priežiūros veiklas pagal pirkimo sąlygose, techninėje užduotyje numatytą tvarką ir grafiką.

2. 2013 m. sausio–vasario mėnesiais buvo užbaigtos parengti ir 2013-02-05 Viešųjų pirkimų tarnybos IS (VPT IS) paskelbtos šio projekto metu elektroninėmis priemonėmis įgyvendinamo supaprastinto atviro pirkimo konkurso „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimas“ pirkimo sąlygos. Šio pirkimo konkurso metu pasiūlymą pateikė 1 tiekėjas – jungtinė veiklos grupė, kurią sudaro UAB „EIT sprendimai“ ir UAB „Affecto Lietuva“ (grupei atstovauja UAB „EIT sprendimai“). Pirkimo komisija, išanalizavusi gautą pasiūlymą, priėmė nutarimą, kad tiekėjas atitiko tiekėjams keliamus kvalifikacinius reikalavimas, pasiūlymas yra priimtinas ir šį tiekėją pripažino pirkimo konkurso laimėtoju. LDM ir UAB „EIT sprendimai“ prekių pirkimo-pardavimo sutartį Nr. V_RKAZ13-0320/01 / Nr. PER-07/13 pasirašė 2013-03-19.

3. 2013 m. sausio–vasario mėnesiais buvo užbaigtos parengti ir 2013 m. vasario 5 d. (VPT IS) paskelbtos šio projekto metu elektroninėmis priemonėmis įgyvendinamo supaprastinto atviro pirkimo konkurso „Specializuotos audiogidų ir audio-video gidų įrangos pirkimas“ pirkimo sąlygos. Šio pirkimo metu pasiūlymus pateikė du tiekėjai: UAB „Audiogidas“ ir UAB „Audiotonas“. Pirkimo komisija, išanalizavusi pasiūlymą, priėmė nutarimą, kad abu tiekėjai atitinka tiekėjams keliamus minimalius kvalifikacinius reikalavimas, abiejų pasiūlymai LDM yra priimtini. Konkurso laimėtoju pagal pirkimo sąlygas pripažintas mažiausią prekių kainą šiame pirkimo konkurse pasiūlęs tiekėjas – UAB „Audiotonas“. 2013-03-20 d. UAB „Audiotonas“ pakviestas iki 2013-04-09 pasirašyti prekių pirkimo-pardavimo sutartį.

4. 2013 m. sausio–vasario mėnesiais buvo užbaigtos parengti ir 2013-02-06 VPT IS paskelbtos šiuo metu elektroninėmis priemonėmis vykdomo supaprastinto atviro pirkimo konkurso „Elektroninio muziejų ir ekspozicijų gido (E-gidas) turinio sukūrimas, paruošimas ir įdiegimas į audiogidų įrangą“ pirkimo sąlygos. Pasiūlymus pateikė 6 tiekėjai. 2013 m. kovo mėn. buvo analizuojami pateikti pasiūlymai, vertinamas tiekėjų atitikimas pirkimo sąlygose nurodytiems tiekėjų minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams.

5. 2013 m. sausio–vasario mėnesiais buvo užbaigtos parengti ir 2013-02-11 VPT IS paskelbtos šio projekto metu elektroninėmis priemonėmis įgyvendinamo atviro tarptautinio pirkimo konkurso „LIMIS vystymo ir elektroninės paslaugos „Elektroninis muziejų gidas (E-gidas)“ sukūrimas“ pirkimo sąlygos. LDM direktoriaus įsakymu patvirtinta pirkimo komisija 2013 m. vasario–kovo mėnesiais vykdė šio pirkimo konkurso procedūras.

IV. Audiogidų turinio rengimas

2013 m. sausio–kovo mėnesiais buvo parengtas, su muziejais suderintas ekspozicijų, kuriose bus įdiegta audiogido paslauga, sąrašas. Muziejai atrinko eksponatus, siūlomus įtraukti į ekspozicijų gidų turinį, pradėjo rengti šių eksponatų aprašus, kurti šių eksponatų metaduomenis LIMIS sistemoje ir juos susieti su skaitmeniniais vaizdais. LIMIS administravimo ir vykdymo grupės darbuotojai aplankė 8 muziejus, kuriuose 2013 m. planuojama įdiegti audiogido paslaugą, surinko informaciją, skirtą audiogido turiniui sukurti ir parengė 7 ekspozicijų, kuriuose bus diegiama audiogido paslauga, audiogido turinio lietuviškus tekstus, pradėjo juos derinti su muziejais.

V. LIMIS serverinės priežiūra

2013-01–01–2013-03-25 toliau buvo vykdoma Projekto įgyvendinimo metu įrengtos ir pradėtos eksploatuoti LIMIS serverinės priežiūra.

VI. Projekto viešinimas

Projekto administravimo, vykdymo grupių nariai 2013-01–01–2013-03-25 informaciją apie įgyvendinamą projektą „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ skelbė šiuose LDM filialo LM ISC LIMIS administruojamuose internetiniuose leidiniuose: portale „Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema“ www.limis.lt, „Muziejinių vertybių skaitmeninimas“ www.emuziejai.lt, portale „Lietuvos muziejai“ www.muziejai.lt, LDM interneto leidinyje www.ldm.lt (informacija apie projekto įgyvendinimo eigą čia nuolat skelbiama LIMIS projektui skirtame puslapyje http://www.ldm.lt/LDM/Limis.htm).

Muziejuose toliau buvo platinami projekto įgyvendinimo metu išleisti lankstinukai ir plakatai apie projektą, LIMIS sistemą.

VII. Muziejų darbuotojų mokymas dirbti su LIMIS

2013 m. sausio–kovo mėnesiais LIMIS projekto administravimo ir vykdymo grupių darbuotojai nuolat konsultavo muziejų darbuotojus darbo su LIMIS klausimais, vedė muziejų darbuotojams praktinius darbo su LIMIS seminarus, mokymus, analizavo muziejų pateiktus duomenis į LIMIS-C posistemį, rengė ir muziejams teikė rekomendacijas įvairiais darbo su LIMIS klausimais.
 

Informaciją parengė LIMIS projekto vadovė Danutė Mukienė

 

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

Tinklalapis atnaujintas 2013.07.15