Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
Neįgaliesiems     English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose 2010–2013 m.

 

ROJEKTO „LIETUVOS INTEGRALIOS MUZIEJŲ INFORMACINĖS SISTEMOS (LIMIS) DIEGIMAS LIETUVOS MUZIEJUOSE“ ĮGYVENDINIMAS 2013 M. RUGPJŪČIO 20 – SPALIO 28 DIENOMIS

I. LIMIS vystymo ir elektroninės paslaugos „Elektroninis muziejų gidas (E-gidas)“ sukūrimas
2013 m. balandžio 23 d. Lietuvos dailės muziejus pasirašė Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2013/04-HX172 / P-30/13 su tiekėjų jungtine veiklos grupe (jai priklauso UAB „Asseco Lietuva“, UAB „Alna Software“, UAB „Nortal“), kuriai atstovauja UAB „Asseco Lietuva“. Atviro tarptautinio pirkimo konkurso dokumentų kopijos Centrinei projektų valdymo agentūrai perduotos 2013-05-09 (rašto Nr. V.5-427).
2013 m. rugpjūčio–spalio mėnesiais sutartis buvo vykdoma, atliekami darbai derinami su Projekto administravimo ir vykdymo grupės nariais pagal sutarties įgyvendinimo metu parengtą ir 2013-05-13 patvirtintą Projekto reglamentą. 2013-09-30 UAB „Asseco Lietuva“ pateikė LIMIS vystymo ir elektroninės paslaugos „Elektroninis muziejų gidas (E-gidas)“ sukūrimas Sutarties vykdymo pažangos ataskaitą. Kūrimo (programavimo) etapas“. 2013-09-30 pasirašyti paslaugų priėmimo-perdavimo aktai Nr. 2 ir Nr. 3, tiekėjas (UAB „Asseco Lietuva“) už suteiktas paslaugas pateikė sąskaitą faktūrą AL-00802 (atliktų darbų vertė – 912.340,00 Lt).
2013 m. spalio mėn. sukurti nauji funkcionalumai buvo diegiami į testinę aplinką ir testuojami tiekėjų pagal tiekėjų bei muziejaus suderintą sistemos testavimo planą.

II. Specializuotos audiogidų ir audio-videogidų įrangos įsigijimas
2013-04-05 Lietuvos dailės muziejus sudarė sutartį su Tiekėju UAB „Audiotonas“, kuris buvo pripažintas laimėtoju muziejaus vykdytame viešame supaprastintame konkurse „Specializuotos audiogidų ir audio-video gidų įrangos pirkimas“ (sutarties Nr. 21371/PER-09/13). Tiekėjas pagal sutarties sąlygas tinkamai įvykdė sutartį ir iki 2013 m. liepos 24 d. užbaigė pateikti visas sutartyje nurodytas prekes. Lietuvos dailės muziejus tiekėjui apmokėjo už pateiktas prekes. 2013 m. liepos–spalio mėnesiais buvo rengiami dokumentai dėl įsigytos technikos perdavimo muziejams patikėjimo teise.

III. Qr Code simbolių ženklų lipdukų ir metalinių plokštelių pagaminimo paslaugos pirkimas
2013 m. rugsėjo mėnesį, kaip tai numatyta su CPVA suderintame LIMIS projekto pirkimų plane, elektroninėmis priemonėmis buvo pradėtas vykdyti mažos vertės pirkimo konkursas – Qr Code simbolių lipdukų ir metalinių plokštelių pagaminimo paslaugos pirkimas. CVP IS pirkimas buvo paskelbtas 2013 m. rugsėjo mėnesį. Kvietimai dalyvauti mažos vertės pirkimo konkurse buvo pateikti 3 tiekėjams. 2013-09-19 Pirkimo komisijos posėdyje paaiškėjo, kad iki nustatytos ir CVP IS paskelbtos vokų plėšimo valandos nė vienas iš tiekėjų pasiūlymo nepateikė. Pirkimas neįvyko.
Toliau projekto administravimo ir vykdymo grupės darbuotojai papildomai surinko informaciją apie tiekėjus, kurie teikia QR Code simbolių lipdukų ir metalinių plokštelių gamybos paslaugas. Paaiškėjus, kad tokių tiekėjų skaičius yra mažas ir kad dalies tiekėjų toks užsakymas nedomina, kvietimas dalyvauti mažos vertės paslaugos pirkimo apklausoje 2013-09-25 buvo išsiųstas vienam tiekėjui – UAB „RGP“. Tiekėjas UAB „RGP“ 2013-09-30 pateikė pasiūlymą. Jis Lietuvos dailės muziejui buvo priimtinas. 2013-10-04 muziejus su UAB „RGP“ sudarė paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį. Perkamų paslaugų kaina – 2 359,50 Lt (su PVM). Sutartis turi būti įvykdyta iki 2013 m. gruodžio 15 dienos.
2013 m. spalio 14 d. muziejus parengė ataskaitą apie įvykdytą mažos vertės pirkimą, šio pirkimo dokumentų kopijas ir juos pateikė CPVA (pateiktų dokumentų Nr. V.5-809 ir V.5-822).

IV. Qr Code simbolių skaitytuvų pirkimas
2013 m. rugsėjo mėn. projekto valdymo ir administravimo grupės darbuotojai, bendradarbiaudami su projekto techninės priežiūros paslaugas teikiančia įmonė, parengė ir elektroninėmis priemonėmis CVP IS paskelbė Qr Code simbolių skaitytuvų supaprastintą atvirą pirkimo konkursą (pirkimo Nr. 142806). Pasiūlymus pateikė 2 įmonės: UAB „ASPA“ ir UAB „RASO“. Pirkimo komisija, išnagrinėjusi pateiktus pasiūlymus, priėmė nutarimą, kad abiejų įmonių pateikti pasiūlymai muziejui yra priimtini. Pirkime pasiūlymų vertinimo kriterijus buvo mažiausia kaina. Pirkimo konkurso laimėtoju pripažintas tiekėjas UAB „ASPA“, kurio pasiūlyta kaina buvo mažiausia – 9.502,29 Lt (su PVM). Su šiuo tiekėju iki 2013 m. lapkričio 1 d. planuojama sudaryti prekių pirkimo-pardavimo sutartį.

V. Projekto „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ 2013 m. viešinimo (reklamos) paslaugų pirkimas
2013 m. rugsėjo mėn. projekto valdymo ir administravimo grupės darbuotojai, bendradarbiaudami su projekto techninės priežiūros paslaugas teikiančia įmonė, parengė ir elektroninėmis priemonėmis CVP IS paskelbė atvirą mažos vertės „Projekto „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ 2013 m. viešinimo (reklamos) paslaugų pirkimo“ konkursą (pirkimo Nr. 148561). Pasiūlymus pateikė 6 tiekėjai. Komisija, išnagrinėjusi tiekėjų atitikimą šiame pirkimo konkurse keliamiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, pripažino, kad UAB „Linen“ neatitinka minimalių kvalifikacinių reikalavimų ir šio tiekėjo pasiūlymą atmetė. Pripažinta, kad visų kitų tiekėjų pasiūlymai muziejui yra priimtini. Pirkimo konkurso laimėtoju pripažintas tiekėjas UAB „RINKOM“. Su juo 2013-10-18 muziejus sudarė Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. P-74/13. Perkamų paslaugų kaina – 12.342,00 Lt (su PVM). Sutartis turi būti įvykdyta iki 2013-12-30.
Šiuo metu rengiama mažos vertės pirkimo konkurso ataskaita ir dokumentų kopijos. CPVA jas planuojama pateikti 2013 m. lapkričio mėnesio pirmomis dienomis.

VI. Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimo Lietuvos muziejuose ir susijusių paslaugų įgyvendinimas
2013 m. rugpjūčio–spalio mėnesiais tiekėjai (pagal 2010 m. sudarytos jungtinės veiklos sutartį dirbanti įmonių grupė, kuriai priklauso UAB „Sintagma“, UAB „Alna Software“, UAB „Webmedia“, atstovaujami UAB „Alna Software“ direktoriaus Artūro Gruodžio) pagal paslaugos pirkimo-pardavimo sutartyje numatytą bei LDM ir Tiekėjo suderintą bei patvirtintą reglamentą vykdė sukurtos LIMIS sistemos palaikymo ir garantinio aprantavimo darbus.
2013 m. rugpjūčio–spalio mėnesiais LDM vykdė LIMIS sistemos administravimo ir plėtros darbus, Projekto administravimo ir vykdymo grupių nariai registravo tiekėjo informacinėje sistemoje pastebėtas klaidas ir teikė siūlomus dėl sistemos patobulinimo. Pakoregavus pastebėtas klaidas, vyko LIMIS naujų versijų atnaujinimai sistemos testinėje ir gamybinėje aplinkose, ištaisytų klaidų ir naujai realizuotų pakeitimų testavimas.
Lietuvos muziejai, kuriuose 2012 m. įdiegta Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema ir kurių duomenys apie eksponatus buvo perkelti iš muziejų turimų neperspektyvių informacinių sistemų į LIMIS sistemą, toliau koregavo duomenis, ruošė juos pateikti ir teikė į LIMIS-C duomenų saugyklą, LIMIS-K posistemio viešąsias prieigas, vykdė naujai gautų ir seniau į muziejus priimtų eksponatų automatizuotą apskaitą, skaitmenino eksponatus. Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki 2013-10-28 muziejuose buvo suskaitmeninta 34 800 eksponatų, jų duomenys pateikti į LIMIS sistemos duomenų bazes (LIMIS-M posistemio ir / arba LIMIS-C posistemio), iš jų 2013-10-28 buvo paviešinta 12 400 vienetų.
2013 m. rugpjūčio–spalio mėnesiais buvo administruojamas, aktualia informacija atnaujinamas LIMIS portalas www.limis.lt. Dalis nacionalinių ir respublikinių muziejų, kuriems yra įdiegta LIMIS sistema ir yra sukurtos muziejų elektroninių katalogų viešos prieigos internete, administravo ir aktualia informacija pildė savo LIMIS elektroninių katalogų viešąsias prieigas.
LIMIS sistemoje sukaupti ir viešinimui, o kartu ir teikimui į kitas duomenų bazes parengti duomenys 2013 m. rugpjūčio–spalio mėnesiais buvo pradėti teikti į kitas duomenų bazes (portalą „Europeana“ www.europeana.eu).

IV. Klasifikatorių, tezaurų, raktažodžių ir personalijų žodynų kūrimas
2013-08-20–2013-10-28 projekto administravimo ir vykdymo grupių nariai, bendradarbiaudami su Lietuvos muziejais, toliau dirbo plėtodami Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje įdiegtas klasifikavimo sistemas: klasifikatorius, tezaurus, raktažodžių ir personalijų žodynus, kūrė naujas klasifikavimo sistemas, reikalingas muziejams, naujai į projektą įsijungusiems naudos gavėjų teisėmis – Lietuvos švietimo istorijos muziejui ir Lietuvos geologijos muziejui. Daugiausia, kaip ir ankstesniais 2013 m. mėnesiais, buvo dirbama plėtojant, tobulinant Personalijų žodyną, Eksponatų tipų tezaurą, Medžiagų, Pagaminimo technikų, Įmonių, Vietovių klasifikatorius.

V. Audiogidų turinio rengimas
2013 m. rugpjūčio–spalio mėnesiais muziejai toliau kaupė informaciją apie eksponatus, pasiūlytus įtraukti į ekspozicijų audiogidų vadovus, rengė šių eksponatų aprašus, kūrė metaduomenis LIMIS sistemoje, skenavo, fotografavo eksponatus ir LIMIS sistemoje metaduomenis susiejo su skaitmeniniais vaizdais. Projekto vykdymo grupės darbuotojai kūrė audiogidų tekstus lietuvių kalba, juos derino su muziejais bei portale www.limis.lt kūrė į LIMIS projekto audiogidus įtrauktų eksponatų virtualias parodas.
Iki 2013-10-28 buvo užbaigta surinkti visa informacija apie eksponatus, įtrauktus į LIMIS audiogidus ir užbaigti lietuvių kalba parengti audiogidų tekstai lietuvių kalba. Buvo tęsiamas šių tekstų vertimas į anglų kalbą.
Sukurti ir su muziejais suderinti lietuviški tekstai buvo perduodami įgarsinti tiekėjui – UAB „Elektroninės leidybos namai“. Pagal šiuos tekstus Tiekėjas toliau kūrė ir garso įrašus lietuvių ir anglų kalbomis, vaizdo įrašus lietuvių gestų kalba, diegė šiuos įrašus į į iš projekto lėšų nupirktą audiogidams skirtą įrangą, diegė audiogido paslaugą muziejų ekspozicijose, apmokė teikiama paslauga naudotis ekspozicijose dirbančius muziejininkus.
Iki 2013-10-25 audiogido paslauga jau buvo įdiegta 10 Lietuvos muziejų ekspozicijų. 2013-10-25 muziejus pasirašė tiekėjo UAB „Elektroninės leidybos namai“ pateiktą tarpinį paslaugų priėmimo-perdavimo aktą, tiekėjas UAB „Elektroninės leidybos namai“ pateikė sąskaitą faktūrą už jau suteiktas paslaugas.

VI. LIMIS serverinės priežiūra
2013-07-10–2013-08-20 toliau buvo vykdoma Projekto įgyvendinimo metu įrengtos ir pradėtos eksploatuoti LIMIS serverinės priežiūra, daromos atsarginės LIMIS sistemos duomenų bazėje sukauptų duomenų kopijos.

VII. Projekto viešinimas
Projekto administravimo, vykdymo grupių nariai 2013-08-20–2013-10-28 informaciją apie įgyvendinamą projektą „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ skelbė šiuose LDM filialo LM ISC LIMIS administruojamuose internetiniuose leidiniuose: portale „Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema“ www.limis.lt, „Muziejinių vertybių skaitmeninimas“ www.emuziejai.lt, portale „Lietuvos muziejai“ www.muziejai.lt, LDM interneto leidinyje www.ldm.lt (informacija apie projekto įgyvendinimo eigą čia nuolat skelbiama LIMIS projektui skirtame puslapyje http://www.ldm.lt/LDM/Limis.htm).
Muziejuose toliau buvo platinami projekto įgyvendinimo metu išleisti lankstinukai ir plakatai apie projektą, LIMIS sistemą.

VIII. Muziejų darbuotojų konsultavimas darbo su LIMIS klausimais
2013-08-20 nuolat buvo teikiamos konsultacijos muziejams, dirbantiems arba planuojantiems pradėti dirbti su LIMIS informacine sistema. Muziejų darbuotojai buvo konsultuojami muziejuose, LDM filiale LM ISC LIMIS, taip pat ir telefonu bei el. paštu. Šiuo laikotarpiu Lietuvos dailės muziejaus patalpose buvo toliau pagal LM ISC LIMIS patvirtintą planą rengiami darbo su LIMIS ir jos viešomis prieigomis mokymai naujai į darbą su LIMIS įsijungusiems Lietuvos muziejų darbuotojams bei tiems, kad pageidavo pagilinti, atnaujinti anksčiau įgytas žinias.


LDM informacija

 

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

Tinklalapis atnaujintas 2014.01.10