Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
Neįgaliesiems     English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose 2010–2013 m.

 

PROJEKTO „LIETUVOS INTEGRALIOS MUZIEJŲ INFORMACINĖS SISTEMOS (LIMIS) DIEGIMAS LIETUVOS MUZIEJUOSE“ ĮGYVENDINIMAS 2013 M. LIEPOS 10–RUGPJŪČIO 20 DIENOMIS

2010-03-18 Lietuvos dailės muziejus (LDM) pasirašė projekto „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ (projekto kodas Nr. VP2-3.1-IVPK-04-V-01-005) finansavimo ir administravimo sutartį su Centrine projektų valdymo agentūra (CPVA) ir Informacinės visuomenės plėtros komitetu (IVPK). Projektas pradėtas įgyvendinti iš karto po sutarties pasirašymo.
2012-02-27 LDM, CPVA ir IVPK pasirašė „Susitarimą dėl projekto Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ (projekto kodas Nr. VP2-3.1-IVPK-04-V-01-005) finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimo“. Joje nurodyta, kad projekto įgyvendinimo veiklų pabaigos data – 2012-12-31.
2012-10-15 Lietuvos dailės muziejus VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ pateikė raštą Nr. V.5-675 „Dėl prašymo skirti papildomą finansavimą įgyvendinant projektą „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ (projekto kodas Nr. VP2-3.1-IVPK-04-V-01-005) pateikimo“.
2013-01-30 LDM, CPVA, IVPK pasirašė „Susitarimą dėl projekto „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ projekto kodas Nr. VP2-3.1-IVPK-04-V-01-005, finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimo“, pagal kurį projekto įgyvendinimas pratęstas iki 2013 m. gruodžio 31 d., o Projekto biudžete nustatyta didžiausia Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 9.906.378,85 litai.
Įgyvendinant Projektą 2013-07-10–2013-08-20 dirbo visi projekto administravimo ir vykdymo grupės nariai.
 

PAGRINDINĖS PROJEKTO VEIKLOS 2013-07-10–2013-08-20:

I. LIMIS vystymo ir elektroninės paslaugos „Elektroninis muziejų gidas (E-gidas)“ sukūrimas
2013 m. balandžio 23 d. Lietuvos dailės muziejus pasirašė Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2013/04-HX172 / P-30/13 su tiekėjų jungtine veiklos grupe (jai priklauso UAB „Asseco Lietuva“, UAB „Alna Software“, UAB „Nortal“), kuriai atstovauja UAB „Asseco Lietuva“. Atviro tarptautinio pirkimo konkurso dokumentų kopijos Centrinei projektų valdymo agentūrai perduotos 2013-05-09 (rašto Nr. V.5-427).
2013 m. liepos–rugpjūčio mėnesiais sutartis buvo vykdoma, atliekami darbai derinami su Projekto administravimo ir vykdymo grupės nariais pagal sutarties įgyvendinimo metu parengtą ir 2013-05-13 patvirtintą Projekto reglamentą.

II. Specializuotos audiogidų ir audio-videogidų įrangos įsigijimas

2013-04-05 Lietuvos dailės muziejus sudarė sutartį su Tiekėju UAB „Audiotonas“, kuris buvo pripažintas laimėtoju muziejaus vykdytame viešame supaprastintame konkurse „Specializuotos audiogidų ir audio-video gidų įrangos pirkimas“ (sutarties Nr. 21371/PER-09/13). Tiekėjas pagal sutarties sąlygas tinkamai įvykdė sutartį ir iki 2013 m. liepos 24 d. užbaigė pateikti visas sutartyje nurodytas prekes. 2013-07-24 buvo pasirašytas paskutinis (trečiasis) prekių priėmimo-perdavimo aktas, Tiekėjas Lietuvos dailės muziejui pateikė sąskaitą faktūrą už pagal trečią prekių priėmimo aktą perduotas ir priimtas prekes.
2013 m. liepos–rugpjūčio mėn. buvo pradėti rengti dokumentai dėl įsigytos technikos perdavimo muziejams patikėjimo teise.

III. Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimo Lietuvos muziejuose ir susijusių paslaugų įgyvendinimas

2013 m. liepos–rugpjūčio mėnesiais tiekėjai (pagal 2010 m. sudarytos jungtinės veiklos sutartį dirbanti įmonių grupė, kuriai priklauso UAB „Sintagma“, UAB „Alna Software“, UAB „Webmedia“, atstovaujama UAB „Alna Software“ direktoriaus Artūro Gruodžio), toliau pagal paslaugos pirkimo-pardavimo sutartyje numatytą bei LDM ir Tiekėjo suderintą bei patvirtintą reglamentą vykdė sukurtos LIMIS sistemos palaikymo ir garantinio aprantavimo darbus.
2013 m. liepos–rugpjūčio mėnesiais LDM vykdė LIMIS sistemos administravimo ir plėtros darbus, Projekto administravimo ir vykdymo grupių nariai registravo tiekėjo informacinėje sistemoje pastebėtas klaidas ir teikė siūlomus dėl sistemos patobulinimo. Pakoregavus pastebėtas klaidas, vyko LIMIS naujų versijų atnaujinimai sistemos testinėje ir gamybinėje aplinkose.
Lietuvos muziejai, kuriuose 2012 m. įdiegta Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema ir kurių duomenys apie eksponatus buvo perkelti iš muziejų turimų neperspektyvių informacinių sistemų į LIMIS sistemą, toliau koregavo duomenis, ruošė juos pateikti ir teikė į LIMIS-C duomenų saugyklą, LIMIS-K posistemio viešąsias prieigas, vykdė naujai gautų ir seniau į muziejus priimtų eksponatų automatizuotą apskaitą, skaitmenino eksponatus. Nuo projekto įgyvendinimo pradžios muziejuose suskaitmeninta 29.200 eksponatų, jų duomenys pateikti į LIMIS sistemos duomenų bazes (LIMIS-M posistemio ir / arba LIMIS-C posistemio), iš jų 2013-08-20 buvo paviešinta 8.200 vienetų.
2013 m. liepos–rugpjūčio mėnesiais buvo administruojamas, aktualia informacija atnaujinamas LIMIS portalas www.limis.lt. Dalis nacionalinių ir respublikinių muziejų, kuriems yra įdiegta LIMIS sistema ir yra sukurtos muziejų elektroninių katalogų viešos prieigos internete, administravo ir aktualia informacija pildė savo LIMIS elektroninių katalogų viešąsias prieigas.
2013 m. liepos–rugpjūčio mėnesiais LIMIS sistemoje sukaupti ir viešinimui, o kartu ir teikimui į kitas duomenų bazes parengti duomenys buvo pradėti teikti į kitas duomenų bazes (portalą „Europeana“ www.europeana.eu).

IV. Klasifikatorių, tezaurų, raktažodžių ir personalijų žodynų kūrimas
2013-07-10–2013-08-20 projekto administravimo ir vykdymo grupių nariai, bendradarbiaudami su Lietuvos muziejais, LIMIS sistemos priežiūros darbus atliekančiais tiekėjais, toliau dirbo plėtodami Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje įdiegtas klasifikavimo sistemas: klasifikatorius, tezaurus, raktažodžių ir personalijų žodynus, kūrė naujas klasifikavimo sistemas, reikalingas muziejams, naujai į projektą įsijungusiems naudos gavėjų teisėmis – Lietuvos švietimo istorijos muziejui ir Lietuvos geologijos muziejui. Daugiausia, kaip ir ankstesniais 2013 m. mėnesiais, buvo dirbama plėtojant Personalijų žodyną, Eksponatų tipų tezaurą, Medžiagų, Pagaminimo technikų, Įmonių, Vietovių klasifikatorius.

V. Audiogidų turinio rengimas

2013 m. liepos–rugpjūčio mėnesiais muziejai toliau kaupė informaciją apie eksponatus, pasiūlytus įtraukti į ekspozicijų gidų vadovus, rengė šių eksponatų aprašus, kūrė metaduomenis LIMIS sistemoje, skenavo, fotografavo eksponatus ir LIMIS sistemoje metaduomenis susiejo su skaitmeniniais vaizdais.
LIMIS administravimo ir vykdymo grupės darbuotojai toliau lankėsi ekspozicijose, kuriose 2013 m. planuojama įdiegti LIMIS audiogido paslaugą, rinko informaciją, skirtą audiogido turiniui sukurti. Iki 2013 m. rugpjūčio 20 d. buvo surinkta medžiaga 27 ekspozicijų audiogidams. Sukurti ir su muziejais suderinti lietuviški tekstai buvo perduodami įgarsinti tiekėjams – UAB „Elektroninės leidybos namai“. Pagal šiuos tekstus Tiekėjas kūrė ir vaizdo įrašus lietuvių gestų kalba. Su muziejais suderinti lietuviški audiogidų vadovų tekstai toliau buvo verčiami į anglų kalbą, angliški audiogidų tekstai derinami su muziejais, o suderinti tekstai perduodami Tiekėjui – UAB „Elektroninės leidybos namai“.

VI. LIMIS serverinės priežiūra

2013-07-10–2013-08-20 toliau buvo vykdoma Projekto įgyvendinimo metu įrengtos ir pradėtos eksploatuoti LIMIS serverinės priežiūra, daromos atsarginės LIMIS sistemos duomenų bazėje sukauptų duomenų kopijos.

VII. Projekto viešinimas
Projekto administravimo, vykdymo grupių nariai 2013-07-10–2013-08-20 informaciją apie įgyvendinamą projektą „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ skelbė šiuose LDM filialo LM ISC LIMIS administruojamuose internetiniuose leidiniuose: portale „Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema“ www.limis.lt, „Muziejinių vertybių skaitmeninimas“ www.emuziejai.lt, portale „Lietuvos muziejai“ www.muziejai.lt, LDM interneto leidinyje www.ldm.lt (informacija apie projekto įgyvendinimo eigą čia nuolat skelbiama LIMIS projektui skirtame puslapyje http://www.ldm.lt/LDM/Limis.htm).
Muziejuose toliau buvo platinami projekto įgyvendinimo metu išleisti lankstinukai ir plakatai apie projektą, LIMIS sistemą.

VIII. Muziejų darbuotojų konsultavimas darbo su LIMIS klausimais
2013-07-10–2013-08-20 nuolat buvo teikiamos konsultacijos muziejams, dirbantiems arba planuojantiems pradėti dirbti su LIMIS informacine sistema. Muziejų darbuotojai buvo konsultuojami muziejuose, LDM filiale LM ISC LIMIS, taip pat ir telefonu bei el. paštu. Šiuo laikotarpiu Lietuvos dailės muziejaus patalpose buvo surengti darbo su LIMIS mokymai naujai į Projektą 2013 m. įsijungusio Lietuvos švietimo istorijos muziejaus darbuotojams.
 

Informaciją parengė projekto „Lietuvos integralios
muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas
Lietuvos muziejuose“ vadovė Danutė Mukienė

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

Tinklalapis atnaujintas 2014.01.10