Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
Neįgaliesiems     English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose 2010–2013 m.

 

PROJEKTO „LIETUVOS INTEGRALIOS MUZIEJŲ INFORMACINĖS SISTEMOS (LIMIS) DIEGIMAS LIETUVOS MUZIEJUOSE“ ĮGYVENDINIMAS 2013 M. LAPKRIČIO 27–GRUODŽIO 27 DIENOMIS

I. LIMIS vystymo ir elektroninės paslaugos „Elektroninis muziejų gidas (E-gidas)“ sukūrimas
2013 m. balandžio 23 d. Lietuvos dailės muziejus pasirašė Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2013/04-HX172 / P-30/13 su tiekėjų jungtine veiklos grupe (jai priklauso UAB „Asseco Lietuva“, UAB „Alna Software“, UAB „Nortal“), kuriai atstovauja UAB „Asseco Lietuva“. Atviro tarptautinio pirkimo konkurso dokumentų kopijos Centrinei projektų valdymo agentūrai perduotos 2013-05-09 (rašto Nr. V.5-427).
2013 m. lapkričio mėnesį sutartis užbaigta įgyvendinti: 2013 m. lapkričio 4 d. pasirašytas Sistemos įdiegimo protokolas Nr. 2; 2013 m. lapkričio 20 d. pasirašytas paslaugų priėmimo-perdavimo aktas Nr. 4 (priimti sistemos diegimo, muziejų darbuotojų apmokymo darbai); 2013 m. lapkričio 22 d. pasirašytas paslaugų priėmimo-perdavimo aktas Nr. 5 (priimti sistemos testavimo ir bandomosios eksploatacijos darbai).

II. Specializuotos audiogidų ir audio-videogidų įrangos įsigijimas
Lietuvos dailės muziejus, užbaigęs vykdyti prekių pirkimo-pardavimo supaprastinto konkurso „Specializuotos audiogidų ir audio-video gidų įrangos pirkimas“ procedūras, išaiškinęs konkurso laimėtoją, 2013-04-05 sudarė sutartį su konkursą laimėjusiu tiekėju – UAB „Audiotonas“ (sutarties Nr. 21371/PER-09/13). Tiekėjas pagal sutarties sąlygas tinkamai įvykdė sutartį ir iki 2013 m. liepos 24 d. užbaigė pateikti visas sutartyje nurodytas prekes. Lietuvos dailės muziejus tiekėjui apmokėjo už pateiktas prekes. 2013 m. liepos–spalio mėnesiais buvo rengiami dokumentai dėl įsigytos technikos perdavimo muziejams patikėjimo teise, o 2013 m. spalio–gruodžio mėn. .įranga teisės aktų nustatyta tvarka įranga buvo perduodama muziejams patikėjimo teise.

III. Qr Code simbolių ženklų lipdukų ir metalinių plokštelių pagaminimo paslaugos pirkimas
Lietuvos dailės muziejus, įvykdęs paslaugos pirkimo procedūras (ataskaita apie jas CPVA pateikta 2013 m. spalio 14 d.), 2013-10-04 su konkurso laimėtoju (tiekėju UAB „RGP“) sudarė paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį dėl QR Code simbolių ženklų lipdukų ir metalinių plokštelių pagaminimo. Perkamų paslaugų kaina – 2 359,50 Lt (su PVM). Sutartis turėjo būti įvykdyta iki 2013 m. gruodžio 15 dienos.
2013 m. spalio 14 d. muziejus parengė ataskaitą apie įvykdytą mažos vertės pirkimą, šio pirkimo dokumentų kopijas ir dokumentus pateikė CPVA (pateiktų dokumentų Nr. V.5-809 ir V.5-822).
2013 m. lapkričio mėnesį tiekėjas UAB „RGP“ gamino QR Code lipdukus ir metalines plokšteles. Sutartis įvykdyta laiku. 2013 m. lapkričio 11 d. Lietuvos dailės muziejus ir UAR „RGP“ pasirašė paslaugų (QR kodų simbolių metalinių plokštelių ir lipdukų pagaminimo) priėmimo-perdavimo aktą, tiekėjas UAB „RGP“ pateikė sąskaitą faktūrą už suteiktas paslaugas. Lietuvos dailės muziejus pradėjo QR kodų simbolių metalinių plokštelių ir QR kodų simbolių lipdukų perdavimo muziejams-projekto naudos gavėjams, procedūras. Čia QR kodų simbolių metalinėmis plokštelėmis ir QR kodų simbolių lipdukais bus paženklinti į LIMIS audiogidus įtraukti muziejų-naudos gavėjų ekspozicijose esantys eksponatai.

IV. Qr Code simbolių skaitytuvų pirkimas
Lietuvos dailės muziejus, įvykdęs viešąjį supaprastintą prekių pirkimo konkursą, 2013 m. spalio 31 d. pasirašė prekių pirkimo-pardavimo sutartį Nr. PER-23/13 / 723 su pirkimo konkurso laimėtoju UAB „ASPA“ (ataskaita apie pirkimo konkursą ir dokumentų kopijos CPVA pateiktos 2013 m. lapkričio 19 d., dokumento Nr.: V.5-953).
2013 m. lapkričio 7 d. tiekėjas UAB „ASPA“ pateikė sutartyje nurodytas prekes. 2013-11-07 pasirašytas prekių priėmimo-perdavimo aktas. Sutartis įvykdyta.
Lietuvos dailės muziejus teisės aktų nustatyta tvarka 2013 m. lapkričio–gruodžio mėn. vykdė QR Code simbolių skaitytuvų perdavimo muziejams patikėjimo teise procedūras.

V. Projekto „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ 2013 m. viešinimo (reklamos) paslaugų pirkimas
Lietuvos dailės muziejus, elektroninėmis priemonėmis vykdydamas mažos vertės paslaugos pirkimo konkursą, išaiškino viešinimo (reklamos) paslaugos konkurso laimėtoją juo tapo UAB „RINKOM“ ir su šiuo tiekėju 2013-10-18 sudarė Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. P-74/13. Perkamų paslaugų kaina – 12.342,00 Lt (su PVM). Sutartis turėjo būti įvykdyta iki 2013-12-20. Viešojo pirkimo dokumentų kopijos ir ataskaita apie įvykdytą paslaugų pirkimo konkursą CPVA pateikta 2013 m. spalio 31 d. (dokumentų Nr. V.5-871 ir Nr. V.5-871. Sutartis įvykdyta laiku. 2013 m. gruodžio 20 d. Lietuvos dailės muziejus ir UAB „RINKOM“ pasirašė paslaugų Perdavimo-priėmimo aktą, tiekėjas UAB „RINKOM“ pateikė sąskaitą-faktūrą už atliktas paslaugas.

VI. Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimo Lietuvos muziejuose ir susijusių paslaugų įgyvendinimas
2013 m. lapkričio–gruodžio mėnesiais tiekėjai (pagal 2010 m. sudarytos jungtinės veiklos sutartį dirbanti įmonių grupė, kuriai priklauso UAB „Sintagma“, UAB „Alna Software“, UAB „Webmedia“, atstovaujami UAB „Alna Software“ direktoriaus Artūro Gruodžio) pagal paslaugos pirkimo-pardavimo sutartyje numatytą bei LDM ir Tiekėjo suderintą bei patvirtintą reglamentą vykdė sukurtos LIMIS sistemos palaikymo ir garantinio aprantavimo darbus.
2013 m. lapkričio–gruodžio mėnesiais LDM vykdė LIMIS sistemos administravimo ir plėtros darbus, Projekto administravimo ir vykdymo grupių nariai registravo tiekėjo informacinėje sistemoje pastebėtas klaidas ir teikė siūlomus dėl sistemos patobulinimo. Pakoregavus pastebėtas klaidas, vyko LIMIS naujų versijų atnaujinimai sistemos testinėje ir gamybinėje aplinkose, ištaisytų klaidų ir naujai realizuotų pakeitimų testavimas.
Lietuvos muziejai, kuriuose 2012–2013 m. įdiegta Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema ir kurių duomenys apie eksponatus buvo perkelti iš muziejų turimų neperspektyvių informacinių sistemų į LIMIS sistemą, toliau koregavo duomenis, ruošė juos pateikti ir teikė į LIMIS-C duomenų saugyklą, LIMIS-K posistemio viešąsias prieigas, vykdė naujai gautų ir seniau į muziejus priimtų eksponatų automatizuotą apskaitą, skaitmenino eksponatus. Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki 2013-12-27 muziejuose buvo suskaitmeninta 36 827 eksponatai, jų duomenys pateikti į LIMIS sistemos duomenų bazes (LIMIS-M posistemio ir / arba LIMIS-C posistemio), iš jų 2013-11-27 buvo paviešinta 19 585 vienetai.
2013 m. lapkričio–gruodžio mėnesiais buvo administruojamas, aktualia informacija atnaujinamas LIMIS portalas www.limis.lt. Dalis nacionalinių ir respublikinių muziejų, kuriems yra įdiegta LIMIS sistema ir yra sukurtos muziejų elektroninių katalogų viešosios prieigos internete, administravo ir aktualia informacija pildė savo LIMIS elektroninių katalogų viešąsias prieigas.
LIMIS sistemoje sukaupti ir viešinimui, o kartu ir teikimui į kitas duomenų bazes parengti duomenys 2013 m. lapkričio–gruodžio mėnesiais buvo teikiami į kitas duomenų bazes (portalą „Europeana“ www.europeana.eu).

VII. Klasifikatorių, tezaurų, raktažodžių ir personalijų žodynų kūrimas
2013-11-27–2013-12-27 projekto administravimo ir vykdymo grupių nariai, bendradarbiaudami su Lietuvos muziejais, toliau dirbo plėtodami Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje įdiegtas klasifikavimo sistemas: klasifikatorius, tezaurus, raktažodžių ir personalijų žodynus, plėtojo naujai į sistemą įdiegtas klasifikavimo sistemas, reikalingas muziejams, naujai į projektą įsijungusiems naudos gavėjų teisėmis – Lietuvos švietimo istorijos muziejui ir Lietuvos geologijos muziejui. Daugiausia buvo dirbama plėtojant, tobulinant Muziejų, Medžiagų, Pagaminimo technikų, Įmonių, Vietovių klasifikatorius. Personalijų žodyną, Eksponatų tipų tezaurą.

VIII. Audiogidų turinio sukūrimas ir įdiegimas į audiogidų įrangą
2013 m. lapkričio–gruodžio mėnesiais buvo užbaigti parengti ir įgarsinti audiogidai, skirti ekspozicijoms, kuriose šio projekto vykdymo laikotarpiu įdiegiamaa LIMIS audiogido paslauga.
UAB „Elektroninės leidybos namai“ laiku užbaigė įgyvendinti sutartį dėl audiogidų turinio sukūrimo ir įdiegimo į audiogidų įrangą (sutarties Nr. P-29/13), Lietuvos dailės muziejui perdavė į audiogidų įrangą įdiegtus garso ir vaizdo įrašus. Juos LDM filialo LM ISC LIMIS darbuotojai 2013 m. gruodžio mėnesį pradėjo kompresuoti, kad šiuos įrašus būtų galima LIMIS sistemoje pradėti susieti su eksponatų, įtrauktų į LIMIS audiogidus, aprašais.
2013 m. gruodžio 23 d. Lietuvos dailės muziejus ir UAB „Elektroninės leidybos namai“ pasirašė paslaugų, kurias suteikė UAB „Elektroninės leidybos namai“, priėmimo-perdavimo aktą, tiekėjas UAB „Elektroninės leidybos namai“ pateikė sąskaitą-faktūrą už atliktas paslaugas.

IX. Projekto techninė priežiūra projekto pratęsimo laikotarpiu
Tiekėjas UAB „IO projects“ 2013 m. gruodžio mėnesį užbaigė įgyvendinti 2013 m. vasario 5 d. pasirašytą paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį P-08/13. Galutinis paslaugų priėmimo-perdavimo aktas pasirašytas 2013 m. gruodžio 27 dieną ir tiekėjas UAB „IO projects“ pateikė sąskaitą faktūrą už suteiktas paslaugas.

X. LIMIS serverinės priežiūra, programinės ir techninės įrangos monitoringas
2013-11-27–2013-12-27 toliau buvo vykdoma Projekto įgyvendinimo metu įrengtos ir pradėtos eksploatuoti LIMIS serverinės priežiūra, daromos atsarginės LIMIS sistemos duomenų bazėje sukauptų duomenų kopijos, vykdomas techninės ir programinės įrangos monitoringas.

XI. Projekto viešinimas
Projekto administravimo, vykdymo grupių nariai 2013-11-27–2013-12-27 informaciją apie įgyvendinamą projektą „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ skelbė šiuose LDM filialo LM ISC LIMIS administruojamuose internetiniuose leidiniuose: portale „Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema“ www.limis.lt, „Muziejinių vertybių skaitmeninimas“ www.emuziejai.lt, portale „Lietuvos muziejai“ www.muziejai.lt, LDM interneto leidinyje www.ldm.lt (informacija apie projekto įgyvendinimo eigą čia nuolat skelbiama LIMIS projektui skirtame puslapyje http://www.ldm.lt/LDM/Limis.htm).
Muziejuose buvo platinami projekto įgyvendinimo metu išleisti lankstinukai ir plakatai apie projektą, LIMIS sistemą.
Projektas buvo pristatomas 2013 m. lapkričio–gruodžio mėnesiais Lietuvos dailės muziejaus organizuotuose renginiuose, kurie vyko Marijos ir Jurgio Šlapelių name-muziejuje (Vilnius), Anykščių sakraliniame centre (Pasaulio anykštėnų kultūros centre), Lietuvos dailės muziejuje (Vilnius).
5 min. trukmės vaizdo įrašas apie LIMIS projektą buvo transliuojamas per Lietuvos nacionalinį kultūros kanalą gruodžio 19 d. 18:00 val. Laidoje „Kultūros kryžkelėѻ, o per respublikinį komercinį knalą „Lietuvos ryto TV“ – 18 bei 19 dienomis 6:45 val. Laidose „Reporteris“.

XII. Muziejų darbuotojų konsultavimas darbo su LIMIS klausimais
2013-11-27–2013-12-27 kiekvieną darbo dieną buvo teikiamos konsultacijos muziejų darbuotojams, jau dirbantiems arba planuojantiems pradėti dirbti su LIMIS informacine sistema. Muziejų darbuotojai buvo konsultuojami muziejuose, LDM filiale LM ISC LIMIS, taip pat ir telefonu bei el. paštu.
Šiuo laikotarpiu Lietuvos dailės muziejaus patalpose toliau pagal LM ISC LIMIS patvirtintą planą buvo rengiami darbo su LIMIS ir jos viešomis prieigomis mokymai naujai į darbą su LIMIS įsijungusiems Lietuvos muziejų darbuotojams bei tiems, kurie pageidauja pagilinti, atnaujinti anksčiau įgytas žinias.


LDM informacija

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

Tinklalapis atnaujintas 2014.01.10