Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

 

Lietuvos dailės muziejaus
 
2007 metų
 
veiklos ataskaita
 
Lietuvos dailės muziejaus tarybai 2008 m. sausio 25 d. apsvarsčius ir pritarus,
patvirtinta Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus
2008 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. V. 1-9
 
Vilnius, 2008
 
 
1. Strateginio veiklos plano įgyvendinimas
Muziejaus 2007 m. strateginis veiklos planas buvo patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 24 d. nutarimu Nr. 0140 „Dėl strateginių veiklos planų patvirtinimo“ ir Kultūros ministro 2007 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. ĮV-196 „Dėl Lietuvos dailės muziejaus 2007-2009 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“. Jame nurodyti muziejaus vykdomų programų tikslai, institucijos strateginis tikslas, efekto kriterijai:
Lietuvos dailės muziejaus misija – kaupti, saugoti, tyrinėti, restauruoti ir populiarinti nacionalinės vertės dailės kūrinius ir kitas kultūros vertybes ir jas pristatyti ekspozicijose, parodose ir publikacijose.
 
Lietuvos dailės muziejaus strateginis tikslas – meno vertybių išsaugojimas. Efekto kriterijai: nuolatinis rinkinių papildymas, eksponatų įsigijimas (padidėjimas 0,5 proc.); sukauptų vertybių tyrinėjimas, eksponatų konservavimas, restauravimas (apie 1500 vnt. per metus); rinkinių populiarinimas (didėjantis lankytojų skaičius – apie 180 tūkst.).
 
Statistiniais duomenimis šis strateginis veiklos planas buvo įgyvendintas:
 
Programos pavadinimas
Tikslas
2007 m. planas
2007 m. įgyvendinimas
Pastabos
Muziejaus rinkinių kaupimas, saugojimas, populiarinimas
Kaupti, saugoti, tyrinėti ir populiarinti nacionalines dailės ir kitas kultūros vertybes
Saugoti 219.600 eksponatų
221.200 vnt.
eksponatų
 
Konservuoti ir restauruoti 1500 eksponatų
2.456 vnt.
eksponatų, iš jų 1488 LDM eksponatų
 
 
Įsigyti naujų kūrinių Nacionalinės dailės galerijos ekspozicijai ir kt. muziejaus rinkiniams;
 
Įsigyta 2.133 vnt. eksponatų
 
 
surengti 50 nacionalinių ir tarptautinių parodų bei
150 kitų kultūros renginių
Surengta 81 paroda ir 281 kultūros renginiai
 
180 tūkst. lankytojų
178.335 lankytojai
 
Išleisti 10 leidinių
16 katalogų ir knygų
 
Vykdyti apie 30 edukacinių programų
Įvykdyta 50 edukacinių programų
 
 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų interjerų ir ekspozicijos rinkimas, kaupimas, saugojimas ir populiarinimas
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų interjerų ir ekspozicijų meno kūrinių, lituanistikos ir kitų istorijos vertybių rinkinių kaupimas, saugojimas ir populiarinimas
Atrinkti ir įsigyti 70 lituanistinių vertybių ir kitų meno kūrinių
Atrinkta ir įsigyta 140 lituanistinių vertybių ir kitų meno kūrinių
37.273 vnt. archeologinių tyrimų radinių parengta perdavimui iš Pilių tyrimo centro LDK valdovų rūmų institucijai
Konservuoti ir restauruoti 70 eksponatų
Konservuota ir restauruota 173 vnt. eksponatų
 
Organizuoti 3 parodas ar jų atnaujinimus
Surengtos 4 parodos, viena jų - tarptautinė.
 
 
 
 
Išleisti 5 leidinius
Išleisti 6 leidiniai
 
Organizuoti apie 50 nacionalinių ir tarptautinių kūrinių ekspertizių ir konsultacijų
140 ekspertinių kūrinių išvadų ir konsultacijų
 
 
 
 
Specialioji muziejaus ekspozicijų ir saugyklų apsaugos, techninio aprūpinimo ir priežiūros programa
Užtikrinti muziejaus ekspozicijų, saugyklų apsaugą, jų techninį aprūpinimą bei priežiūrą
Užtikrinti 3.818 kv. m. ploto saugyklų veikimą ir apsaugą
 3.818 kv.m. ploto saugyklų funkcionavimas ir apsauga
 
Užtikrinti 8.415 kv. m. ekspozicijų ir parodų salių veikimą ir apsaugą
8.554 kv.m. ekspozicijų ir parodų salių
Ekspozicijų plotas padidėjo 139 kv. m. atkūrus Miniatiūrų muziejų
 
Lietuvos dailės muziejus yra Kultūros ministerijos įsteigta nacionalinė kultūros institucija, kuri kaupia, saugo, tyrinėja, konservuoja, restauruoja ir populiarina nacionalinės svarbos dailės kūrinius bei kitas nacionalines kultūros vertybes ir jas visuomenei rodo pastoviose ekspozicijose bei parodose, kurios įrengtos ir atnaujinamos muziejaus padaliniuose – Taikomosios dailės muziejuje, Vilniaus paveikslų galerijoje, Radvilų rūmuose, Lietuvos nacionalinėje dailės galerijoje (rekonstruojama), Palangos gintaro muziejuje, Prano Domšaičio galerijoje, Laikrodžių muziejuje (Klaipėda), Miniatiūrų muziejuje, Juodkrantės parodų salėje. Visiems Lietuvos muziejams dailės kūriniai ir kitos kultūros vertybės konservuojami ir restauruojami Lietuvos dailės muziejaus P.Gudyno restauravimo centre.
Kaip nacionalinė kultūros institucija muziejus atlieka Lietuvos Respublikos muziejų ir juose esančių rinkinių metodinio apsaugos, apskaitos, eksponavimo ir tyrimo centro funkcijas, prisideda prie muziejų darbuotojų tobulinimosi programų rengimo ir vykdymo, dalyvauja kartu su Kultūros ministerijos atstovais kontroliuojant kitų muziejų veiklą ir juose esančių rinkinių apskaitą bei apsaugą, kaupia informaciją apie savo rūšies Lietuvos Respublikos muziejuose esančius rinkinius, kaupia informaciją apie savo rūšies muziejines vertybes, išvežtas iš Lietuvos, taip pat apie Lietuvos kultūros vertybes užsienyje, padeda rengti muziejų veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektus, rengia muziejų kompiuterizuotos apskaitos programas, kartu su švietimo įstaigomis rengia ir vykdo muziejines moksleivių mokymo programas, vykdo parodų, švietimo ir tyrimo veiklą visoje Lietuvoje – talkina valstybiniams, regioniniams, savivaldybių bei nevalstybiniams muziejams, kitoms kultūros palikimą aktualinančioms institucijoms. Nacionalines dailės vertybes muziejus eksponuoja užsienyje, įgyvendindamas dvišalio ir daugiašalio kultūrinio bendradarbiavimo projektus. Saugomus rinkinius, ekspozicijas ir parodas pristato muziejaus parengiamuose ir išleidžiamuose kataloguose, studijose, albumuose, metraščiuose, vadovuose bei elektroniniuose leidiniuose – Lietuvos muziejų portale www.muziejai.lt, svetainėse www.ldm.lt, www.pgm.lt; www.tdaile.lt, www.tradicija.lt.
 
2. Vyriausybės patvirtintų kultūros projektų koncepcijų įgyvendinimas
 
2.1. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2002 spalio 2 d. įsakymu nr. 357 Lietuvos dailės muziejui buvo pavesta parengti LDK valdovų rūmų interjerų ir ekspozicijų programą. Šios programos sukūrimui ir įgyvendinimui LDM direktoriaus 2002 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 43 buvo įkurtas Lietuvos dailės muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų interjerų ir ekspozicijų skyrius, kuris faktiškai veiklą pradėjo 2004 m. rugsėjo-spalio mėn. Kultūros ministro 2005 vasario 18 d. įsakymu nr. ĮV–55 buvo atnaujintas pavedimas Lietuvos dailės muziejui dėl LDK valdovų rūmų interjerų atkūrimo ir pritaikymo reprezentacinėms, muziejinėms ir edukacinėms funkcijoms programos sukūrimo ir jos įgyvendinimo. 2007 m. kovo 9 d. LDM direktoriaus įsakymu Nr. V.1–19 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų interjerų ir ekspozicijų skyrius buvo reorganizuotas į filialą „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai“ (toliau – Filialas). Ateityje, kaip tai numatyta 2000–2001 m. Valdovų rūmų atkūrimo teisės aktuose, Filialą reorganizuoti į savarankišką nacionalinę kultūros įstaigą „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai“. Vykdydamas ministro pavedimą ir bendradarbiaudamas su Pilių tyrimo centru „Lietuvos pilys“, UAB Projektavimo ir restauravimo instituto architektais, Valdovų rūmų paramos fondu, Vilniaus pilių direkcija bei muziejaus padaliniais, Valdovų rūmų filialas, vadovaujamas dr. V. Dolinsko, koordinuojant muziejaus direktoriui R. Budriui, atliko šiuos darbus:
- Organizuota Valdovų rūmų atkūrimo darbus vykdančių institucijų pasitarimų su Projektavimo ir restauravimo instituto architektais ir Pilių tyrimo centro „Lietuvos pilys“ tyrinėtojais programa (surengti 27 pasitarimai, kuriuose svarstyti strateginiai Valdovų rūmų atkūrimo ir konkrečių aktualių sprendimų klausimai);
- Parengta ir birželio 28 d. LR kultūros ministerijos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimo ir paskirties klausimų komisijos svarstymui pristatyta Valdovų rūmų interjerų ir ekspozicijų programa;
- Parengtos ir LDK Valdovų rūmų atkūrimo ir paskirties klausimų komisijos patvirtintos visų Valdovų rūmų interjerų ir ekspozicijų planų suvestinės schemos su komentarais;
- Kartu su Valdovų rūmų paramos fondu bei LDM Meno pažinimo centru rengtos moksleivių akcijos, edukacinių užsiėmimų programos Taikomosios dailės muziejuje veikiančiose Valdovų rūmų atkūrimui skirtose parodose;
-     Toliau vykdyta taikomųjų tyrimų programa (kaupta ir sisteminta interjerų ir ekspozicijų programos parengimui reikalinga rašytinė, ikonografinė, fotografinė, skaitmeninė ir kt. medžiaga iš Lietuvos ir užsienio kultūros paveldo lituanistines vertybes saugančių institucijų);
- Tęsta dalykinių susitikimų ir mokslinių diskusijų su Europos valdovų ir didikų rūmuose įsikūrusių kultūrinių institucijų vadovais, tyrinėtojais ir ekspertais programa: įgyvendinant LDM ir Vavelio karališkosios pilies bendradarbiavimo sutartį, organizuotas VR filialo, kitų LDM padalinių, taip pat PTC ir VPD vadovų vizitas į Krokuvą; organizuotas Vavelio karališkosios pilies 7 specialistų vizitas Lietuvoje, surengtas susitikimas-seminaras su Valdovų rūmų atkūrimo specialistais;
- Tęsiamas Valdovų rūmų istorinių kultūros ir meno vertybių rinkinio formavimas:
vykdyta galimų eksponatų atranka internetu, dalyvaujant antikvarinių meno vertybių mugėse ir kt. priemonėmis iš Lietuvos, Italijos, Belgijos, Prancūzijos, Nyderlandų, Austrijos, Vokietijos, Lenkijos, Ispanijos, Anglijos, JAV antikvariatų ir aukcionų (sukaupta duomenų bazė apie maždaug 4000 vertybių, ekspertizei pateikta informacija apie 500 vertybių); surengtos 9 ekspedicijos į Italiją, Belgiją, Nyderlandus, Vokietiją, Austriją, Šveicariją atrenkant, atliekant ekspertizę, įsigyjant ir pargabenant eksponatus Valdovų rūmų istorinių kultūros ir meno vertybių rinkiniui; VR interjerų vertybių rinkinį papildė 140 eksponatų – baldai, gobelenai, paveikslai, grafikos kūriniai, metalo dirbiniai, parengti visų įsigytų vertybių preliminariniai inventoriniai aprašai, visoms neeksponuojamoms vertybėms saugoti įrengta saugykla Radvilų rūmuose;
- Pradėta Pilių tyrimo centro sukauptų Valdovų rūmų radinių patikra, identifikacija, apskaita, inventorizacija (sutvarkyti, inventorizuoti ir parengti perdavimui iš PTC būsimai Valdovų rūmų institucijai 37 273 archeologinių tyrimų radiniai).
 
2.2. Lietuvos nacionalinės dailės galerijos (toliau – NDG) koncepcijos įgyvendinimo programos darbai (vykdė NDG vedėja dr. L. Jablonskienė, NDG darbuotojai, direktoriaus pavaduotoja investicinėms programoms O. Antanavičienė, direktoriaus pavaduotoja rinkiniams, vyriausioji fondų saugotoja L. Meškelevičienė, Šiuolaikinės dailės informacijos centras, XX a. vaizduojamosios dailės bei fotografijos rinkinių saugotojai-tyrinėtojai):
- ruoštos rekomendacijos, teiktos konsultacijos projektuotojams ir statytojams NDG pastato statybos ir inžinerinio įrengimo klausimais, koordinuoti rekonstrukcijos darbai. Atlikta NDG pastato rekonstravimo, papildomo projektavimo ir kitų darbų už 13751000 Lt;
- NDG darbuotojai, remdamiesi LDM darbo grupės rekomendacijomis ir Lietuvos bei tarptautinės patirties analize, rengė NDG ekspozicijos planą;
- vykdyta NDG kolekcijos plėtimo programa. Kartu su LDM rinkinių saugotojais parengtos rekomendacijos įsigyti 42 šiuolaikinių Lietuvos dailininkų kūriniai;
- restauravimui buvo atrenkami XX a. II pusės dailės kūriniai, numatomi rodyti NDG pastovioje ekspozicijoje;
- įkurta ir baigiama pildyti informacija NDG internetinė svetainė www.ndg.lt.
 
2.3. Vykdant Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepciją (LR Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimas Nr. 933), kartu su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka ir Archyvų departamentu įgyvendinamas projektas „Integrali virtuali bibliotekų informacinė sistema“ – renovuotose patalpose įkurtame Rinkinių skaitmeninimo centre nuskaitmeninti 52.853 objektai (darbus koordinuoja L. Meškelevičienė, A. Tamonytė);
 
2.4. Lietuvos dailės muziejaus Liaudies meno tyrimo centro veiklos programos įgyvendinimo plano rengimas, centro reikmėms skirto pastato rekonstrukcijos dokumentacijos rengimas (vykdoma įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 birželio 19 d. nutarimą Nr. 793 „Dėl etninės kultūros plėtros valstybinės programos patvirtinimo“).
 
3. Ekspozicijos, parodos, renginiai
 
Veikė nuolatinės ekspozicijos ir ilgalaikės parodos:
 
- Atkurtas Miniatiūrų muziejus Juodkrantėje, atidarytas birželio 26 d. (ekspozicijos autorius R. Budrys);
- Nuolatinė ekspozicija “Lietuvos dailė XVI–XX a. pr.”, Vilniaus paveikslų galerija;
- ilgalaikė paroda  „Kultūros istorikui ir kolekcininkui Edmundui Laucevičiui – 100“, Vilniaus paveikslų galerija;
-Ekspozicijos „Lietuvių liaudies sakralinis menas (XVII–XX a.)“ (pertvarkyta lapkričio mėn.),
 „Profesionalioji sakralinė dailė (XV–XIX a.)“, „Sentikių, stačiatikių ir unitų ikonos bei metalo dirbiniai (XVII–XX a. pr.)“, Taikomosios dailės muziejus;
- Paroda „Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Aleksandras“, skirta valdovo mirties 500 metų sukakčiai, iki 2008 liepos 1 d., Taikomosios dailės muziejus. Rengta kartu su PTC, VRPF, VU, MA ir LNM bibliotekomis bei Valstybės istorijos archyvu, kuratoriai dr. V. Dolinskas, R. Černius;
- Ilgalaikė paroda „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų radiniai“, atnaujinta liepos 6 d., Taikomosios dailės muziejus. Rengta kartu su PTC „Lietuvos pilys“, Valdovų rūmų paramos fondu, kuratoriai Ė. Striškienė, I. Kaminskaitė, dr. V. Dolinskas;
- Atkuriamiems Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmams įsigytų ir dovanotų vertybių ekspozicija, liepos 6 d., Taikomosios dailės muziejus (kartu su VRPF, ekspozicijos autorius R. Budrys, kuratoriai D. Avižinis ir dr. V. Dolinskas);
- Nuolatinė ekspozicija (iki 2007 m. pradžios) „Kunigaikščių Radvilų giminės (XVI–XVIII a.) grafiniai portretai“, Radvilų rūmai;
- Nuolatinė ekspozicija „Prano Domšaičio kūryba“, Prano Domšaičio galerija;
- Ilgalaikė paroda (iki 2009 m.) „Trys Klaipėdos dailės dešimtmečiai“, Prano Domšaičio galerija;
- Ilgalaikė paroda (iki 2009 m.) „Australijos ir Okeanijos tautų etnografija iš dr. G. Kazokienės (Australija) kolekcijos“, Prano Domšaičio galerija;
- Nuolatinės ekspozicijos „Laikrodžių konstrukcijų vystymosi istorija“ ir „Laikrodžių formų kitimas įvairiose epochose“, Saulės laikrodžių parko ekspozicija, Laikrodžių muziejus;
- Ilgalaikės parodos “Barokas – stebuklinga Šarlio Bulio technika” ir “Laikrodžių muziejaus pastato istorija XIX–XX a.”, Laikrodžių muziejus;
- Nuolatinė ekspozicija “Natūralus ir istorinis gintaras (gintaro susidarymas, jo paplitimas pasaulyje, gintaro morfologija, taip pat iš gintaro pagaminti dirbiniai ir meno kūriniai)“, ekspozicija papildyta naujai įsigytais eksponatais, pertvarkytos tautodailininkų ir dailininkų ekspozicijos salės, Palangos gintaro muziejus.
 
Skulptūrų parkų ekspozicijos
- Skulptūrų skveras Palangoje;
- Skulptūrų ekspozicija prie Miniatiūrų muziejaus Juodkrantėje.
 
 
Veikė 2006 m. atidarytos parodos
- Retrospektyvinė fotografijų paroda IZIS (Izraelio Bidermano nuotraukos), iki sausio 14 d., Vilniaus paveikslų galerija (rengta kartu Prancūzų kultūros centru Vilniuje, Lietuvos fotomenininkų sąjunga, kuratoriai M. Matulytė, L. Salfati);
- XIX a. pab. – XX a. gintaro dirbinių religine tematika paroda iš muziejaus rinkinių, iki sausio 29 d., Palangos gintaro muziejus;
- Algimanto Miškinio kolekcijos paroda „Rytų šalių dailė“, iki liepos 1 d., taikomosios dailės muziejus (koordinatorius R. Budrys, kuratoriai S. Mikulionis, D. Tarandaitė);
- Aloyzo Stasiulevičiaus retrospektyvinė paroda „Vilniaus vizijos“, iki sausio 31 d., Radvilų rūmai (kuratorės A. Stasiulevičienė, N. Nevčesauskienė);
-Jūratės Januškevičiūtės kūrybos paroda „Buvimas“, skirta veiklos lėlių teatre 30-čiui, iki sausio 22, Prano Domšaičio galerija;
-Liudviko Natalevičiaus tapybos paroda, iki sausio 10 d., Prano Domšaičio galerija;
-XIX a. pab. – XX a. gintaro dirbinių religine tematika paroda, iki sausio 29 d., Palangos gintaro muziejus;
- tęsiama paroda „Gintaro pasaulis“ (Aušros Vaitiekūnaitės ir Silvijaus Martinėlio autorinės kolekcijos bei gintaro inkliuzai iš bendrovės „Gintaro pasaulis“ rinkinio), Palangos gintaro muziejus (koordinatoriai R. Budrys, V. Macienė);
 
Atidarytos ekspozicijos ir parodos
- Romo Viesulo meninių vizijų paroda „Dainos ir raudos“, sausio 10 d. – kovo 5, Prano Domšaičio galerija (kuratorė R. Urbonienė, koordinatorė K. Jokubavičienė);
- Paroda „Sovietinės ideologijos atspindys gintaro dirbiniuose“, vasario 1 d. – lapkričio 30 d., Palangos gintaro muziejus (kuratorė R. Makauskienė);
 – Lietuvių fondo (JAV) Lietuvai dovanotų dailininko Prano Domšaičio kūrinių paroda , vasario 14 d. – balandžio 30 d., Vilniaus paveikslų galerija (kuratorė K. Jokubavičienė);
- Minos Levitan-Babenskienės tekstilės paroda „Monumentalumo galia“, vasario 15 d. – kovo 14 d., Radvilų rūmai (kuratorė R. Rachlevičiūtė).
- Kajetono Sklėriaus kūrybos paroda „Iš klajonių“, vasario 28 d. – balandžio 30 d., Radvilų rūmai (iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkinių, kuratorė dr. J. Mulevičiūtė, koordinatorė R. Rutkauskienė);
- Tarptautinė rašto meno – kaligrafijos ir tipografikos – paroda „Savos raidės“, kovo 11 d. – balandžio 30 d., Prano Domšaičio galerija (rengė VDA Dizaino katedra, kuratorė A. Lisauskienė, koordinatorė K. Jokubavičienė);
– Paroda „Pasaulio meno kryžkelėse“, skirta dailininko Vytauto Kazimiero Jonyno gimimo 100-mečiui, kovo 27 d. – rugsėjo 9 d., Radvilų rūmai (koordinatorė L. Bialopetravičienė, kuratoriai – R. Rutkauskienė, I. Dobrovolskaitė, L. Gedminas);
- Lietuvių fondo (JAV) Lietuvai dovanotų dailininko Mstislavo Dobužinskio piešinių paroda „Senoji Lietuva“, skirta Romos sutarties penkiasdešimtmečiui., kovo 29 d. – rugsėjo 30 d., Vilniaus paveikslų galerija (kuratorius ir ekspozicijos autorius R. Budrys);
- Dokumentinė paroda „Armėnų genocidas. 1915 metai“, balandžio 24 d. – rugsėjo 1 d., Prano Domšaičio galerija (rengė Klaipėdos armėnų bendrija „VAN“);
- Tarptautinė kilnojamoji paroda „Spalvos ir saulė! Dailininkų kolonijos prie jūros: Domburgas, Nida, Arenshopas“, gegužės 3 d. – gegužės 31 d. (rengė EuroArt (Briuselis), Thomo Manno kultūros centras, Vokietijos Ahrenshoopo „Kunstkaten“, Nyderlandų Marie Tak van Portvliet muziejus, LDM Prano Domšaičio galerija, Goethe‘s institutas Vilniuje, kuratorės Ž. Etevičiūtė, K. Jokubavičienė);
- Paroda „Tiškevičių rūmų Palangoje statybos projektas. Vokiečių architekto Franco Heinricho Švechteno (1841–1924) archyvas“, gegužės 11 d. – 2008 gegužės 1 d., Palangos gintaro muziejus (kuratoriai M. Matulytė, S. Striuogaitis);
- Edukacinė paroda „Lietuvių dailės atgimimo šimtmetis“, gegužės 18 d. – rugsėjo 1 d., Prano Domšaičio galerija (kuratorė L. Bialopetravičienė, koordinatoriai V. Balčiūnas, K. Jokubavičienė);
- Tarptautinė kaligrafijos paroda „Vasaros kaligrafija iš Izraelio“, birželio 20 – rugpjūčio 8, Prano Domšaičio galerija (kuratoriai A. Kliševičius, K. Jokubavičienė);
- Tarptautinė paroda „Alfredas Kubinas (1877–1959) – kita realybės pusė“ (programos „Vilnius – 2009 Europos kultūros sostinė“ projektas), birželio 21 d. – rugsėjo 16 d., Vilniaus paveikslų galerija (paroda iš Aukštutinės Austrijos žemės muziejų rinkinių, kuratoriai dr. P. Assmann, M. Oberchristl, I. Mažeikienė, koordinatoriai I. Dilytė, S. Mikulionis);
-Dailininkų Aniceto ir Žilvino Jonučių rankų darbo gobelenas „Saulėtas miškas“, nuo birželio 24 d., Radvilų rūmai;
- Lietuvių liaudies meno paroda „Lėlės ir audiniai“,  birželio 26 d. – rugsėjo 30 d., Juodkrantės parodų salė (kuratorės D. Bernotaitė-Beliauskienė, I. Ūdraitė);
- Gintaro ir jo dirbinių paroda „Gintaro miniatiūros“,  birželio 26 d. – rugsėjo 30 d., Juodkrantės parodų salė (kartu su UAB „Gintaro pasaulis“)
-  Kosto Dereškevičiaus jubiliejinė kūrybos paroda „Rami konfrontacija“, liepos 12 d. – rugsėjo 30 d., Radvilų rūmai (kuratoriai V. Liutkus, N. Nevčesauskienė);
 - Adomo Raudžio-Samogits retrospektyvinė skulptūrų paroda „Sugrįžimai arba kaip žemaitis jėgos ieškojo“, rugpjūčio 9 d. – rugsėjo 3 d., Prano Domšaičio galerija (organizatorius VDA, koordinatorė K. Jokubavičienė);
- Edukacinė paroda „Praeitis atverta ateičiai. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai ir jų atkūrimas“, rugpjūčio 24 d. - , Taikomosios dailės muziejus, rugsėjo 26 d. – spalio 17 d., Palangos gintaro muziejus, vėliau perkelta į Gargždų Jono Lankučio biblioteką, Mažeikių krašto muziejų (parengta Valdovų rūmų paramos fondo užsakymu, koordinatoriai D. Avižinis, dr. V. Dolinskas);
- Paroda „Ukrainos brangenybių holografijos“, rugsėjo 6 d. – 13 d., Taikomosios dailės muziejus (organizatorius Ukrainos Respublikos ambasada);
- Ernesto Žvaigždino tapybos paroda „Portretai“, rugsėjo 6 d. – rugsėjo 22 d., Prano Domšaičio galerija (kuratorė I. Lysenkienė);
- Saulės Kisarauskienės retrospektyvinė kūrybos paroda „Personažai užrištom akim“, rugsėjo 19 – spalio 21 d., Radvilų rūmai (kuratorė R. Rachlevičiūtė);
-Tarptautinė paroda „Tilžės taika. Gyvenimas šiapus ir anapus Nemuno“ (Martino Rosswogo fotografijos, Ulos Lachauer tekstai, skirta Tilžės taikos sutarties 200 m. jubiliejui), rugsėjo 25 d. – spalio 23 d., Prano Domšaičio galerija (organizatorius Goethe‘s institutas Vilniuje, koordinatorė K. Jokubavičienė);
– Jano Bulhako retrospektyvinė kūrybos paroda „Janas Bulhakas – fotografikas“, rugsėjo 26 d. – lapkričio 11 d., Vilniaus paveikslų galerija, (rengta kartu su Varšuvos nacionaliniu muziejumi, kuratorės M. Matulytė, M. Plater);
- Kanados inuitų menininkų gobelenų paroda „Kultūra ant audinio“, spalio 2 d.– lapkričio 5 d., Taikomosios dailės muziejus (rengta kartu su Kanados ambasada, koordinatoriai I. Dilytė, S. Mikulionis);
-Kaliningrado (Rusijos Federacija) dailininkų grafikos darbų paroda. (Ilgalaikio kultūros projekto „Trys K“ (Klaipėda-Kultūra-Kaliningradas renginys), spalio 8 d. – 2008 sausio 10 d., Prano Domšaičio galerija (kuratoriai J. Pečerskis, Kaliningradas, K. Jokubavičienė);
- Miko J. Šileikio ir Teofilio Petraičio dailės konkursų ciklo III paroda “Lietuvos laikas”, spalio 11 d. – gruodžio 2 d., Radvilų rūmai (kuratorė J. Mušinskienė);
-Dizainerio Davio Spridžio (Latvija) paroda “Žaidžiantys laiko veidai”, spalio 26 d. - 2008 kovo 31 d. , Laikrodžių muziejus (kuratorė I. Macijauskienė);
- Skulptoriaus Antano Žukausko paroda „Vizijų ir tikrovės sankirtos“, skirta autoriaus kūrybinės veiklos 40-čiui, lapkričio 9 d. – gruodžio 10 d., Radvilų rūmai (kuratorė E. Žukauskienė, koordinatorė dr. E. Lubytė);
 – paroda „Žvilgsnio galia. Moters atvaizdas XIX – XX amžiaus dailėje“,  lapkričio 21 d. – 2008 m. sausio 20 d., Vilniaus paveikslų galerija (kuratorė I. Dilytė);
- Irenos Pakutinskienės dirbinių paroda, skirta tautodailininkės 70-mečiui , gruodžio 17 d. – tęsiasi, Palangos gintaro muziejus (koordinatorė V. Macinė);
- Programos „Netrukus“ paroda „Eksperimentas“, gruodžio 20 d. – 2008 sausio 31 d., Radvilų rūmai (kuratorės dr. L. Jablonskienė, dr. J. Mulevičiūtė, dr. E. Grigoravičienė);
- Juozo Laivio projektas „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2049 menininko komentarai“, gruodžio 20 d., Radvilų rūmai (kuratorė I. Dilytė);
 
Parodos ir kt. projektai Lietuvos muziejuose bei institucijose, viešosiose erdvėse
- Paroda “Pasaulis be tamsos: Petras Aleksandravičius (1906-1997)“, sausio 12 d. – vasario 18 d.,
Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje (kuratorės dr. E. Lubytė, dr. G. Jankevičiūtė);
- Pirmojo tarptautinio Prano Domšaičio plenero-seminaro darbų paroda Šilutės muziejuje, sausio 15 d. – balandžio 1 d.;Vydūno kultūros centre Kintuose, gegužės mėn. (kuratorė K. Jokubavičienė);
- Trečioji fotografijos parodų ciklo „Sveika, Europa!“ paroda „Izis“:
Sausio 18 d. – vasario 18 d. Marijampolės kultūros centre (1 dalis),
Sausio 24 d. – vasario 18 d. Panevėžio dailės galerijoje (2 dalis) (kuratorė M. Matulytė);
- Tarptautinė kilnojamoji paroda „Praeities reginiai iš Rytų Prūsijos konservatoriaus archyvo“, sausio 24 d. – balandžio 1 d. Šiaulių fotografijos muziejuje (koordinatorė M. Matulytė);
- LDM dovanota Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejui edukacinė faksimilių paroda „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinės vėliavos ir žemėlapiai iš Švedijos kultūros paveldo institucijų“, vasario 15 d. atidaryta (koordinatorius R. Černius);
- Edukacinė paroda „Lietuvių dailės atgimimo šimtmetis“, skirta pirmosios lietuvių dailės parodos atidarymo ir Lietuvių dailės draugijos įkūrimo šimtmečiui, kovo 14 d. – balandžio 20 d. LR Vyriausybės rūmuose, rugsėjo 20 d. – spalio 15 d. Žemaičių dailės muziejuje Plungėje, spalio 16 d. – 26 d. Jurbarko krašto istorijos muziejuje, spalio 30 d. – lapkričio 11 d. Alytaus kraštotyros muziejuje, lapkričio 20 d. – 27 d. Marijampolės kultūros centre, lapkričio 29 d. – gruodžio 5 d. Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje Kaune, gruodžio 6 d. – 11 d. Zarasų krašto muziejuje, gruodžio 12 d. – 18 d. Panevėžio dailės galerijoje, gruodžio 20 d. - 2008 sausio 5 d. Šiaulių „Aušros“ muziejuje (kuratorė L. Bialopetravičienė, koordinatorius V. Balčiūnas);
- Paroda „Peizažas liaudies tapyboje“, gegužės 21 d. – 2008 sausis, Vilniaus Universiteto onkologijos institutas (kuratorė M. Kuodienė);
- Prano Domšaičio kūrinių kolekcijos, dovanotos Lietuvių fondo (JAV), paroda „Amžinieji keleiviai“, birželio 15 d. – rugsėjo 23 d., Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje Kaune (koordinatorės L. Sazonova, E. Komkaitė);
- Povilo Puzino tapybos paroda, skirta dailininko gimimo 100-mečiui, liepos 3 d. – rugsėjo 3 d. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės – Bitės viešojoje bibliotekoje (kuratorė N. Nevčesauskienė);
- Šviečiamojo kultūros paveldo projektas, vakarų ciklas „Žmonės ir likimai. Mažosios Lietuvos kūrėjai" (kuratorė K. Jokubavičienė). Renginiai vyko: gegužės 19 d. - Kintų Vydūno kultūros centre, birželio 1 - Kretingos muziejuje, birželio 9 d. - Plaškių evangelikų liuteronų bažnyčioje, birželio 15 d. - Šilutės muziejuje, liepos 5 d. - Liudviko Rėzos kultūros centre, rugpjūčio 13 d. -Gargždų vaikų muzikos mokykloje, spalio 19 d. - Priekulės muzikos mokykloje;
- Šiuolaikinio meno projektas Thomo Manno festivalyje Nidoje, liepos 15 d. – 21 d. (organizatorius ŠDIC, kuratorė A. Čepauskaitė);
- Jono Martinaičio akvarelių paroda Radviliškio viešojoje bibliotekoje (kuratorė R. Rutkauskienė);
- dalyvauta rengiant Jono Vilučio parodą „Akademijos“ galerijoje Vilniuje (N. Nevčesauskienė)
- Vaizdo transliacijų projektas viešosioms erdvėms „Poslinkis“ Vilniaus mieste, lapkričio 11 – 18 d. (organizatorius ŠDIC, kuratorius G. Gulbinas, išleistas parodos bukletas-laikraštis lietuvių ir anglų k.: Poslinkis/Shift, sud. Giedrius Gulbinas);
- Audioperformansas ir jo pristatymas renginyje „Garso meno koncertas“ gegužės 12 d. Klaipėdos Kultūros komunikacijų centre (T. Bajarkevičius);
- Eksperimentinės muzikos ir garso meno programa medijų meno festivalyje „Enter“, balandžio 28 d. Šiaulių dailės galerijoje (kuratorius T. Bajarkevičius, bendradarbiaujant su Šiaulių dailės galerija);.
- 2006 m. „Hansa banko“ prizo laimėtojo lietuvių menininko Valdo Ozarinsko paroda „Transverse“ Šiuolaikinio meno centre Vilniuje, gruodžio 7d. – 2008 m. sausio 13 d. (organizatorius ŠDIC, kuratorė dr. R. Pileckaitė, išleistas projekto bukletas estų-anglų, latvių-anglų, lietuvių-anglų k.).
 
Parodos užsienyje
- buvo tęsiamas 2006 m. pabaigoje parengtos kilnojamosios parodos „Praeitis atverta ateičiai. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai Vilniuje“ eksponavimas Lenkijos miestuose: iki sausio 14 d. Varšuvos valstybiniame archeologijos muziejuje, sausio 17 d. – kovo 27 d. Vroclavo miesto muziejaus Archeologijos muziejuje, kovo 28 d. – gegužės 28 d. Ščecino nacionaliniame muziejuje, gegužės 29 d.. – rugpjūčio 27 d. Biskupino archeologijos muziejuje, rugpjūčio 31 d. – lapkričio 6 d. Krokuvos archeologijos muziejuje (kuratoriai dr. V. Dolinskas, Ė. Striškienė);
- dalyvauta tarptautinėje parodoje „Europa, Rusija, Europa“, gegužės mėn.Valstybinėje Tretjakovo galerijoje (Maskva, Rusija). Paroda skirta Tretjakovo galerijos 150–mečiui bei Maskvoje įvykusiam Europos Sąjungos šalių delegacijų forumui (koordinatorė I. Dilytė, kuratorius S. Mikulionis);
- Tarptautinė paroda „Vietų baigtis: mūsų nerimo paminklai“ II tarptautinėje Maskvos šiuolaikinio meno bienalėje Šiuolaikinio meno centre „Vinzavod“ Maskvoje, kovo 3 – 25 d. (organizatorius ŠDIC, kuratorė dr. L. Jablonskienė, projektas pristatytas bendrajame bienalės kataloge „2 Moscow Biennale of Contemporary Art. Special Projects“, Moscow, 2007, t. 2, rusų ir anglų k., išleistas projekto bukletas-laikraštis anglų k.: Monuments of our Discontent: Expiration of Place, sud.. L. Jablonskienė);
- 2006 metų „Hansa banko“ prizo laimėtojo lietuvių menininko Valdo Ozarinsko paroda „Transverse“. Spalio 4–28 d. Kumu dailės muziejuje Taline; lapkričio 6-25 d. Korpusu cehs Andrejsala Rygoje (organizatorius ŠDIC, kuratorė dr. R. Pileckaitė, išleistas bukletas estų-anglų, latvių-anglų, lietuvių-anglų k.)
- Dalyvavimas 14 Talino grafikos trienalėje „1987. Paskutiniojo sovietinio dešimtmečio Baltijos šalių grafika ir plakatai“, spalio 17 d. – lapkričio 25 d. Taline, Kumu dailės muziejuje (kuratoriai A. Kreuger, R. Urbonienė);
- Mstislavo Dobužinskio kūrinių paroda „Senoji Lietuva“, lapkričio 21 d. – 2008 sausio 7 d. Minske, Baltarusijos Nacionaliniame dailės muziejuje (bendradarbiaujant su Lietuvos ambasada Baltarusijoje, koordinatorius S. Mikulionis);
- Dalyvauta rengiant Sofijos Veiverytės kūrybos parodą Rygoje (N. Nevčesauskienė, S. Mikulionis);
 
Eksponatų ilgalaikis deponavimas muziejams ir kitoms institucijoms Lietuvoje ir užsienyje
 
- Muziejaus eksponatai ilgalaikiam eksponavimui deponuoti Nacionaliniam M. K. Čiurlionio dailės muziejui, Lietuvos nacionaliniam muziejui, Varšuvos nacionaliniam muziejui, Vilniaus universiteto mokslo muziejui, Vilniaus universiteto A. Mickevičiaus muziejui, Maironio lietuvių literatūros muziejui, Valstybiniam Vilniaus Gaono žydų muziejui, Trakų istorijos muziejui, A. ir A. Tamošaičių galerijai "Židinys", Druskininkų miesto muziejui, Vilkaviškio krašto muziejui, Kėdainių krašto muziejui, Jonavos krašto muziejui, Mažeikių krašto muziejaus Renavo dvaro ekspozicijai, Šiaulių "Aušros" muziejui, Birštono krašto muziejui, Jurbarko krašto muziejui, Rokiškio krašto muziejui, Kazimiero Žoromskio galerijai, Prof. A.Hrebnickio memorialiniam muziejui, Etnokosmologijos muziejui, Grūto parko ekspozicijai.
- 2007 metais LDM eksponatai buvo deponuoti LR Prezidentūroje, LR Seime, LR Vyriausybėje, LR kultūros ministerijoje, LR ambasadose Lenkijoje (Varšuva), Latvijoje (Ryga), Danijoje (Kopenhaga), Austrijoje (Viena), Švedijoje (Stokholmas), Estijoje (Talinas), LR Nuolatinėje atstovybėje prie tarptautinių organizacijų Ženevoje, LR Nuolatinės Misijos Jungtinių Tautų skyriuje, Lietuvos Misijoje prie Europos Bendrijų Briuselyje, Tautinių mažumų ir išeivijos departamente, Valstybės saugumo departamente, Muitinės departamento Muitinės mokymo centre, Konstituciniame teisme, Vilniaus miesto rotušėje, Lietuvos nacionaliniame radijuje ir televizijoje, Atviros Lietuvos fonde, Vilniaus universitete, Vilniaus jidiš institute, Lietuvai pagražinti draugijoje, Santariškių universitetinėje klinikoje, Lietuvos katalikų bažnyčios oficialiose institucijose ir bažnyčiose: Vilniaus arkivyskupijos kurijoje, Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje, Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje, Vilniaus Šv. Kryžiaus bažnyčioje, Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčioje, Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje, Lietuvos Šv. Kazimiero seserų kongregacijoje (Pažaislio vienuolynas), Šv. Jono kongregacijos Šv. Jono Teologo vienuolyne, Lietuvos jėzuitų provincijos Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje, Varnių Šv. Aleksandro bažnyčioje ir kt. institucijose.
 
Kultūros ir meno renginiai
 
- Vilniaus paveikslų galerijoje surengti 52 kultūros ir meno renginiai: kultūrinio palikimo tyrimo ir aktualizavimo leidinių bei kitų programų pristatymo vakarai, konferencijos, klasikinės muzikos koncertai, muzikiniai susitikimai ir kt.;
- Taikomosios dailės muziejuje įvyko 93 renginiai: 2 parodų atidarymai, 12 kultūros vakarų, konferencijų ir paskaitų, 51 koncertas pagal klasikinės muzikos festivalių ir kt. Programas, 27 valstybės reprezentavimo bei įvairių kultūros institucijų renginiai;
- Radvilų rūmuose įvyko 13 renginių: kultūros vakarai, skirti dailininkams jubiliatams, parodų aktualizavimo vakarai, konferencija, seminarai ir kt.;
- Laikrodžių muziejuje organizuoti etnokultūrinių renginių ciklo “Saulės takas ratu” 2 renginiai, 12 kultūros renginių bei koncertų, bendradarbiaujant su Klaipėdos miesto, Klaipėdos apskrities kultūros įstaigomis; kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį vyko varpų muzikos koncertai Saulės laikrodžių parke;
- Prano Domšaičio galerijoje įvyko 79 renginiai: 19 edukacinių renginių jaunimui, 6 koncertai, 8 knygų pristatymai, 5 dokumentinių filmų pristatymai, 23 parodų ir galerijos ekspozicijų pristatymai, 14 kultūros vakarų, 4 seminarai;
- Palangos gintaro muziejuje vyko Lietuvos nacionalinės filharmonijos festivalio “Nakties serenados” klasikinės muzikos koncertų ciklas bei „Klasikos projektų“ koncertų ciklas „Vasaros nakties muzika“, poezijos ir muzikos vakarai rūmų terasoje ir Židinio menėje (iš viso 43 koncertai ir kt. renginiai).
 
Parengiamieji tarptautinių ir nacionalinių parodų, ekspozicijų, kt. projektų darbai:
 
- Lietuvos tūkstantmečio programos tarptautinės kilnojamosios parodos „Lietuva: kultūra ir istorija“ parengiamieji darbai (koncepcijos autorė dr. I. Vaišvilaitė, kuratorius M. Šapoka);
- Paroda „Nežinomas Šiaurės Korėjos menas“ 2008 m. sausio-balandžio mėn.,Taikomosios dailės muziejuje (organizatorius, kuratoriai F. Bruršenas, I. Mažeikienė, koordinatoriai I. Dilytė, S. Mikulionis);
-Paroda "Skambantys laikrodžiai ir jų mechanizmai muzikiniuose instrumentuose". 2008 m. gegužės mėn (kuratoriai R. Martinkus, D. Menkutė);
- Paroda „Laiko skaičiavimas senovėje”, 2008 m. kovo mėn. Kaliningrado istorijos muziejuje (kuratorė D. Menkutė);
- Edukacinė paroda „Elenos pagrobimas. Vilnius. 1636 metai“, 2008 m. kovo-rugsėjo mėn. Taikomosios dailės muziejus (rengia Lietuvos meno kūrėjų asociacija ir E. Ludavičius, J. Širvytė bei kt., koordinatorius dr. V. Dolinskas);
 
Lietuvos tūkstantmečio programos projektų parengiamieji darbai:
- Su Lenkijos, Čekijos ir Vokietijos partneriais toliau vykdyti parengiamieji tarptautinės parodos „Jogailaičių Europa“ 2009 m. darbai (koordinatoriai R. Černius ir dr. V. Dolinskas);
- Tęstas parodos „Vavelis Vilniuje. Jogailaičių Europos ženklai“ 2009 m. surengimo derinimas su Krokuvos Vavelio karališkosios pilies specialistais (koordinatoriai dr. V. Dolinskas ir R. Černius);
- Kartu su partneriais koordinuoti kitų parodų – „Baltų menas“ (rengia Vilniaus dailės akademija) ir „Lietuva senuosiuose istorijos šaltiniuose“ (rengia Lietuvos archyvų departamentas) organizaciniai darbai (koordinatorius dr. V. Dolinskas);
 
„Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ programos parengiamieji darbai:
- Tarptautinė paroda „Europos moderniojo meno ryšiai. M. K. Čiurlionio ir jo amžininkų kūryba“. 2009 m. birželis – rugpjūtis, Nacionalinė dailės galerija. Koordinatorė L. Jablonskienė;
- Tarptautinė paroda „Šaltojo karo metų modernizmas. Menas ir dizainas suskilusiame pasaulyje“ (prodiuseris Viktorijos ir Alberto muziejus, Londonas). 2009 m. spalis – gruodis, Nacionalinė dailės galerija. Koordinatorė L. Jablonskienė;
- Niko Pirosmani tapybos parodos 2009 m. Vilniaus paveikslų galerijoje parengiamieji darbai (koordinatoriai I.Dilytė, S.Mikulionis).
 
- Vilniaus ir Linco – Europos kultūros sostinių 2009, programos darbai, vykdomi įgyvendinant 2004 m. spalio 26 d. Vilniuje pasirašyto Lietuvos dailės muziejaus ir Aukštutinės Austrijos žemės muziejaus ketinimų protokolą dėl bendradarbiavimo 2005–2009 m.:
Kalėdinės tematikos paroda 2008 m., Lince, Aukštutinės Austrijos žemės muziejuje (kuratorės D. Tarandaitė, A. Euler, koordinatorė I. Dilytė);
Paroda „Gintaro inkliuzai“ iš Lietuvos dailės muziejaus rinkinių 2009 m., Aukštutinės Austrijos žemės muziejuje (koordinatorius R. Budrys, kuratoriai S. Podėnas, I. Dilytė);
Tarptautinė paroda „Gamtos ilgesys. Europos peizažai“, 2009 m., Taikomosios dailės muziejuje ir Aukštutinės Austrijos žemės muziejų Pilies muziejuje (LDM darbo grupė - L. Bialopetravičienė, I. Dilytė, D. Tarandaitė, I. Mažeikienė, R. Rutkauskienė);
- Paroda “Laikrodininkystė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje”, skirtos Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti, 2009 m. (kuratorius R. Martinkus.);
- Tarptautinė paroda „Kritinės fantazijos“ organizacijos „Lille3000“ projektui „Nematomos sienos“ 2009 m. (organizatorius ŠDIC, kuratoriai D. Tumpytė ir T. Bajarkevičius.)
- Balkanų šalių šiuolaikinės dailės paroda 2010 m. (organizatorius ŠDIC, kuratorė D. Tumpytė);
 - Mykolo Raubos kūrybos tarptautinės parodos 2010 m. parengiamieji darbai (kuratorės I. Mažeikienė, R. Rutkauskienė);
-Normandijos impresionistų parodos 2010 m. Vilniaus paveikslų galerijoje parengimo darbai (organizatorius Les Flux des Arts asociacija, koordinatoriai I. Dilytė, S. Mikulionis).
 
4. Konferencijos ir dalyvavimas valstybinėse kultūros ir meno tarybose, ekspertų komisijose, tarptautinėse organizacijose
 
Organizuota konferencijų, seminarų:
 
- Mokslinė konferencija, skirta Palangos bažnyčios 100-mečiui, birželio 2 d. Palangoje, (bendradarbiaujant su Palangos miesto savivaldybe, Palangos parapija, Regionų kukltūrinių iniciatyvų centru, koordinatorė D. Mukienė);
- Konferencija „Lietuvos kultūros paveldas atsiveria pasauliui: kitas žingsnis“, rugsėjo 18 d., Taikomosios dailės muziejuje (organizatoriai Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, Lietuvos dailės muziejus ir Lietuvos archyvų departamentas, LDM koordinatorė M. Meškelevičienė);
- Tarptautinė mokslinė konferencija „Vilniaus fotografijos mokykla. Tęstinumo ir naujų strategijų problemos“, skirta fotografui Janui Bulhakui, rugsėjo 27 d., Vilniaus paveikslų galerija (bendradarbiaujant su koordinatorė M. Matulytė);
- Mokslinė konferencija, skirta Lietuvių dailės draugijos 100-čiui, spalio 25 d., Vilniaus paveikslų galerijoje (bendradarbiaujant su Lietuvos dailės istorikų draugija, koordinatorės L. Bialopetravičienė, dr. A. Andriulytė);
- Mokslinė konferencija "Eksperimentas XX a. Lietuvos dailėje", gruodžio 21 d., Radvilų rūmai.
(organizatoriai Kultūros, filosofijos ir meno institutas, Lietuvos dailės muziejus, kuratorė dr. E.
Grigoravičienė, koordinatorė dr. L. Jablonskienė);
- Tarptautinio seminaro-kūrybinės dirbtuvės Baltijos šalių jauniesiems menininkams „iMagine“ koordinavimas. Gegužės 17 d. –19 d. Šiuolaikinio meno centre Vilniuje (bendradarbiaujant su ŠMC, koordinatorė D. Tumpytė);
- Seminaras „Mažosios Lietuvos kultūros ir dailės paveldas ir jo panaudojimo variantai dailinio ugdymo pamokose“, skirtas dailės mokytojams (vadovė, programos sudarytoja K. Jokubavičienė, rengtas kartu su Klaipėdos pedagogų kultūros ir švietimo centru). Prano Domšaičio galerijoje įvyko 5 seminaro sesijos: vasario 27 d., 28 d., kovo 17 d., 18 d., gegužės 14 d.;
- Vizualinio mąstymo strategijų programos seminaras mokytojams, balandžio 18 d., Prano Domšaičio galerija (K. Jokubavičienė kartu su Verdenės pagrindine mokykla).
 
Dalyvavimas konferencijose ir seminaruose:
 
Tarptautinėje konferencijoje „Vilniaus fotografijos mokykla. Tęstinumo ir naujų strategijų problemos“ Vilniaus paveikslų galerijoje:
- M. Matulytė. Pranešimas „Vilnietiškos tapatybės fenomenas“ ;
- I. Mažeikienė. Pranešimas „Miesto motyvai Jurgio Hopeno fotografijose ir „Senojo Vilniaus“ ofortuose“;
- Z. Pikelytė. Pranešimas „Bulhakiškasis Vilnius ir Nepriklausomos Lietuvos miestovaizdis: sąsajos fotografijoje“.
- dr. L. Jablonskienė. Pranešimas „Kitas muziejus“ tarptautinėje konferencijoje “Judėjimas į priekį: šiuolaikinio meno ateitis”, Faenza (Italija);
- M. Matulytė. Pranešimas „Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios visuomeninis statusas kurorte“ konferencijoje skirtoje Palangos bažnyčios 100-mečiui;
- R. Vedrickas, D. Panavaitė. „Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios didžiojo altoriaus paveikslo „Švč. Mergelė Marija su Jėzumi“ tyrimai“ konferencijoje skirtoje Palangos bažnyčios 100-mečiui;
- Dr. J. Senvaitienė, R. Derkintis, J. Bilotienė. „Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios didžiojo altoriaus paveikslo „Švč. Mergelė Marija su Jėzumi“ ir paveikslo aptaisų restauravimas” konferencijoje, skirtoje Palangos bažnyčios 100-mečiui;
- D. Mukienė. Pranešimas „Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje dirbę dvasininkai“ konferencijoje, skirtoje Palangos bažnyčios 100-mečiui;
- E. Miltakis. Pranešimai „Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje saugomi archyvai ir pastarųjų metų atradimai“, „Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios fundatoriai grafai Tiškevičiai“ konferencijoje, skirtoje Palangos bažnyčios 100-mečiui;
- I. Dilytė. Pranešimas "Moters atvaizdas dailės istorijoje" konferencijoje "Tradicinė lyčių sistema: nuo prisitaikymo iki sabotažo", Atviros Lietuvos fonde, organizatorius NVO "Naujos kartos moterų iniciatyvos";
- V. Aukštaitis. Pranešimas konferencijoje „Lietuvos kultūros paveldas atsiveria pasauliui:
kitas žingsnis“ Taikomosios dailės muziejuje;
- K. Jokubavičienė. Pranešimas „Vakarų Lietuvos regiono dailė XX a. pirmoje pusėje: Nida, Klaipėda, Palanga“ konferencijoje „Menas ir aukštoji kultūra Palangoje: objektyviu ir subjektyviu rakursu“ Antano Mončio namuose-muziejuje, Palanga;
- K. Jokubavičienė. Pranešimas „Bibliniai siužetai Prano Domšaičio tapyboje“ konferencijoje „Krikščioniški idealai kultūriniame ir visuomeniniame Lietuvos gyvenime: istorija ir dabartis“ iš ciklo „Švietėjiški skaitymai, skirti A. Rubliovui paminėti“ (organizatoriai krikščioniškojo švietimo draugija „Slovo“, Andrejaus Rubliovo pagrindinė mokykla), Klaipėda;
- L. Bialopetravičienė. Pranešimas „Lietuvių dailės draugija iš šimtmečio perspektyvos“
 konferencijoje, skirtoje Lietuvių dailės draugijos šimtmečiui, Vilniaus paveikslų galerijoje;
- dr. V. Dolinskas. Pranešimas „Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai Vilniuje: atkūrimas ir panaudojimas“ konferencijoje „Keliai Berlyno rūmams? Sunaikintų rezidencinių pilių atkūrimas Vokietijoje ir Europoje (1945–2007) Berlyne;
- Ė. Striškienė (kartu su Vroclavo geologais) pristatė stendinį pranešimą „Gamtiniai akmenys Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų statyboje (preliminarūs rezultatai)“ konferencijoje Vroclave, Lenkijoje;
- V. Gedvilaitė. Pranešimas „Žydų gyvenimas Klaipėdoje“ seminare, skirtame „Žydų kultūros paveldo keliui Europoje“, Klaipėda, Mažosios Lietuvos istorijos muziejus;
- S. Bagužaitė-Talačkienė. Pranešimas Vielūnės žemės muziejaus rengtoje konferencijoje „Gintaro kelias“ Lenkijoje;
-R. Lengvenytė. Pranešimas „Šriftas – širdies kalba. Kaligrafinio rašto pagrindai“ Klaipėdos pedagogų kultūros ir švietimo centro seminare;
- R. Lengvenytė. Pranešimas „Spalvos mūsų aplinkoje“ Klaipėdos pedagogų kultūros ir švietimo centro seminare;
 - I. Mažeikienė. Paskaita apie A. Kubiną ir jo kūrybą Europos kultūros nakties renginyje Vilniaus paveikslų galerijoje;
- G. Kazonienė. Pranešimas „Laikrodžių muziejaus edukacinio centro veikla“ seminare Klaipėdos pedagogų švietimo centre;
- D. Bernotaitė Beliauskienė. Pranešimas „Žemaičių audiniai ir drabužiai“ Turizmo departamento organizuotame seminare Plateliuose;
- D. Beliūnienė. Pranešimas „Dangaus simboliai margučių raštuose“ Etninės veiklos centro organizuotame seminare.
 
Dalyvavimas valstybinėse tarybose ir komisijose
 
- Kultūros ministerijos koordinacinėje komisijoje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimui ir paskirties koncepcijos įgyvendinimui ir vyriausybinėje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimo ir paskirties klausimų komisijoje dirbo R. Budrys. Taip pat jis buvo Lietuvos tūkstantmečio paminėjimo valstybinės komisijos narys ir Lietuvos tūkstantmečio programos koordinacinės tarybos narys, Lietuvos muziejų tarybos narys;
- dr. L. Jablonskienė dalyvavo Lietuvos kultūros ir meno tarybos (iki 2007 m. liepos mėn.), LR Kultūros ministerijos Tęstinių tarptautinių meno renginių programos ekspertų tarybos, „Vilnius Europos kultūros sostinė 2009“ projekto „Menas viešosiose erdvėse“ ekspertų tarybos, T. Mano kultūros centro kuratoriumo darbe;
- dr. R. Pileckaitė dalyvavo Šiuolaikinio meno centro tarybos, LR Kultūros ministerijos Leidybos ekspertų komisijos ir Knygos meno konkurso vertinimo komisijos darbe;
- A. Čepauskaitė LR Kultūros ministerijos Jaunųjų menininkų rėmimo programos ekspertų komisijos darbe;
- D. Tumpytė dalyvavo LR Kultūros ministerijos Jaunojo menininko premijos ekspertų komisijos darbe;
- dr. V. Dolinskas dalyvavo Lietuvos tūkstantmečio programos Šviečiamųjų projektų ekspertų komisijos darbe, Valstybinės paminklosaugos komisijos Istorijos pakomisės, Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato tarybos darbe;- D. Mukienė vadovavo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos interneto leidinio „Lituanistika“ www.lituanistika.lt atnaujinimui ir administravimui 2007 m.;
- Kultūros ministerijos komisijoje, sprendžiančioje laikino vertybių iš užsienio įvežimo į Lietuvą valstybės įsipareigojimų suteikimą, dalyvavo dr. J. Senvaitienė;
- dr. R. Pileckaitė dirbo Kultūros ministerijos jaunųjų menininkų ir leidybos rėmimo ir programų eksperte bei dalyvavo Šiuolaikinio meno centro tarybos darbe;
- LDS Klaipėdos skyriaus valdybos veikloje dalyvavo, Mažosios Lietuvos enciklopedijos dailės skyriaus visuomenine redaktore dirbo K. Jokubavičienė;
- LR kultūros ministerijos Lėšų muziejinėms vertybėms įsigyti paskirstymo komisijos darbe dalyvavo L. Meškelevičienė;
- LR kultūros ministerijos Etninės kultūros ir regionų tarybos veikloje dalyvavo M. Kuodienė;
- Kultūros paveldo departamento Restauravimo tarybos veikloje dalyvavo S. Mikulionis.
 
Dalyvavimas nacionalinių ir tarptautinių profesinių organizacijų darbe
 
- Dalyvauta tarptautinių (ICOM), nacionalinių muziejų (Lietuvos muziejų asociacija) organizacijų, profesinių susivienijimų (Lietuvos dailės istorikų draugija), Tarptautinio šiuolaikinio meno centrų tinklo (ICAN), Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) veikloje.
 
 5. Moksliniai tyrimai, leidyba, edukacija
 
Parengta ir atspausdinta:
 
- parodos: „Lietuvos sakralinė dailė“ katalogas, t. 4. kn. 2: „Auksakalystė: pavieniai metalo dirbiniai“ (sud. dr. J. Liškevičienė, koordinatorius dr. V. Dolinskas);
- parodos „Lietuvos valstybės kūrėjai. XVI–XX a. pirmosios pusė portretai“ katalogas, t. 2: „XX a. pirmosios pusės portretai (pasirašyta spaudai 2006 m., sud. dr. L. Jablonskienė, dr. G. Jankevičiūtė);
- monografija: „Akistatos: dailininkas V. K. Jonynas pasaulio meno keliuose“ (aut. dr. R. Andriušytė-Žukienė);
- monografija: „Lida Meškaitytė. Gyvenimas ir kūryba“, 2-oji laida (sud. D. Beliūnienė, M. Kuodienė);
- Lietuvos dailės muziejaus metraščio IX knyga (sud. D. Mukienė);
- Lietuvos dailės muziejaus metraščio X knyga (sud. D. Mukienė);
- rinkinio katalogas: „Lietuvių liaudies keramika. XIX a. vidurys – XX a. pirma pusė“ (pasirašyta spaudai 2006 m., sud. I. Ūdraitė);
- parodos katalogas: „Praeities reginiai iš Rytų Prūsijos konservatoriaus archyvo“ (pasirašyta spaudai 2006 m.; sud. M. Matulytė, P. J. Jamski, leista kartu su Lenkijos MA Meno institutu);
- parodos katalogas: Miko J. Šileikio ir Teofilio Petraičio dailės konkursų ciklo II parodos „Išeivijos kelias“ (sud. J. Mušinskienė, leista kartu su Čiurlionio dailės galerija, Inc);
- parodos katalogas: „Mstislavas Dobužinskis. Senoji Lietuva“ (sud. R. Budrys);
- parodos katalogas: „Žvilgsnio galia. Moters atvaizdas XIX – XX a. dailėje“ (sud. I. Dilytė);
- parodos katalogas: „Mstislavas Dobužinskis. Senoji Lietuva“, 2-oji laida (spausdinamas; sud. R. Budrys);
- rinkinio katalogas: Stasė Bernotienė. „Lietuvių valstiečių išeiginės prijuostės. XIX a.–XX a. pradžia“ (sud. D. Bernotaitė-Beliauskienė);
- Informacinis leidinys „Lietuvių liaudies sakralinis menas“ (sud. D. Bernotaitė-Beliauskienė);
- parodos katalogas: „Spalvos ir saulė! Dailininkų kolonijos prie jūros: Domburgas, Nida, Arenshopas“ (sud. K. Jokubavičienė);
- parodos katalogas: „Alfredas Kubinas. Kita realybės pusė“ (sud. I. Mažeikienė);
- informacinis lankstinukas „Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai – praeitis atverta ateičiai“, skirtas Valdovų rūmų istorijai ir atkūrimui lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų, italų, rusų ir lenkų kalbomis, 2-oji (papildyta) laida (koordinatorius dr. V. Dolinskas);
- informacinis lankstinukas „Miniatiūrų muziejus“ lietuvių, vokiečių, anglų ir rusų kalbomis (koordinatorius R. Budrys);
- leidinys „Klaipėdos krašto istorijos ir kultūros atodangos. Klaipėdos krašto visuomenės veikėjui dailininkui Adomui Brakui atminti“ (sud. K. Jokubavičienė, S. Pocytė, leistas kartu su KU Baltijos regiono archeologijos ir istorijos institutu);
- leidinys „Palanga. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia“ (Palangoje surengtos mokslinės konferencijos, skirtos Palangos bažnyčios 100-mečiui, pranešimų pagrindu,
sud. D. Mukienė, leistas kartu su Regionų kultūrinių iniciatyvų centru);
- parodos katalogas: Janas Bulhakas – fotografikas (1876–1950) (mažatiražis, atspaustas kseroksu);
- parodos katalogas: Minos Levitan-Babenskienės gobelenų paroda „Monumentalumo galia“ (mažatiražis, atspaustas kseroksu);
- parodos katalogas: Vytautas Kazimieras Jonynas. Pasaulio meno kryžkelėse (mažatiražis, atspaustas kseroksu);
- parodos katalogas: Saulės Kisarauskienės retrospektyvinė kūrybos paroda „Personažai užrištom akim“ (mažatiražis, atspaustas kseroksu);
- parodos katalogas: „Miniatiūrų muziejus“ lietuvių ir vokiečių kalbomis (mažatiražis, atspaustas kseroksu);
- parodos katalogas: „Lietuvos sakralinė dailė: profesionalioji sakralinė dailė, lietuvių liaudies sakralinis menas, Rytų Bažnyčios ikonos“ (mažatitažis, atspaustas kseroksu);
- 2008 m. kalendorius „Vilniaus peizažai“ (kartu su UAB „Darbas“ ir „Savas takas ir Ko“ sud. D. Tarandaitė, R. Rutkauskienė);
- tarptautinės parodos „Vietų baigtis: mūsų nerimo paminklai“ II tarptautinėje Maskvos šiuolaikinio meno bienalėje bukletas-laikraštis anglų k. (sud. dr. L. Jablonskienė);
- vaizdo transliacijų projekto viešosioms erdvėms „Poslinkis“ bukletas-laikraštis (lietuvių ir anglų k., sud. G. Gulbinas);
- leidinys: J. Laivys „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2049. Menininko komentarai“ (projekto kuratorė I. Dilytė);
- parengtas spaudai (LR Vyriausybės užsakymu) 2008 m. kalendorius „Pasitinkame Lietuvos tūkstantmečio jubiliejų“ (sud. . Budrys, V. Balčiūnas, V. Dolinskas);
- parengtas spaudai „Vadovas po Laikrodžių muziejų“ vokiečių kalba (projektą rėmė Klaipėdos m. Kultūros skyrius, sud. G.Kazonienė);
- muziejaus informacinė ir reklaminė medžiaga – parodų informaciniai bukletai ir kt. mažesnės apimties leidiniai, visų planinių parodų plakatai, kvietimai į parodų atidarymus, informaciniai lapai, reklaminės kortelės ir kt.
 
 Kitose institucijose leistų leidinių sudarymas:
 
- Lietuvos fotografija: vakar ir šiandien = Lithuanian Photography: Yesterday and Today '07 (sud. M. Matulytė, išleido Lietuvos fotomenininkų sąjunga);
- M. K. Oginskio „Atsiminimų“ 1 tomo vertimas iš prancūzų į lietuvių kalbą; tautodailininko V. K. Savickio monografija „Vytautas Konstantinas Savickis. Medis – manoji eldija“; Antano Lotužio rašytinio palikimo rinktinė „Aš, Antanas, Pavandenės krašto sūnus“ (sud. D. Mukienė, bendradarbiaujant su Regionų kultūrinių iniciatyvų centru); knyga „Polonezų kelias“ ir M. K. Oginskio „Priesakus sūnui“ (sud. D. Mukienė, bendradarbiaujant su Rietavo kunigaikščių Oginskių kultūros istorijos muziejumi ir Regionų kultūrinių iniciatyvų centru)
- skulptoriaus Adomo Stanislovo Raudžio-Samogito parodos katalogas (sud. D. Mukienė, bendradarbiaujant su Lietuvos dailės akademija);
- 2006 metų „Hansa banko“ prizo laimėtojo Valdo Ozarinsko parodos „Transverse“ bukletas estų-anglų, latvių-anglų, lietuvių-anglų k. (kartu su ŠMC, koordinatorė dr. R. Pileckaitė);
 
Parengiamieji leidybos darbai:
 
- Lietuvos dailės muziejaus metraščio XI knyga (už 2006 m.) (sud. D. Mukienė);
- Parodos “Krikščionybė Lietuvos mene” reprezentacinių knygų rinkinio “Lietuvos sakralinė dailė” V t. (sud. dr. V. Dolinskas);
- Tarptautinės konferencijos „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai ir jų atkūrimas europinės patirties kontekste“ leidinys (koordinatoriai R. Černius, Ė. Striškienė, dr. V. Dolinskas);
- Tarptautinės konferencijos „Muziejai ir dailės istorijų įvairovė“ pranešimų rinkinys (sud. dr. L. Jablonskienė);
- Knyga „Liucija Šulgaitė. Įtrūkusi baltuma“ (sud. D. Skromanienė);
- L. Biševskos memuarų leidinys (sud. dr. V. Dolinskas);
- XX–XXI a. Lietuvos dailės parodos „Eksperimentas“ katalogas (sud. dr. E. Grigoravičienė, dr. L. Jablonskienė, dr. J. Mulevičiūtė);
- Miko J. Šileikio ir Teofilio Petraičio dailės konkursų ciklo III parodos “Lietuvos laikas” katalogas (sud. J. Mušinskienė);
- Parodos “Penkių šimtmečių Lietuvos dailė: atodangos“ katalogas (sud. V. Liutkus);
- Informacinis bukletas apie Lietuvos dailės muziejaus Nacionalinės dailės galeriją (koordinatorė A. Čepauskaitė);
-Informacinis leidinys lietuvių, anglų, vokiečių, lenkų, rusų kalbomis „Lietuvos dailės muziejus“ (I. Dilytė);
- Leidinys „Palangos gintaro muziejaus vadovas“ (sud. S. Bagužaitė);
- Vykdyta Laikrodžių muziejaus bendradarbiavimo (informacijos keitimosi, ryšių palaikymo srityse) su užsienio muziejais programa – užmegzti ir palaikomi ryšiai su 22 Švedijos, 12 Norvegijos muziejais, Teherano Laiko muziejumi (koordinatorė I. Macijauskienė);
 
Skaitmeninė leidyba
- Nuolat buvo atnaujinami, papildomi ir administruoti anksčiau Skaitmeninių leidinių centre sukurti elektroniniai LDM leidiniai:
 „Lietuvos muziejai“ www.muziejai.lt (interneto lankytojų skaičius per metus – 296 tūkst.);
„Lietuvos dailės muziejus“ www.ldm.lt (interneto lankytojų skaičius per metus – 124 tūkst.);
„Palanga, gintaras, parkas, muziejus“ www.pgm.lt (interneto lankytojų skaičius per metus – 78 tūkst.);
„Lietuvių taikomoji dekoratyvinė dailė“ www.tdaile.lt (interneto lankytojų skaičius per metus – 34 tūkst.);
„Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės“ www.tradicija.lt (interneto lankytojų skaičius per metus – 24 tūkst.).
- Nuolat buvo atnaujinami, papildomi ir administruoti kartu su kitomis įstaigomis sukurti elektroniniai leidiniai:
„Lietuvos muziejų asociacija“ www.museums.lt;
„Žemaičių muziejus ALKA“ http://zam.mch.mii.lt.
- Nuolat buvo papildoma www.ldm.lt leidinyje integruota dailininkų, kurių darbų yra LDM rinkiniuose, biografijų duomenų bazė, parengta ir pateikta 510 dailininkų biografijų.
- Nuolat buvo papildoma www.muziejai.lt leidinyje integruota duomenų bazė „Lietuvos muziejų darbuotojai“, parengta ir pateikta 50 muziejininkų biografijų.
 
Įgyvendinti nauji projektai:
- „Portalo „Lietuvos muziejai“ www.muziejai.lt atnaujinimas, modernizavimas ir administravimas 2007 m.“ (D. Mukienė);
- Susistemintos 2006 m. II pusmetyje ir 2007 m. LDM SLC sukauptos skaitmeninės nuotraukos, padarytos jų kopijos ir po 1 jų egzempliorių perduota saugoti LDM fototekai.
 
Kitų LDM padalinių elektroninės leidybos projektai
-įkurta ir užpildyta svarbiausia informacija Nacionalinės dailės galerijos internetinė svetainė www.ndg.lt, joje pradėtas kurti ŠDIC skyrius, kuriame bus pristatomas dailininkų dokumentacijų ir videodarbų archyvas, bibliotekos ir videotekos rinkiniai, ŠDIC veiklos dokumentacija ir kt. Baigiama kurti duomenų bazė, baigiamas visos informacijos vertimas į anglų k. (vykdė NDG ir ŠDIC darbuotojai);
- Muziejaus svetainėje www.ldm.lt sukurta duomenų bazė „Atstatomiems Valdovų rūmams įsigyti eksponatai (2003-2007 m.)“ (vykdė VR filialo darbuotojai kartu su Skaitmeninių leidinių centru).
 
Metodinė pagalba regionų, savivaldybių ir kitoms institucijoms
- Nuolat buvo teikiama metodinė pagalba ir konsultacijos Lietuvos muziejų darbuotojams, tarp jų ir atskirų LDM padalinių, elektroninės leidybos srityje.
 
Edukacija
 
Meno pažinimo centras (Radvilų rūmai)
 
Parengtos ir įgyvendintos veikiančių ekspozicijų ir parodų edukacinės programos nuolatinėms ekspozicijoms:
- Vilniaus paveikslų galerijoje programa „Lietuvos dailė XVI–XX a. pr.” (koordinatorė V. Radytė-Žiūrienė. Įgyvendinama kartu su Vilniaus paveikslų galerijos gidėmis N. Stepanova, A. Andriuškevičiūte);
- Radvilų rūmuose „Epocha ir asmenybės. Didieji Vilniaus miesto puoselėtojai – Radvilos“ (koordinatorė, A. Razbadauskienė);
- Taikomosios dailės muziejuje atnaujintos ir papildytos edukacinės programos ekspozicijose ir parodose „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų radiniai”, „Atkuriamiems Valdovų rūmams įsigytos ir dovanotos vertybės“, „Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Aleksandras“, „Lietuvos sakralinė dailė“ (koordinatorė L. Paukštienė. Įgyvendinamos kartu su VRIES skyriumi ir Taikomosios dailės muziejaus gidais V. Malinausku, D. Vaitiekute, E. Savlevičiene).
 
Parengtos edukacinės programos trumpalaikėms parodoms:
- „Personažai užrištom akim“ - edukacinė programa S. Kisarauskienės parodoje. Radvilų rūmai, koordinatorė V. Žiūrienė;
- Edukacinė programa moksleiviams V. K. Jonyno parodoje „Pasaulio meno kryžkelėse“, skirtoje dailininko gimimo 100-mečiui, Radvilų rūmai, koordinatorė L. Paukštienė;
- „Monumentalumo galia” - edukacinė programa M. Levitan-Babenskienės parodoje, Radvilų rūmai, koordinatorė V. Žiūrienė;
- „Janas Bułhakas – fotografikas“ - edukacinė programa J. Bułhako retrospektyvinėje kūrybos parodoje, Vilniaus paveikslų galerijoje, koordinatorė V. Žiūrienė;
- „Skirtingi žvilgsniai: vyro žvilgsnis į moterį bei moters žvilgsnis į save“ - parodos „Žvilgsnio galia“ edukacinė programa , Vilniaus paveikslų galerija, koordinatorė N.Jarockienė .
 
Tęstos anksčiau parengtos edukacinės programos:
- Kalėdinė programa moksleiviams „Kvepiančios mišku Kalėdos“, Radvilų rūmai, koordinatorė V.Radytė Žiūrienė;
- Programa edukacinei kilnojamai taktilinei parodai „Liečiu – matau“ , koordinatorė L. Paukštienė.
 
Įgyvendinti projektai:
- „Menas vaikams ir jaunimui” (Taikomosios dailės muziejus, Vilniaus paveikslų galerija, Radvilų rūmai; bendras projektas su Vilniaus senamiesčio Rotary klubu, koordinatorė L. Paukštienė);
- „Valdovų rūmų mugė“ (Taikomosios dailės muziejus, koordinatorė L. Paukštienė);
- Tęsiamas tarptautinis projektas „Virtualus muziejus – pažangi suaugusiųjų mokymo priemonė“, koordinatorė L. Paukštienė, remia SOCRATES GRUNDTVIG 2 programa;
Edukaciniai renginiai šeimoms LDM Vilniaus paveikslų galerijoje, Taikomosios dailės muziejuje ir Radvilų rūmuose , koordinatorė L. Paukštienė.
 
Prano Domšaičio galerijos Menų pažinimo centras
- Paruoštos naujos 2007–2008 mokslo metų edukacinės programos mokykloms: „Pastelė: Atostogos kaime“, „Piešimas: Mano vizitinė kortelė“, „Tapymas: Mano miestas; Pelikanų susirinkimas“, „Lipdymas: Fantastinis gyvūnas; Sėdintis žmogus; Papuasų dievas“, „Aplikacija: Saulėgrąžos (remiantis Prano Domšaičio kūryba); Robotas (remiantis parodos „Trys Klaipėdos dailės dešimtmečiai“ eksponatais)“, „Grotažas: Australijos aborigenų pasaulis (Pažintis su Australijos aborigenų kūryba)“, „Monotipija: Atvirukas“, „Koliažas: Kai aš užaugsiu... (Prano Domšaičio galerijoje eksponuojami portretai)“, „Žaidimai: Detektyvas muziejuje; Australijos aborigenų kryžiažodžiai; Portretas iš kuprinės“, „Eksperimentai: Pažiūrėkime, kas išeis...; Prie jūrų marių“, „Popieriaus gamyba“.
- Užsiėmimai darželių auklėtiniams, moksleivių klasėms, skirti metinėms šventėms: Šv. Velykoms: Margučių lietus, Linksmasis drugelis, Nenuorama viščiukas, Velykinis zuikutis; edukaciniai užsiėmimai Šv. Kalėdoms: Namelis angeliukui; 2008 m. simbolis žiurkiukas.
- Kiti edukaciniai užsiėmimai:
Mano gimtadienis muziejuje (su klase, šeima, draugais, skirta vaikams ir suaugusiems);
Paskaitos, skirtos vidurinių ir vyresniųjų klasių moksleiviams: Damos ir riteriai (Viduramžių kostiumas ir papročiai); XX a. postmodernizmo klasika;
Popietės muziejuje (šeimoms ir pavieniams lankytojams) Vasaros sezono metu „Popietes muziejuje“ keičia „Vasaros studija“.
- Vyko parengiamieji vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos projekto „Susipažinkime“ darbai (kuratorė I. Lysenkienė);
- Vyko parengiamieji moksleivių kūrybos konkurso „Mano prakartėlė. Fantazijos iš popieriaus“ darbai (kuraorė A. Valutytė);
- Surengta 12 edukacinių moksleivių kūrybos parodų;
- Įgyvendinti edukaciniai projektai Prano Domšaičio galerijoje ir kituose Lietuvos muziejuose ir institucijose:
Trišalis edukacinis ciklas jaunimui „Muzika ir dailė“ („Amžinoji klasika“, kartu su S. Šimkaus konservatorija, A. Rubliovo pagrindine mokykla, įvyko 2 vakarai (kuratorė R. Lengvenytė);
Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos projektas „Susipažinkime“, surengta 14 susitikimų kūrybinių dirbtuvių su Klaipėdos miesto dailininkais ir VDA Klaipėdos vizualinio dizaino katedros dėstytojais (kuratorė I. Lysenkienė);
Kalėdinės kūrybinės dirbtuvės „Šv. Kalėdų angelas“ Klaipėdos medicininės slaugos ligoninėje, gruodžio 21 d. (kuratorės R. Lengvenytė, A. Valutytė);
Bendras edukacinis projektas su Klaipėdos Aukuro pagrindine mokykla „Tylus laukimas“ (kuratorė A. Valutytė);
Šviečiamojo kultūros paveldo projektas „Žmonės ir likimai. Mažosios Lietuvos kūrėjai“, įvyko 7 projekto renginiai ( vadovė K. Jokubavičienė).
- Tęsiamas bendradarbiavimas su mokyklomis, dirbančiomis pagal projekto „Vizualinio mąstymo strategijos“ programą (kuratorė V. Gedvilaitė)
 
Laikrodžių muziejaus Edukacinis centras
- Nauja vaizdine informacija papildyti ankstesni užsiėmimai įvairių klasių moksleiviams: “Laiko skaičiavimas senovėje”; “Pažinkime laikrodį”, “Gėlių laikrodis. Biologinis laikrodis”, “Pasidaryk laikrodį pats”, “Laikrodis - taikomojo meno dalis”, “Laiko ratai ratukai”, “Kalėdiniai užsiėmimai Laikrodžių muziejuje” (G. Kazonienė)
- Vedami edukaciniai užsiėmimai klausos ir regėjimo negalią turintiems vaikams (G. Kazonienė, G. Macijauskienė):
 “Gamtos laikas. Paukščių laikrodis” (akliesiems), “Gamtos laikas. Gėlių laikrodis” (kurtiesiems), “Laiko skaičiavimas Senovėje” (G. Kazonienė);
- organizuotas edukacinis renginys “Pasigamink laikrodį” (I. Macijauskienė, G. Kazonienė);
 
Palangos gintaro muziejus
 
- Atnaujintos ir papildytos anksčiau parengtos edukacinės programos: „Gintaro apdirbimas: istorija, tradicijos ir dabartis“; (R. Makauskienė), „Gintaro reikšmė akmens ir metalų amžiais“ (S. Bagužaitė-Talačkienė);
- vedami edukaciniai užsiėmimai moksleiviams ir studentams, diferencijuotos pamokos – ekskursijos(S.Bagužaitė-Talačkienė, R. Makauskienė).
 
6. Rinkinių komplektavimas, apskaita ir saugojimas
 
Įsigyta/perduota eksponatų nuolatiniam saugojimui:
 
Viso isigyta
ED (saug. vnt.)
Tame skaičiuje (saug. vnt.)
2037
LR kultūros ministerijos dokumentais
Rinkinių komplektavimo komisijos posėdžių protokolais
Dovanojimo aktais
Perdavimo – priėmimo aktais
Buvę tik rinkinio apskaitoje
42
(XX a. II p. rinkiniams papildyti)

 
6
305
1177
505
74.800 Lt
3.820 Lt
-
-
-
2 (istorinės dailės rinkiniams papildyti )
 -
-
-
-
48.000 Lt
-
-
-
-
126.620 Lt
122.800 Lt
3.820 Lt
 
 
 
Viso isigyta PM (saug. vnt.)
Tame skaičiuje (saug. vnt.)
96
-
-
-
96
-
 
Eksponatų inventorinimas:
 
2007 suinventorinta
ED
PM
 Vaizduojamoji dailė
489
17
 Taikomoji dailė
1027
581
 Liaudies menas
399
7
Viso:
1915
605
 
Viso rinkiniuose neinventorinti
ED
PM
 Vaizduojamoji dailė
 5.005
 7.109
 Taikomoji dailė
20.083
 6.771
 Liaudies menas
 483
 7
Viso:
25.571
13.887
 
Įsigyta eksponatų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmams:
 
Viso rinkinyje eksponatų (iki 2008 m. sausio 1 d.)
2007 m. įsigyta eksponatų
Bendra įsigijimų suma
2007 m.
Restauruota, konservuota, parengta eksponavimui
per 2007 m.
Aprašyta arba suinventorinta
per 2007 m.
Neinven-torinta
 
270 vnt.
 
140 vnt.
 
 7,5 mln Lt.
 
173 vnt.
 
 140 vnt.
 
 
 
Eksponatų restauravimas-konservavimas
 
Rinkinys
Išduota restauravimui/konservavimui
Grąžinti restauruoti/konservuoti
 Vaizduojamoji dailė
754
404
 Taikomoji dailė
133
117
 Liaudies menas
199
169
Viso:
1086
690
 
Eksponatų judėjimas, dokumentacijos tvarkymas:
 
2007 m. išduota laikinam ir ilgalaikiam saugojimui (ekspozicijos/parodos LDM/Lietuvoje)
Perduota
Grąžinta
 Vaizduojamoji dailė
1683
1023
 Taikomoji dailė
619
557
 Liaudies menas
383
333
Viso:
2685
1913
 
2007 m. eksponatų judėjimas rinkiniuose
Perduota
Grąžinta
 Vaizduojamoji dailė
14.944
13.920
 Taikomoji dailė
 1.396
 2.562
 Liaudies menas
 7.772
 7.483
Viso:
24.112
23.965
 
2007 m. priimta iš kitų muziejų, įstaigų, privačių asmenų
Priimta
Grąžinta
Viso:
2.536
2.452
 
2007 m. parodoms užsienyje
Išduota
Grąžinta
Viso:
239
154
 
Rinkinių tikrinimas / perdavimas:
 
2007 m. rinkinių tikrinimas/perdavimas
Akivaizdžiai patikrinta
Perduota
Išeivijos tapybos rinkinys perduotas į XX a. II p. – XXI a.
1322
1322
Gintaro rinkinys (dalis tautodailininkų dirbinių rinkinio)
534
 
LDK rinkinys
4626
4626
Viso:
6482
5948
 
Eksponatų pirminės apskaitos duomenų įvedimas į Rinkinių informacinės sistemos duomenų bazę:
 
Viso RIS DB sukaupti pagrindiniai duomenys apie eksponatus
Tame skaičiuje :
 
 
133.059
Rinkinys
ED
PM
Iš jų įvesta 2007 m.
Vaizduojamoji dailė
 32.409
 8.526
 
7869
Taikomoji dailė
 65.021
 17.136
Liaudies menas
 7.370
 2.597
Viso:
104.800
 28.259
Skaitmeninamų eksponatų aprašų parengimas ir duomenų patikslinimas bei įvedimas į Rinkinių informacinės sistemos duomenų bazę:
 
Rinkiniai
Parengti/Patikslinti eksponatų aprašai įvedimui į RIS DB
 
Planuota
Parengta
Įvesta į RIS
 Vaizduojamoji dailė
26223
8483
8276
 Taikomoji dailė
4028
2084
715
 Liaudies menas
7558
4427
2263
Viso:
37809
14994
11254
Projekto „Integralios virtualios bibliotekų informacinės sistemos“ (IVBIS) (vykdo Lietuvos dailės muziejus, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Archyvų departamentas) Rinkinių skaitmeninimo centre (koordinatorės L. Meškelevičienė, A. Tamonytė) įgyvendinimo darbai:
Viso nuskaitmeninta
(obj.)
 
Viso sukurta skaitmeninių vaizdų
 
 
52.853
Tame skaičiuje:
140.777
Tame skaičiuje:
Archyvo/Bibliotekos
dokumentų/leidinių (psl.)
Eksponatų (s. vnt.)
Sukurta originalių skaitmeninių vaizdų (tif,jpg)
Sukurta išvestinių skaitmeninių vaizdų (tif,jpg)
23.545
29.308
 
52.853
87.924
 
Eksponatų saugojimas:
 
- Išeivijos tapybos rinkinio 930 eksponatų perkelti iš saugyklos (Didžioji 4) į saugyklą Goštauto 1;
- aptarnauti 63 lankytojai saugyklose; fotografavimui, filmavimui, tyrinėjimui jiems pateikta virš 3000 eksponatų;
-pravesta VDA Dailės istorijos ir teorijos I k. studentų vasaros praktika. Supažindinta su LDM eksponatų apskaitos ir saugojimo taisyklėmis, eksponatų inventorinimo principais, jų saugojimo saugyklose sąlygomis;
- organizuoti 3 Rinkinių komplektavimo komisijos posėdžiai ;
- vykdytos sanitarinės dienos muziejaus saugyklose ir ekspozicijose pagal suderintą su restauratoriais grafiką;
 - priimtas ir sutvarkytas bei paskirstytas dail. Vytauto Kazimiero Jonyno (JAV) palikimas (2106 vnt.);
- priimtas ir sutvarkytas dail. Elenos Urbaitytės (JAV) palikimas (385 vnt.);
- apmokyti 9 rinkinių saugotojai darbui su RIS;
- pildytas RIS „Autorių identifikatorius“ir „Vietovardžių klasifikatorius“. Patikslinti ir įvesti į duomenų bazę per 1000 autorių biografiniai duomenys;
- paruošti grąžinamų Bažnyčiai eksponatų sąrašai.
 
7. Informacinių sistemų aptarnavimas ir vystymas bei informacinių technologijų taikymas
 
Atnaujinta serverių techninė ir programų įranga:
-           atnaujinta elektroninio pašto serverio programa (Lotus Domino 8.0 versija), įsigytos 10 papildomų klientų licencijų;
-           įsigyti 4 diskai diskų masyvui ir 3 serveriams informacijos saugojimui;
-          išbandytos programinės priemonės tinklo kompiuterių inventorizavimui, valdymui, programų nuotoliniam diegimui (IBM Tivoli Provisioning, , IBM Tivoli NetView, Windows Server 2003 Active Directory);
Vykdyta kompiuterių vidinio bei išorinio tinklų plėtra ir priežiūra:
-          įrengtas internetinis ryšys bei vietiniai tinklai Liaudies meno tyrimo centre ir LVRIE skyriui Radvilų rūmuose;
-          padidinta internetinio ryšio greitaveika iki 1Mbps PGM, KLM ir P.Domšaičio galerijoje;
-          įrengta tinklo ugniasienė Radvilų rūmuose, VPN tuneliu sujungiant su LDM centriniu kompiuterių tinklu;
Stiprinta kompiuterių tinklo ir informacijos apsauga:
-          parengtas TDM ir Liaudies meno tyrimo centro kompiuterių tinklų sujungimo su LDM centriniu tinklu projektas;
-          atnaujinta antivirusinė programa - įsigyta Etrust Antivirus R8.1(serveriui ir 91 vartotojo licencija);
Nuolat vykdytas tinklo įrangos, serverių, ugniasienės, DNS, WWW, MailScanner, Lotus Domino, CA BAB ir CA eTrust Antivirus ir Gateway administravimas ir priežiūra.
Reguliariai kopijuojama ir archyvuojama serveriuose saugoma informacija;
Atlikta kompiuterinės įrangos muziejuje poreikių analizė, specifikavimas, organizuoti kompiuterinės įrangos pirkimai;
Nuolat vykdyta darbuotojų kompiuterinės įrangos priežiūra bei diegimas;
Vykdyta informacinių sistemų RIS, IRIS, LIBIS, IVBIS ir kitų priežiūra; TDM ir Liaudies meno tyrimo centre parengtos darbo vietos nuotoliniam darbui su RIS sistema;
Dalyvauta plėtojant informacines sistemas RIS, IRIS, IVBIS;
 
8. Restauravimas ir konservavimas
 
- Lietuvos muziejams, LDK valdovų rūmų ekspozicijai, bažnyčioms ir kitoms įstaigoms restauruoti tapybos, polichromuotos medinės skulptūros, grafikos kūriniai, pergamentai, dokumentai, žemėlapiai, tekstilės, keramikos, stiklo, kaulo, metalo dirbiniai, meniniai baldai, istoriniai rėmai, archeologiniai radiniai, iš viso 1128 eksponatai: Lietuvos dailės muziejui – 278 vnt., LDK valdovų rūmų ekspozicijai – 130 vnt., kitiems Lietuvos muziejams – 667 vnt., kitoms įstaigoms – 6 vnt., bažnyčioms – 47 vnt.   
- Ilgalaikiam saugojimui ir eksponavimui konservuoti iš viso 1328 eksponatai;
- LDM grafikos, skulptūros, tapybos, tekstilės, liaudies meno saugyklose pagal sanitarinių dienų grafiką vykdytas eksponatų prevencinis konservavimas – valymo, dezinfekavimo, pakavimo ir eksponatų paruošimas ilgalaikiam saugojimui darbai.
-Vykdant prioritetinę programą „Lietuvos valdovų rūmų interjero eksponatų restauravimas“ buvo tyrinėjami, konservuojami ir restauruojami eksponatai būsimoms ekspozicijoms. Svarbiausi jų:
gobelenai „Saliamono turtai“ (rest. A. Petroševičiūtė, R. Togonidzė, technologės J. Bagdzevičienė, I. Bubinienė); „Lapių medžioklė“ (rest. D. Murauskienė, J. Bogdanaitė, technologės J. Bagdzevičienė, R. Butkevičiūtė, dr. L. Grabauskaitė, J.Lukšėnienė, I. Bubinienė); „Drakonas, ryjantis kiaušinius“ (rest.E. Jazbutienė, D. Valujevičienė, technologės J. Bagdzevičienė, R. Butkevičiūtė, dr. L. Grabauskaitė, J. Lukšėnienė, I. Bubinienė), „Markas Aurelijus ir gydytojai“ (rest. E. Mazūraitė, technologės dr. L. Grabauskaitė, J. Lukšėnienė) bei meniniai baldai: kredensas, Italija, XVI a. (rest. D. Varnas), krėslas, XVI a. (rest. D. Varnas), spintelė numizmatinei kolekcijai, Flandrija, XVII a. (rest. A. Baublys).
 -Tęsiant Kultūros ministerijos finansuojamą projektą ”Lietuvos muziejų rinkinių būklės įvertinimas” Restauravimo centro specialistai lankėsi 22 Žemaitijos regiono muziejuose: Mažeikių, Skuodo, Respublikinio V. Into akmenų, Žemaičių „Alkos“, Plungės žemaičių dailės, Mažosios Lietuvos istorijos, S. Dariaus gimtinės, Klaipėdos jūrų, Kretingos, I. Simonaitytės memorialiniame, Vyskupo M. Valančiaus gimtinės, T. Mano memorialiniame, Gargždų krašto, Šilutės, Tauragės „Santakos“, Šilalės krašto, S. Girėno gimtinės, D. Poškos baublių, M. Jankaus, Kelmės krašto, ir Raseinių krašto muziejuose. Komandiruočių metu apžiūrėti muziejų eksponatai, esantys saugyklose ir ekspozicijų salėse, įvertinta jų būklė, klasifikuojant pagal kategorijas. Sudaryta labiausiai pažeistų ir vertingiausių restauruotinų eksponatų kartoteka (vykdė dr. J. Senvaitienė, J. Lukšėnienė, I. Bubinienė, A. Vaineikis, J. Blažiūnas, L. Lukoševičius, Ž. Kasperavičienė, I. Petkutytė, B. Kaupytė, E. Virpilaitienė, R. Šimaitė, P. Zovė, E. Piščikaitė, D. Jonynaitė, J. Blažytė, J. Petrauskienė, R. Bieliauskaitė-Mikolaitienė, L. Adomaitytė, D. Valujevičienė, A. Petroševičiūtė, J. Bogdanaitė, V. Žigelienė, E. Mazūraitė, M. Jankūnienė, S. Satkūnaitė, G. Žičkuvienė, E Juknienė, B. Kaupienė, L. Kruopaitė, A. Šiaulys, P. Kuodis ir D. Varnas).
 -Tęsiant bažnytinės dailės restauravimo programą: restauruota než. XVIII a. Lietuvos tapytojo paveikslas „Švč. M. Marija su Kūdikiu” su aptaisais iš Palangos Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų Bažnyčios Didžiojo altoriaus (rest. J. Bilotienė, R. Derkintis, E. Juknienė, B. Kaupienė, technologai D. Panavaitė, R. Vedrickas, J. Lukšėnienė, I. Bubinienė);
restauravimas tęsiamas - S. Čechavičiaus paveikslas „Kotrynos sužadėtuvės“, LDM (rest. A. Vaineikis, J. Blažiūnas, Ž. Kasperavičienė, restauravimo technologai J. Lukšėnienė, R. Butkevičiūtė, I. Bubinienė); Než. XVIII a. Lietuvos tapytojo paveikslas „Šv. Brunonas. Stebuklas bažnyčioje“, LDM (rest. A. Vaineikis, J. Blažiūnas, restauravimo technologai J. Lukšėnienė, R. Butkevičiūtė, I. Bubinienė).
 - Tyrinėti 487 restauruojami (ar pateikti ekspertizei) kūriniai:
301 objektui atlikti jų medžiaginės sudėties tyrimai mikrocheminiu, mikroskopiniu ir infraraudonosios spektroskopijos metodais
135 kūriniams atlikti fizikiniai tyrimai
59 restauruojamiems kūriniams atlikti mikrobiologinio užterštumo tyrimai. (didelio ar specifinio, mikrobiologinio užkrėstumo atveju tyrimai kartojami po kiekvienos dezinfekcijos)
 - Vykdyti mikroklimatiniai tyrimai (drėgmės ir temperatūros matavimai) Vilniaus paveikslų galerijoje, Taikomosios dailės muziejuje, Gintaro muziejuje, Juodkrantės miniatiūrų muziejuje, Klaipėdos laikrodžių muziejuje ir Prano Domšaičio galerijoje. Įgyti ir instaliuoti temperatūros ir santykinės drėgmės duomenų kaupikliai Vilnius paveikslų galerijoje (dr. D. Ragauskienė);
 - Atlikti oro mikrobiologinio užterštumo bei sezoniniai tyrimai LDM tapybos, grafikos, taikomosios dailės, skulptūros ir liaudies meno saugyklose Vilniaus padaliniuose, Klaipėdos paveikslų galerijoje, kai kuriose restauravimo centro dirbtuvėse. Nustatytas ypač didelis specifinis užkrėstumas agresyviais, ardančiais mikrogrybais Taikomosios dailės muziejaus rūsiuose ir Chodkevičių rūmų karietinėje. Remiantis tyrimų rezultatus kai kuriuose patalpose atlikta dezinfekcija (I. Bubinienė).
- Vykdyti restauravimo medžiagų ir technologijų paieškos bei patikros moksliniai tiriamieji darbai (bendradarbiaujant su mokslo tyrimo įstaigomis: Vilniaus universiteto chemijos ir fizikos fakultetais, Kauno tekstilės institutu, Kauno technologijos universitetu). Darbų temos:
Sintetinių paviršinio aktyvumo medžiagų (PAM) poveikio popieriui tyrimai (J. Lukšėnienė, R. Butkevičiūtė, J. Petrauskienė);
Polimerų taikymas medienai tvirtinti (J. Lukšėnienė, R. Butkevičiūtė, A. Baublys);
Klijų muziejinei tekstilei dubliuoti parinkimas (dr. D. Ragauskienė).;
Audinių apretavimas (dr. L. Grabauskaitė, J. Lukšėnienė).
- Restauratoriai talkino įrengiant 22 parodas muziejaus padaliniuose, kitose institucijose;
- Muziejų informacinės sistemos (LIMIS) restauravimo ir konservavimo posistemės darbai: į muziejaus rinkinių informacinės sistemos duomenų bazę (RIS) įvedama tapybos kūrinių tyrimų duomenys bei restauravimo dokumentacija (L. Vedrickienė).
 
9. Kvalifikacijos kėlimas
 
LDM darbuotojų kvalifikacijos kėlimas:
- D. Ragauskienė apgynė fizinių mokslų srities chemijos mokslo krypties darbą „Istorinės ir archeologinės tekstilės sutvirtinimas polimeriniais rišikliais”, suteiktas daktaro mokslo laipsnis ;
- D. Panavaitė apgynė fizinių mokslų srities chemijos mokslo krypties darbą „Naujų kietafazės mikroekstrakcijos sistemų kūrimas, tyrimas ir taikymas tapybos rišamųjų medžiagų analizei, suteiktas daktaro mokslo laipsnis.
- Disertacijas rengia bei doktorantūroje studijuoja M. Matulytė, D. Tarandaitė, A. Čepauskaitė; Ė. Striškienė, I. Kaminskaitė, S. Bagužaitė-Talačkienė, E. Miltakis;
- Aukštesnes restauratorių kvalifikacines kategorijas apgynė/pasitvirtino šie restauravimo specialistai :
D. Panavaitė (eksperto kat.), D. Valujevičienė (eksperto kat.), V. Puodžiukienė (aukšč. kat.), D. Ragauskienė (patvirtinta aukšč. kat.), L. Kruopaitė (patvirtinta aukšč. kat.), A. Davainienė (patv. aukšč. kat.), R. Kasiulytė-Jurčienė (pirma kat.);
- T. Bajarkevičius ir G. Gulbinas apsigynė VDA Kultūros vadybos magistro diplominius darbus.
 
Stažuotės, seminarai:
- G. Žičkuvienė stažavosi JAV muziejuose ir restauravimo dirbtuvėse pagal International Visitor Leadership programą;
- S. Bagužaitė-Talačkienė stažavosi Švedijoje pagal projekto „Muziejai visiems“ programą;
- I. Macijauskienė ir G. Gulbinas dalyvavo tarptautinės Baltijos muzeologijos mokyklos mokymo programoje (Jūrmaloje, Latvija), rengėjai Lietuvos, Latvijos ir Estijos respublikų kultūros ministerijos, ICOM;
- D. Tumpytė dalyvavo tarptautinėje vasaros stovykloje „Laikinos darbo grupės užsiėmimai“ Rael Artel galerija, Parnu (Estija); tobulinosi tarptautinėje kuratorių rezidencijoje BAK (basis voor actuele kunst) Utrechte (Nyderlandai);
- A. Valutytė dalyvavo LR Seimo Kultūros ir mokslo komisijos organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Muziejus XX amžiuje – muziejus visiems“ Vilniuje; LR Seimo Kultūros ir mokslo komisijos organizuotoje diskusijoje „Mokymo programos muziejininkams-edukatoriams Vilniuje;
- R. Lengvenytė dalyvavo kompiuterinio raštingumo kursuose, organizuotuose Klaipėdos pedagogų kultūros ir švietimo centro; seminare „Lektoriaus darbo metodika“ Klaipėdos kolegijoje. 2007 balandžio 2; Kauno pedagogų kvalifikacijos centro seminare „Mokymosi motyvacija“ Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykloje; kvalifikacinėje išvykoje „Ugdymo ir mokymo proceso organizavimas“ Vengrijoje;
- N. Perlavičiūtė dalyvavo seminare „Institucijos strateginio veiklos plano rengimas pagal SPM“ gegužės 8-9 d.;
- I. Macijauskienė dalyvavo seminare „Etninės kultūros medžiagos rinkimo metodika, tvarkymas, skaitmeninimas” (Rusnėje), rengėjai LR kultūros ministerija, Lietuvos liaudies kultūros centras, Šilutės raj. Savivaldybė; seminare „Muziejaus edukacinė veikla” (Vilniuje), rengėjas Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centras; seminare-susitikime su nepriklausomų Europos kultūros centrų asociacijos “Trans Europe Halles“ atstovais (Palangoje), rengėjas Kultūros centras „Ramybė“; seminare “Kultūros rinkodaros pagrindai“ (Vilniuje), rengėjas Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centras;
- D. Menkutė, I. Macijauskienė dalyvavo seminare “Pramogų organizavimas” (Vilniuje), rengėjas Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centras;
- G. Kazonienė dalyvavo seminare “Vaikų ir jaunimo kultūrinė edukacija”, rengėjas Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centras;
- G. Kazonienė, I. Macijauskienė dalyvavo seminare “Kultūros projektų rėmimo iš Klaipėdos m. savivaldybės biudžeto lėšų konkurso sąlygos“, rengėjas Klaipėdos m. savivaldybės kultūros skyrius;
 
Kvalifikacijos kėlimas kitų įstaigų darbuotojams, aukštųjų mokyklų studentams:
- Restauravimo centre stažavosi 26 restauratorių iš Lietuvos ir užsienio;
- Rinkinių apskaitos, tyrinėjimo ir saugojimo centre praktiką atliko VDA Dailės istorijos ir teorijos katedros 6 studentai;
- Pravestas seminaras Klaipėdos turizmo informacinio centro ruošiamiems gidams tema „Palangos gintaro muziejaus ekspozicija“ (R. Makauskienė);
- Pravestas 2 seminarai gidams tema „Palangos gintaro muziejaus rūmų architektūros istorija ir ikonografija“ (R. Makauskienė).
- Restauravimo centro darbuotojai dėstė mokymo įstaigose, ruošiančiose restauratorius: Vilniaus universitete – L. Vedrickienė, dr. J. Senvaitienė, J. Lukšėnienė, dr. D. Ragauskienė, Vilniaus dailės akademijoje – L. Lukoševičius, Kauno kolegijoje – dr. D. Panavaitė;
- dr. L. Jablonskienė, dr. R. Pileckaitė, A. Čepauskaitė dėstė Vilniaus dailės akademijoje;
- dr. V. Dolinskas skaitė paskaitas ir vedė seminarus Vilniaus universiteto Istorijos fakultete.
 
10. Metodinė pagalba regionų, savivaldybių ir kitoms institucijoms
 
Teiktos konsultacijas ir metodinė paramą kitų Lietuvos muziejų, užsienio muziejų ir galerijų kuratoriams, įvairių institucijų specialistams:
- meno kūrinių atribucijos, Lietuvos dailės istorijos, šiuolaikinės dailės, muziejaus padalinių ekspozicijose demonstruojamų eksponatų ir kt. klausimais;
- restauravimo technologijų ir eksponatų pirminio konservavimo bei saugojimo klausimais konsultacijos restauratoriams, dirbantiems įvairiose Lietuvos muziejuose ir archyvuose: Lietuvos MA bibliotekoje, Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Dokumentų konservavimo ir restauravimo centre, VU bibliotekos restauravimo dibtuvėse, Šiaulių „Aušros“ muziejuje, Panevėžio kraštotyros, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, taip pat A.Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus ir Utenos apskrities archyvo darbuotojams;
- elektroninių leidinių kūrimo klausimais.
 
11. Biblioteka, archyvas, fototeka
 
Bibliotekoje:
- suinventorinta 363 vnt. leidinių;
- įvesta į elektroninį katalogą 1060 įrašai;
- atspausdinta apie 1000 kortelių;
- apsikeista leidiniais su Vilniaus dailės akademijos, Kultūros, filosofijos ir meno instituto, Kultūros paveldo centro bibliotekomis;
- kaupta ir sisteminta VR filialo biblioteka, per metus papildyta apie 200 leidinių;
- išsiųsti ar kitaip pristatyti 65 muziejaus leidinių privalomieji egzemplioriai;
- skaitytojams abonemente išduota apie 1000 leidinių;
- užsakyta 12 periodinės spaudos leidinių;
- padaryta apie 3000 kopijų skaitytojams;
- dalyvauta rinkinių skaitmeninimo programos darbe.
 
Archyve:
susistemintos ir apiformintos 2005m. bylos, parengti jų apyrašai:
- į Fondą Nr.4 apyrašą Nr.1 įrašyta 87 bylos;
- į Fondą Nr.4 apyrašą Nr.3 įrašytos 47 bylos;
- į Fondą Nr.4 apyrašą Nr.4 įrašyta 16 bylų.
Parengtas 2008 m. dokumentacijos planas, aptarnauti archyvo lankytojai , dalyvauta skaitmeninimo programos darbe.
 
Fototekoje:
- suinventorintos 914 skaidrės;
- parašytos 902 autorinės-topografinės kortelės kartotekai;
- tvarkyta videomedžiaga;
- atrinkta 223 vnt. skaidrių, negatyvų ir pozityvų muziejaus leidiniams bei fototekos interesantams;
- Rinkinių skaitmeninimo centrui atrinkta 487 vnt. skaidrių ir 463 vnt. negatyvų skenavimui.
 
12. Vykdytų darbų pristatymas žiniasklaidai, bendradarbiavimas su masinės komunikacijos priemonėmis
 
Padaliniuose Vilniuje:
- surengta 18 spaudos konferencijų;
- parengti ir išsiųsti visų rūšių žiniasklaidai 54 informaciniai pranešimai. Jų pagrindu naujienų agentūrose BNS, ELTA, Nacionaliniame radijuje ir televizijoje ir kituose pagrindiniuose kanaluose, taip pat spaudoje buvo parengta ir paskelbta 251 reportažų, interviu, o taip pat informacijų, žinučių, anonsų, didesnės apimties straipsnių;
- visus metus buvo rengiamas žiniasklaidos monitoringas: renkami ir registruojami visi spaudoje pasirodantys straipsniai apie LDM veiklą, apie atskirų padalinių ir specialistų veiklos rezultatus.
 
Palangos gintaro muziejuje:
parengta pranešimų žiniasklaidai, kurių pagrindu pajūrio regiono spaudoje paskelbta 17 informacinių publikacijų;
 
Laikrodžių muziejuje:
- Nuolat pateikiama informacinė-reklaminė medžiaga dienraščiams „Klaipėda“, „Vakarų ekspresas“, 15 min.“, „Lietuvos rytas“ ir kt.; televizijoms „Balticum TV“, LTV, LNK, TV3, BTV; radijo stotims „Vox Maris“, „Laluna“, „Lietuvos radijui“, „Extra fm“, „Radijas 9“, „Kelyje”, “M-1 plius”, „Lietus“, „Žinių radijas“, „Radijocentras“ (koordinatorė I. Macijauskienė);
- Vykdomas bendras Laikrodžių muziejaus ir radijo stoties “Vox Maris” projektas “Žmonija ir laikas”. Parengtos 65 laidos (G. Kazonienė);
- Nuolat teikiama ir papildoma informacija muziejaus svetainei www.ldm.lt, Laikrodžių muziejaus tinklapiui www.muziejai.lt/klm/index.htm, kitoms informacinėms svetainėms: www.kulturpolis.lt, www.eb.lt, www.klaipedainfo.lt, www.balticroads.lt, www.anonsas.lt, www.klaipeda.lt, www.cetregister.com, www.touristdirectory.info ir kt., Laikrodžių muziejus užregistruotas “Cultura 2000” projektų partnerių paieškos sistemoje http://baroja.mcu.es/pcc/index.htm (vykdo Laikrodžių muziejus, koordinatorė I. Macijauskienė);
- parengti 4 straipsniai apie muziejaus veiklą dienraščiams;
- parengti 7 interviu spaudoje, 6 interviu radijo ir televizijos laidose.
 
Prano Domšaičio galerijoje:
- parengti 22 pranešimų žiniasklaidai;
- parengti anonsai, pranešimai žiniasklaidai dienraščiuose „Klaipėda“ ir „Vakarų ekspresas“, „15 minučių Klaipėda“; televizijos kanalams bei radijo stotims „Balticum TV“, LRT, „Baltijos kanalas“; „Laluna“, „Radijas9“, „Vox maris“; informaciniai lankstiniai Turizmo informacijos ir kultūros centrams, turizmo firmoms, Klaipėdos m. viešbučiams.
- apie parodas ir renginius duota 10 interviu - LRT, Vox Maris, Laluna, Balticum TV, LTV (K. Jokubavičienė, V. Gedvilaitė);
- miesto, šalies, užsienio spaudoje paskelbtos 64 kitų autorių publikacijos apie PDG;
- vykdomos lankytojų apklausos, anketų duomenys analizuojami.
- Nuolat teikiama informacija apie Prano Domšaičio galerijoje veikiančias parodas, įgyvendinamus edukacinius projektus, renginius muziejaus svetainei www.ldm.lt; kitoms informacinėms svetainėms: www.eb.lt , www.klaipeda.lt , www.zemelapis.lt (vykdo Prano Domšaičio galerija);
 
13. Struktūriniai ir administraciniai pokyčiai
Vadovaujantis Lietuvos dailės muziejaus statuto nuostatomis ir siekiant tobulinti visų muziejaus padalinių veiklą, įgyvendinant patvirtintą muziejaus 2007-2009 m. strateginius veiklos planą bei 2007 m. darbo planą, Lietuvos dailės muziejaus tarybai ir Strateginio planavimo komitetui pritarus 2007 m. birželio 29 d. direktoriaus įsakymu Nr. V.1-49 dalinai pakeista Lietuvos dailės muziejaus organizacinė struktūra:
- LDK valdovų rūmų interjerų ir ekspozicijų skyrius reorganizuotas į muziejaus filialą - Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai (Vilniaus g. 22, Vilnius);
- Atkurtas muziejaus ekspozicinis padalinys - Miniatiūrų muziejus (Liudviko Rėzos g. 3, Juodkrantė, Neringa);
- Įvesta vyriausiojo ekonomisto pareigybė;
- Investicinių projektų parengimo ir administravimo tarnyba reorganizuota į Ekonominio planavimo ir investicinių projektų administravimo tarnybą, jos pavaldumą priskiriant vyr. ekonomistui;
 
Stiprintas institucijos strateginis planavimas, surengti 23 Strateginio planavimo komiteto posėdžiai, parengta ir patvirtinta per 30 normatyvinių dokumentų (plėtros gairės, taisyklės, tvarkos, politikos ir pan.) ir per 130 sprendimų dėl plano įgyvendinimo procedūrų.
 
14. Valstybės investicijų programos darbai
 
- Pagal 2007–2009 m. muziejaus strateginės veiklos planą buvo tęsiama Nacionalinės dailės galerijos rekonstravimo ir išplėtimo programa (koordinatorė O. Antanavičienė), įvykdyta pastato rekonstravimo, papildomo projektavimo ir kitų darbų darbų už 13.751.000 Lt.
- Paruošta P. Gudyno restauravimo centro pastato rekonstrukcijos dokumentacija (275.000 Lt);
- Taikomosios dailės muziejaus vėdinimo-oro kondicionavimo sistemos pagerinimo darbai už 125.000 Lt.
 
15. Kita finansinė ir ūkinė veikla
 
- Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta strateginio planavimo metodika, parengtos ir vykdytos 2007 m. muziejaus išlaidų sąmatos.
- Parengtas 2008 m. finansinės veiklos projektas.
- Rekonstruotas ir suremontuotas Juodkrantės parodų salės administracinis pastatas, įrengiant jame atkurtą Miniatiūrų muziejų;
- Dėl lėšų trūkumo muziejaus paprastųjų išlaidų sąmatoje didesnės apimties einamojo remonto darbai nebuvo planuojami. Buvo vykdomi kasdieniniai pastatų priežiūros bei įrengimų eksploatacijos darbai, minimalūs palaikomojo remonto darbai:
Palangos gintaro muziejuje atlikti einamieji vakarų pusės laiptinės ir kt. patalpų remontai;
Laikrodžių muziejuje suremontuota parodų salė, pakeistas priestato stogas, pakeisti suolai kiemelyje, renovuotos parodų salės ekspozicinės vitrinos, atlikti kt. Einamojo remonto darbai;
Prano Domšaičio galerijoje atlikti einamieji galerijos stogų tvarkymo darbai, einamieji kai kurių patalpų dažymo ir remonto darbai;
Radvilų rūmuose renovuoti ir suremontuoti ekspozicijos lankytojų zonos tualetai.
- Planuotas Radvilų rūmų nuomininkų atlaisvintų patalpų pritaikymas muziejaus poreikiams neįvyko, nes „Žinijos“ draugija dvišaliu susitarimu numatytu laiku patalpų neperdavė;
 
16. Vidaus auditas
Atlikti auditai:
- Stažuočių tvarka Lietuvos dailės muziejuje;
- Rinkinių apskaitos, tyrinėjimo ir saugojimo centro veiklos auditas (nebaigtas);
- Lietuvos dailės muziejaus strateginio plano rengimo auditas.
 
 
Direktorius                                                                                                        
Romualdas Budrys 
 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

Tinklalapis atnaujintas 2011.08.11