Neįgaliesiems     English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 
 

Lietuvos dailės muziejaus išleisti LDM rinkinių, surengtų
parodų katalogai ir kiti leidiniai, kuriuose skelbiama
informacija apie LDM rinkiniuose saugomus meno
kūrinius ir jų autorius

TAPYBA, PIEŠINIAI, SKULPTŪRA

Lietuvos tapyba 1940–1990. Lietuvos dailės muziejaus tapybos rinkinio katalogas.  Ats. redaktorius R. Budrys. Katalogą parengė A. Tamonytė, L. Bialopetravičienė, N. Nevčesauskienė, R. Rutkauskienė. Įžanginis straipsnis N. Nevčesauskienės. Meninis apipavidalinimas K. Gylio, vertėja L. Zabulienė, redaktorė G. Urbonienė. - Vilnius, 1996, 230 p. Katalogo elektroninė versija

Lietuvos XVIII–XIX a. dailė. Piešiniai: Katalogas. Sudarė ir įžanginį straipsnį parašė B. Svičiulienė. Redaktorius R. Mackonis, dailininkas R. Budrys, liustruota, tekstas lygiagr. rusų kalba. - Vilnius, 1972, 104 p.

Lietuvos dailė XVI–XIX a. Tapyba, skulptūra. Katalogas. Sudarė ir įžanginį straipsnį parašė Petras Juodelis. Atsakingas redaktorius P. Gudynas. Redaktorius: R. Mackonis.  - Vilnius, 1969, 147 p. Katalogo elektroninė versija

Lietuvių skulptūra 19401990 Lietuvos dailės muziejaus rinkiniuose.
Katalogas.
Ats. redaktorius Romualdas Budrys. Įvadinio straipsnio autorė ir katalogo sudarytoja Elona Lubytė. Vertėja Laimutė Zabulienė. Dailininkas Andrius Surgailis. Kompiuteriu rinko Margarita Aučynienė. Redaktorė Giedra Urmanaitė. - Vilnius, 1998, 139 p. Katalogo elektroninė versija

GRAFIKA, LITOGRAFIJA

Lietuvos grafika 1907–1940. Lietuvos dailės muziejaus grafikos rinkinio katalogas. Sudarė V. Gasiūnas. Ats. redaktorius R. Budrys. Redaktorė A. Bataitytė, dailininkas V. Jucys, nuotraukos S. Vaitkaus. - Kaunas, 1985, 120 p. Katalogo elektroninė versija

Lietuvių tarybinė grafika 1940–1970. Lietuvos dailės muziejaus grafikos rinkinio katalogas. Sudarė V. Gasiūnas, J. Kuzminskis (jaunesnysis). Ats. redaktorius P. Gudynas. Redaktorės: V. Nastopkienė, A. Mataitytė, dailininkas V. Jucys, nuotraukos A. Lukšėno. Techninis redaktorius V. Krupovickas. - Vilnius, 1978, 360 p. Katalogo elektroninė versija

XIX amžiaus Vilniaus litografija Lietuvos dailės muziejaus rinkiniuose. Katalogas. Parengė Vladas Gasiūnas. - Vilnius, 2002, 52 p.

Jonas Kazimieras Vilčinskas (1806–1885) ir jo leidiniai. Katalogas. Parengė Vladas Gasiūnas. - Vilnius, 1996.

KERAMIKA

Lietuvių keramika Lietuvos dailės muziejaus rinkiniuose 1940–2000. Mašinraštis. Saugomas Lietuvos dailės muziejuje. Sudarė R. Budrys, parengė G. Gurnevičiūtė, D. Skromanienė, G. Rutskienė, M. Sakalauskas, G. Urmanaitė. - Vilnius, 2003, 192 p.

Išeivijos dailė

Išeivijos dailės rinkinys. Dovanoti kūriniai 1966–1999.  Atsakingasis redaktorius R. Budrys. Katalogą sudarė ir spaudai parengė: L. M. Meškelevičienė, A. Milašiūnienė, L. Sazonova.  - Vilnius, 2000, 407 p.

Lietuvos tūkstantmečio programos ir Jubiliejinių 2000 metų parodos „Krikščionybė Lietuvos mene“ katalogai:

Lietuvos sakralinė dailė XI–XX a. pradžia. I tomas. Tapyba, skulptūra, grafika XIV–XX a. pradžia. - Vilnius, 2003, 303 p. 
Lietuvos tūkstantmečio programos ir Jubiliejinių 2000 metų parodos „Krikščionybė Lietuvos mene“ katalogas.
Katalogo redakcinė kolegija: R. Budrys (pirmininkas), V. Balčiūnas, L. Bialopetravičienė, dr. V. Dolinskas, dr. R. Janonienė, prof. M, Jučas, dr. G. M. Martinaitienė, dr. E. Rimša. Sudarytoja D. Tarandaitė. Fotografas A. Lukšėnas. Dailininikės: L. Prišmontaitė, S. Jankauskaitė. Maketuotojai: R. Birmanas, Ž. Strumila. Redaktorė T. Valiuvienė. Vertėjos: L. Zabulienė, V.Gerliakienė.

Lietuvos sakralinė dailė XI–XX a. pradžia. II tomas. Lietuvių liaudies menas XVII–XX a. - Vilnius, 2003, 208 p.
Katalogo redakcinė kolegija: R. Budrys (pirmininkas), V. Balčiūnas, L. Bialopetravičienė, dr. V. Dolinskas, dr. R. Janonienė, prof. M..s Jučas, dr. G. M. Martinaitienė, dr. E. Rimša. Sudarytoja D. Bernotaitė-Beliauskienė. Fotografas A. Lukšėnas. Dailininikės: L.Prišmontaitė, S. Jankauskaitė. Maketuotojai: R. Birmanas, Ž. Strumila. Redaktorė I. Čiužauskaitė. Vertėjos: L. Zabulienė, V. Gerliakienė, J. Krupovič.

Lietuvos sakralinė dailė. III tomas. Bažnytinė dailė. - Vilnius, 2004, 304 p.
Katalogo redakcinė kolegija: Romualdas Budrys (pirmininkas), V. Balčiūnas, L. Bialopetravičienė, dr. V. Dolinskas, dr. R. Janonienė, prof. M. Jučas, dr. G. Marija Martinaitienė, dr. E. Rimša, G. Mikelaitis. Sudarytojos: G. M. Martinaitienė, E. Pinkutė. Dailininikė L. Prišmontaitė. Maketuotojas R. Birmanas. Redaktorė A.Gapsevičienė. Vertėja  L. Zabulienė.

Pastaraisiais metais išleisti Lietuvos dailės muziejaus parodų katalogai, kuriame skelbiami duomenys apie konkrečias LDM rinkiniuose saugomas dailės kolekcijas

Vilniaus klasicizmas. Parodos katalogas. Katalogą parengė autorių kolektyvas. Spec. redaktorės: Laima  Bialopetravičienė, Birutė Rūta Vitkauskienė. Vilnius, 2000, 358 p.

Irena Kostkevičiūtė. Žmogus Vytauto Kašubos kūryboje. - Vilnius, 1997, 232 p.
Monografija / albumas. Dailininkas Saulius Chlebinskas. Kūrinius iš Lietuvos dailės muziejaus fotografavo Antanas Lukšėnas ir Aleksejus Cvetkovas; kitos iliustracijos – iš skulptoriaus archyvo.

Juozo Mikėno parodos katalogas. - Vilnius, 2001, 105 p. Sudarė G. Jankevičiūtė, E. Lubytė. Nuotraukos A. Baltėno ir A. Lukšėno. Redaktorė G. Urmanaitė. Maketo dailininkė K. Jaroševaitė.

Antanas Gudaitis 1904–1989. Išsilaisvinimas/Liberation. . Vilnius, 2004, 68 p.
Jubiliejinės Antano Gudaičio parodos „Išsilaisvinimas“, skirtos dailininko 100-mečio paminėjimui, katalogas. Sudarytoja ir teksto autorė J. Mulevičiūtė. Vertėja L. Zabulienė. Dizainerė L. Bastienė. Fotografas A. Rukšėnas.

Lietuvių keramikos maestro Liudvikas Strolis. Jubiliejinės kūrybos parodos, skirtos L. Strolio 100-mečiui, katalogas. – Vilnius, 2005. Sudarytoja D. Skromanienė. Ats. redaktorė L. Bialopetravičienė, redaktorė G. Urmanaitė. Keramikos ir grafikos eksponatų sąrašą parengė E. Jaudegytė, V. Karvelienė, T. Stelmokas (visi iš ČDM), I. Dobrovolskaitė, D. Skromanienė (abi iš LDM). Vertėja L. Zabulienė. Fotografai: A. Lukšėnas, M. Sakalauskas, A. Kupčius, R. Rapytė. Dailininkė L. Prišmantaitė (UAB „Savas takas ir Ko).

Daiva Beliūnienė, Marija Kuodienė. Lida Meškaitytė. Gyvenimas ir kūryba. Kaunas, 2004, 122 p. Dailininkė S Jankauskaitė. Maketuotojai: R. Birmanas, Ž. Strumila. Redaktorius G. Mikelaitis. Vertėja I. Tumavičiūtė.

Vladas Karatajus. Tapyba. Parodos katalogas. - Vilnius, 1999, 4 p. Sudarė N. Nevčesauskienė.

Kanutas Ruseckas. Tapyba, grafika, piešiniai, eskizai. - Vilnius, 1999, 16 p. Parodos katalogas. Sudarė D. Tarandaitė.

Lietuvos tapyba 1920–1940. / Lithuanian painting. 1920–1940. Paroda veikė Rygoje, sudarytojas V. Liutkus, Vilnius, 1999, 24 p., iliustruota.

Vytautas Ciplijauskas. - Vilnius, 2003, 40 p. Parodos katalogas. Sudarė Nijolė Nevčesauskienė.

LIAUDIES MENAS

Dalia Bernotaitė-Bieliauskienė. Lietuvių moterų drobulės.
Lietuvos dailės muziejaus drobulių rinkinio katalogas.
Vertėjos: Laima Zabulienė, Irma Daugvilaitė. Fotografai: Antanas Lukšėnas, Raimundas Paknys. Maketavo M. Mikulskienė (UAB „Savas takas“ ir Ko“). Redaktorė G Urmanait
ė. - Vilnius, 2004, 136 p.

Monika Bičiūnienė. Sud. A. Skruibytė, M. Kuodienė. Vilnius, 2004, Lietuvos tautodailininkų sąjunga.

Kuodienė M., Martinaitis M. Sorrig Og Glade // Litauiske religiose skulpturer. Tonder. 2000 (parodos Danijoje katalogas).

Mikėnaitė A. Wystawa litewskiej sztuki ludowej: Katalog. Warszawa, 1957.

Mikėnaitė A. Juostos: Katalogas. Vilnius, LTSR dailės muziejus, 1967.

Mikėnaitė A. Lietuvių liaudies menas. Vilnius, 1969.

Mikėnaitė A. Lietuvių liaudies raižiniai: Katalogas. Vilnius, LTSR dailės muziejus, 1970.

Mikėnaitė A. Lietuvių liaudies geležinės kulto ir memorialinių paminklų viršūnės: Katalogas. Vilnius, 1970.

Mikėnaitė A. Lietuvių liaudies baldai: Katalogas. Vilnius, Lietuvos dailės muziejus, 1992.

Stravinskienė A. Medžio dirbiniai: verpimo, audimo ir skalbimo įrankiai: Katalogas. Vilnius, LTSR dailės muziejus. 1960.

Kiti stambesni leidiniai, kuriuose publikuoti eksponatai iš Lietuvos dailės muziejaus liaudies meno rinkinių

Lietuvių liaudies menas: Audiniai. Kn. 1. Sud. J. Balčikonis, M. Glemžaitė, H. Kairiūkštytė-Jacinienė, A. Mikėnaitė. Vilnius, 1957.

Lietuvių liaudies menas: Medžio dirbiniai. Kn. 2. Sud. P. Galaunė. Vilnius, 1958.

Lietuvių liaudies menas: Audiniai. Kn. 2. Sud. J. Balčikonis, M. Glemžaitė, A. Mikėnaitė. Vilnius, 1962.

Lietuvių liaudies menas: Skulptūra. Kn. 1. Sud. P. Galaunė. Vilnius, 1963.

Lietuvių liaudies menas: Skulptūra. Kn. 2. Sud. P. Galaunė. Vilnius, 1965.

Lietuvių liaudies menas: Grafika, tapyba. Sud. P. Galaunė. Vilnius, 1968.

Lietuvių liaudies menas: Juostos. Sud. A. Mikėnaitė. Vilnius, 1968.

Lietuvių liaudies menas: Drabužiai. Sud. J. Balčikonis, S. Bernotienė, K. Kairiūkštytė-Galaunienė, A. Mikėnaitė. Vilnius, 1974.

Lietuvių liaudies menas. Sud. S. Bernotienė, K. Galaunienė, A. Rimdeikienė, A. Stravinskienė, K. Šešelgis. Vilnius, 1993. T. 1.

Hcmopèêo ýòíîãðàôè÷åñêèé amëac Ïpu6aëmuêè. Oäeæäa. Pura. 1986.

Respublikinė juostų paroda: Katalogas. Sud. T. Jurkuvienė. Vilnius, 1986.

Jurkuvienė T. Tautinis kostiumas vaikams ir jaunimui. Vilnius, 1993.

Jurkuvienė T. Lietuvių liaudies juostos. Vilnius, 2001.

Lietuvių dailė. Sud. P. Gudynas, E. Jurėnas. Vilnius, 1954.

Lietuvių liaudies siuvinėjimai iš Lietuvos muziejų rinkinių. XIXa. simboliai, mitologiniai motyvai: Parodos atmintinė. Sud. A. Kargaudienė. Kaunas, 1990.

Jankevičienė A., Kuodienė M. Lietuvos mūrinės koplytėlės. Architektūra ir skulptūra. Vilnius, 2004, Vilniaus dailės akademijos leidykla, (yra keletas nuotraukų iš LDM liaudies meno rinkinių)

Reeder Meek K. Reflections from aflaxsenpast. Alpena, 2000.

Senoji lietuvių skulptūra. Teksto aut. M. Martinaitis. Vilnius, 1994.

Stanislovas Riauba. Sud. A. Ulevičienė, M. Kuodienė. Vilnius, 2004, Lietuvos tautodailininkų sąjunga.

„Lietuvos tautodailė 1950–2000 Lietuvos muziejaus rinkiniuose. Sudarė Marija Kuodienė. Vilnius, 2006

Sąrašą parengė Danutė Mukienė

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

Tinklalapis atnaujintas 2011.08.11