Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
Neįgaliesiems     English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose 2010–2012 m.

 

Projekto „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos“ (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ (projekto kodas VP2-3.1-IVPK-04-V-01-005) 2012 m. įgyvendinimo rezultatai ir svarbiausios Projekto įgyvendinimo veiklos 2013–2017 metais

2012 m. užbaigtos įgyvendinti iš projekto „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos“ (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ (projekto kodas VP2-3.1-IVPK-04-V-01-005), kuris finansuojamas iš Europos Sąjungos Regioninio plėtros fondo lėšų pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-04-V „Lietuvos kultūra informacinėje visuomenėje“, veiklos, planuotos 2010–2012 metams. Iki 2012 m. gruodžio 31 d. atlikti šie darbai:

1. sukurta Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema (toliau – LIMIS, LIMIS sistema);
2. LIMIS sistema įdiegta 4 Lietuvos nacionaliniuose ir 15 respublikinių muziejų;
3. sukurtas LIMIS-M alternatyvus posistemis, kuriuo naudodamiesi ir visi kiti Lietuvos muziejai, prisijungę prie LIMIS sistemos interneto naršykle, gali automatizuotai vykdyti muziejuose saugomų kultūros paveldo objektų automatizuotą apskaitą, rengti šių objektų aprašus, susieti juos su skaitmeninėmis bylomis ir šiuos duomenis pateikti į LIMIS centrinę duomenų bazę, juos viešinti ir teikti į kitus portalus bei duomenų bazes;
4. Projekto įgyvendinimo metu muziejuose suskaitmeninta 20500 vnt. eksponatų;
5. sukurtos ir į LIMIS sistemą integruotos LIMIS sistemos veiklai ir muziejuose saugomų kultūros paveldo objektų automatizuotai apskaitai reikalingos klasifikavimo sistemos (šios sistemos, muziejams dirbant su LIMIS, bus toliau plėtojamos, papildomos naujomis reikšmėmis, esant poreikiui, koreguojamos);
6. išanalizuoti muziejų neperspektyviose informacinėse sistemose iki šiol sukaupti duomenys apie eksponatus, sukurta programinė įranga, skirta duomenims perkelti iš neperspektyvių informacinių sistemų į LIMIS, duomenys iš minėtų sistemų perkelti į LIMIS testinę ir / arba gamybinę aplinką;
7. sukurtas LIMIS sistemos portalas (www.limis.lt) ir 19 muziejų elektroninių katalogų viešųjų prieigų (internetinių svetainių), kurias muziejai toliau administruos ir plėtos savarankiškai;
8. sukurtos LIMIS elektroninės paslaugos „Didelio skaitmeninio vaizdo užsakymas“ ir „Vizito į muziejų rezervavimas“;
9. suorganizuoti mokymų kursai, kuriuose 4 Lietuvos nacionalinių, 15 respublikinių ir 8 savivaldybių muziejų darbuotojai apmokyti dirbti su LIMIS sistema bei administruoti, aktualia informacija pildyti, atnaujinti LIMIS viešąsias prieigas‘;
10. pasirašytos bendradarbiavimo sutartys dėl projekto „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose įgyvendinimo su 3 nacionaliniais, 15 respublikinių ir 17 kitų Lietuvos muziejų (savivaldybių, žinybinių);
11. Lietuvos nacionaliniams ir respublikiniams muziejams nupirkta ir pagal sudarytas sutartis, Kultūros ministerijai pritarus, patikėjimo teise perduota: 27 komplektai kompiuterinės įrangos (komplektą sudaro 1 kompiuteris, 1 monitorius ir 1 monitoriaus kalibratorius), po vieną LIMIS-M tarnybinę stotį ir po vieną komplektą duomenų bazių valdymo sistemos licencijų.
Įgyvendinant LIMIS projektą, 2012 m. Lietuvos dailės muziejuje iš viso įsisavinta 3.967 tūkst. litų.

LIMIS projekto palaikymas, garantinė priežiūra, vystymas ir naujų elektroninių paslaugų kūrimas 2013 m.

I. Lietuvos dailės muziejus parengė ir 2012 m. spalio mėn. VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ (toliau – CPVA) pateikė paraišką dėl projekto „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) įdiegimas Lietuvos muziejuose“ pratęsimo metų laikotarpiui (iki 2013 m. gruodžio 31 d.) ir papildomų lėšų skyrimo projekto pratęsimo metu planuojamoms įgyvendinti veikloms. Paraiškai buvo pritarta. 2012 m. gruodžio 5 d. Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos (toliau – IVPK) direktoriaus įsakymu Nr. T-175 papildomai LIMIS projektui skirta 2.906.379,21 litų. 2013 m. sausio 30 d. pasirašytas LDM, CPVA ir IVPK susitarimas dėl projekto „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) įdiegimas Lietuvos muziejuose“ (projekto kodas VP2-3.1-IVPK-04-V-01-005) finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimo.
2013 m., įgyvendinant projektą, planuojama pasiekti šių rezultatų:

1. LIMIS sistemą įdiegti papildomai dar 2 respublikiniuose muziejuose (Lietuvos geologijos ir Lietuvos švietimo istorijos);
2. realizuoti LIMIS projekto inicijavimo etape nenumatytus LIMIS sistemos funkcionalumus:
2.1. sukurti „Literatūros šaltinių duomenų bazę“;
2.2. sudaryti galimybę LIMIS viešose prieigose (portale ir muziejų elektroninių katalogų viešose prieigose) viešinti ne tik muziejuose saugomus eksponatus, bet ir kitas vertybes: informaciją apie muziejų archyvuose, fototekose, audiotekose, videotekose, bibliotekose kaupiamus ir saugomus kultūros paveldo objektus;
2.3. sudaryti galimybę informaciją apie muziejų archyvuose, fototekose, audiotekose, videotekose, bibliotekose kaupiamus ir saugomus kultūros paveldo objektus teikti ir į kitas duomenų bazes;
3. sukurti papildomą elektroninę paslaugą – „Elektroninis muziejų ir ekspozicijų gidas („E-gidas“)“; šia paslauga visuomenė galės naudotis LIMIS portale, muziejų elektroninių katalogų viešose prieigose ir mobiliomis priemonėmis (mobiliaisiais išmaniaisiais telefonais, planšetiniais kompiuteriais, audiogidais).

Elektroninė paslauga „Elektroninis muziejų ir ekspozicijų gidas („E-gidas“)“ (išsamiai):

2013 m. LIMIS sistemoje realizuojant elektroninę paslaugą „Elektroninis muziejų ir ekspozicijų gidas („E-gidas“) planuojama atlikti šias veiklas:
1. sukurti šiam LIMIS sistemos funkcionalumui realizuoti reikalingą programinę įrangą;
2. 30-yje labiausiai visuomenės lankomų muziejų ekspozicijų, kurios veikia nacionaliniuose ir respublikiniuose muziejuose, įdiegti audiogido paslaugas;
3. visose minėtose 30-yje muziejų ekspozicijų atrinkti po 30 vertingiausių, lankytojų dėmesio labiausiai vertų eksponatų, juos suskaitmeninti, duomenis apie juos suvesti į LIMIS sistemą, aprašus susieti su skaitmeninėmis bylomis ir šiuos duomenis paviešinti;
4. LIMIS sistemoje pateiktos informacijos apie ekspozicijose esančius kultūros paveldo objektus pagrindu sukurti el. gidams reikalingą turinį (audiogidų vadovų tekstus lietuvių, anglų ir kurčiųjų lietuvių gestų kalba, sukurti šių tekstų skaitmeninius garso ir vaizdo įrašus ir apie kiekvieną minėtą eksponatą parengti tekstus, kuriuos bus galima perskaityti naudojantis Qr Code atpažinimo programa);
5. nupirkti ir muziejams patikėjimo teise perduoti audiogidų paslaugai realizuoti reikalingą techninę įrangą – kiekvienai ekspozicijai, kurioje bus diegiamos „E-gido“ paslaugos, po 1 audiogidą, skirtą ekskursijų grupėms, ir po 2 audiogidus, skirtus individualiam naudojimui, bei po 1 Qr Code simbolių skaitytuvą.

Kuriant elektroninės paslaugos „Elektroninis muziejų ir ekspozicijų gidas“ (E-gidas) programinę įrangą, bus sukurta mobiliesiems įrenginiams (išmaniesiems telefonams ir planšetiniams kompiuteriams) skirta programa-aplikacija „E-gidas“ (Android operacinė sistema) ir ji patalpinta į atitinkamas parduotuves – AppStore ir GooglePlay. Programa-aplikacija „E-gidas“ suteiks galimybę mobiliaisiais telefonais, planšetiniais kompiuteriais, pasinaudojus geografiniu žemėlapiu (naudojant Google Maps sistemos platformą), peržiūrėti aktualią muziejų informaciją. Programos-aplikacijos „E-gidas“ (Android operacinė sistema) pagalba bus galima:
1. formuoti lankytinų muziejų sąrašą pagal automatiniu būdu nustatytas sistemos naudotojo koordinates arba pagal pasirinktą vietovę (Sistema naudotojui pateiks informaciją apie siūlomus aplankyti muziejus paties naudotojo nurodytu spinduliu (kilometrais);
2. gauti informaciją (teksto, garso ir vaizdo forma) apie atitinkamą muziejų, kuris buvo pasirinktas iš pasiūlytųjų sąrašo;
3. peržiūrėti į projektą įtrauktų muziejų eksponatų galerijas (ekspozicijų virtualias parodas);
4. peržiūrėti pasirinktų eksponatų skaitmeninius vaizdus ir eksponatus apibūdinančius kitus duomenis, išklausyti apie juos įgarsintą informaciją;
5. išmaniuoju telefonu nuskenavus prie atitinkamo eksponato esantį Qr Code, telefone (pagal užkoduotą nuorodą), bus pateikiamas šio eksponato aprašas, kita LIMIS informacija tekstu, garsu, vaizdu (iš „E-gidui“ paruoštos medžiagos).

II. 2013 m. sausio mėnesį muziejai pradėjo tikslinti į LIMIS sistemą iš neperspektyvių muziejų informacinių sistemų perkeltus duomenis, juos pildyti nauja informacija ir šiuos duomenis teikti į LIMIS sistemos bendramuziejinę bazę (LIMIS-C posistemį). LIMIS sistema pradėta naudoti vykdant automatizuotą eksponatų ir kitų muziejuose saugomų kultūros paveldo objektų automatizuotą apskaitą.
III. LDM filialas LM ISC LIMIS 2013 m. papildomai organizuoja darbo su LIMIS praktinius mokymus Lietuvos švietimo istorijos, Lietuvos geologijos ir kitų Lietuvos muziejų (savivaldybių, žinybinių ir kt.), kurie pageidauja savo darbe naudoti LIMIS, darbuotojams.
IV. Nuo 2013 m. toliau vyksta LIMIS sistemai reikalingų klasifikavimo sistemų kūrimas, sukurtų sistemų pildymas naujomis reikšmėmis, koregavimas ir kt.
V. Nuo 2013 m. sausio mėn. Lietuvos dailės muziejus vykdo LIMIS sistemos administravimo, valdymo veiklas, kurios numatytos LIMIS projekto finansavimo-administravimo sutartyje.
VI. 2013–2014 m. pagal LIMIS sistemos sukūrimo ir įdiegimo muziejuose paslaugos pirkimo sąlygas muziejuose LIMIS sistemos sukūrimo ir įdiegimo paslaugas teikę tiekėjai vykdo LIMIS sistemos palaikymo ir priežiūros darbus (taisomos pastebėtos LIMIS klaidos, atliekami didelių sąnaudų nereikalaujantys LIMIS sistemos pakeitimai, kurių poreikis paaiškėjo LIMIS sistemos eksploatacijos metu). Šiems darbams paslaugos tiekėjai 2013–2014 m. turi skirti iki 10 proc. pradinių LIMIS sukūrimo valandų kasmet.
VII. 2013–2017 m. pagal LIMIS sistemos sukūrimo ir įdiegimo muziejuose paslaugos pirkimo sąlygas muziejuose LIMIS sistemos sukūrimo ir įdiegimo paslaugas teikę tiekėjai vykdo LIMIS sistemos sukurtų funkcionalumų garantinės priežiūros darbus.

 

Informaciją parengė projekto vadovė Danutė Mukienė

 

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

Tinklalapis atnaujintas 2013.07.11