Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

 

Lietuvos dailės muziejaus strateginė veikla 2006 m.
 
Lietuvos dailės muziejus yra Kultūros ministerijos įsteigta nacionalinė kultūros institucija, kuri kaupia, saugo, tyrinėja, konservuoja, restauruoja ir populiarina nacionalinės svarbos dailės kūrinius bei kitas nacionalines kultūros vertybes ir jas visuomenei rodo pastoviose ekspozicijose bei parodose, kurios įrengtos ir atnaujinamos muziejaus padaliniuose – Taikomosios dailės muziejuje, Vilniaus paveikslų galerijoje, Radvilų rūmuose, Lietuvos nacionalinėje dailės galerijoje (rekonstruojama), Palangos gintaro muziejuje, Prano Domšaičio galerijoje, Laikrodžių muziejuje (Klaipėda), Juodkrantės parodų salėje. Visiems Lietuvos muziejams dailės kūriniai ir kitos kultūros vertybės konservuojami ir restauruojami Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centre.
Kaip nacionalinė kultūros institucija muziejus atlieka Lietuvos Respublikos muziejų ir juose esančių rinkinių metodinio apsaugos, apskaitos, eksponavimo ir tyrimo centro funkcijas, prisideda prie muziejų darbuotojų tobulinimosi programų rengimo ir vykdymo, dalyvauja kartu su Kultūros ministerijos atstovais kontroliuojant kitų muziejų veiklą ir juose esančių rinkinių apskaitą bei apsaugą, kaupia informaciją apie savo rūšies Lietuvos Respublikos muziejuose esančius rinkinius, kaupia informaciją apie savo rūšies muziejines vertybes, išvežtas iš Lietuvos, taip pat apie Lietuvos kultūros vertybes užsienyje, padeda rengti muziejų veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektus, rengia muziejų kompiuterizuotos apskaitos programas, kartu su švietimo įstaigomis rengia ir vykdo muziejines moksleivių mokymo programas, vykdo parodų, švietimo ir tyrimo veiklą visoje Lietuvoje - talkina valstybiniams, regioniniams, savivaldybių bei nevalstybiniams muziejams, kitoms kultūros palikimą aktualinančioms institucijoms. Nacionalines dailės vertybes muziejus eksponuoja užsienyje, įgyvendindamas dvišalio ir daugiašalio kultūrinio bendradarbiavimo projektus. Saugomus rinkinius, ekspozicijas ir parodas pristato muziejaus parengiamuose ir išleidžiamuose kataloguose, studijose, albumuose, metraščiuose, vadovuose bei elektroniniuose leidiniuose – Lietuvos muziejų portale www.muziejai.lt,  svetainėse www.ldm.lt, www.pgm.lt; www.tdaile.lt www.tradicija.lt.
2007 m. sausio 1 d. Lietuvos dailės muziejuje buvo sukaupta ir saugoma 218.984 vnt.
eksponatų. Per 2006-uosius metus įsigyti 736 nauji eksponatai. Įgyvendinant specialiąją muziejaus ekspozicijų ir saugyklų apsaugos, techninio aprūpinimo ir priežiūros programą, dalis saugyklų perkelta į mažesnius plotus, kur įrengta moderni įranga
2006 m. muziejuje surengtos 82 parodos ir 237 kultūros renginiai, muziejuje pabuvojo 161 176 lankytojai. Parengta spaudai ir išleista 14 katalogų ir knygų, įgyvendintos Įvykdytos 67 edukacinės programos.
Rengiantis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų ekspozicijos sukūrimui, buvo atrinktos ir įsigytos 83 vertybės, konservuoti ir restauruota 97 vnt. eksponatai, surengtos 4 parodos, iš jų dvi tarptautinės. Dalyvauta rengiant dar 3 parodas, surengti 5 seminarai ir 1 tarptautinė mokslinė konferencija, išleista 11 leidinių, parengtos 88 raštiškos ekspertinės išvados (83 įsigytoms ir 5 numatytoms vertybėms), surengtos 3 konsultacijos su ekspertais, įgyvendinta 17 edukacinių programų ciklų.
2006 m. surengtos mosklinės konferencijos: tarptautinė mokslinė konferencija „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai ir jų atkūrimas europinės patirties kontekste“ (2006 m. spalio 11–12 d., Taikomosios dailės muziejuje). Konferencijoje perskaityta 30 pranešimų, dalyvavo prelegentai iš 7 Europos ir Amerikos valstybių. Organizuota kartu su PTC ir ir VPD, projekto kuratoriai dr. V. Dolinskas, Ė. Striškienė; konferencija „Užmaršties dulkes nubraukus. Klaipėdos krašto visuomenės veikėjo Adomo Brako 120-ąsias gimimo metines minint“ (balandžio 6 d., Prano Domšaičio galerijoje)|. Dalyvavo 13 pranešėjų. Kuratorė K. Jokubavičienė, organizuota kartu su KU Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutu; tarptautinė konferencija „Römeriai Lietuvoje“ (rugsėjo 11 d., Radvilų rūmuose). Dalyvavo 12 pranešėjų iš Lietuvos ir užsienio. Organizavo Kultūros, filosofijos ir meno institutas, Lietuvos dailės muziejus, koordinatorės dr. J. Širkaitė ir L. Bialopetravičienė; projekto „Integralios virtualios bibliotekų informacinės sistemos sukūrimas“ pristatymo visuomenei konferencija „Lietuvos kultūros paveldas atsiveria pasauliui“, (Taikomosios dailės muziejuje). Dalyvavo 5 pranešėjai. Organizavo Lietuvos dailės muziejus kartu su Nacionaline M. Mažvydo biblioteka ir Lietuvos archyvų departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, LDM koordinatorė L. Meškelevičienė; tarptautinė konferencija „Muziejai ir dailės istorijų įvairovė“ (2006 m. spalio 20–21 d., Vilniaus paveikslų galerijoje). Dalyvavo 15 pranešėjų iš Lietuvos ir užsienio. Kuratorė dr. L. Jablonskienė.
Surengtas pirmasis tarptautinis Prano Domšaičio pleneras-seminaras, gegužės 11 d. – rugsėjo 30 d., Klaipėda–Kaliningradas, organizavo Prano Domšaičio galerija kartu su Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyriumi. Kuratorė K. Jokubavičienė.
Muziejuje 2006 m. taip pat buvo atliekamas ir kitas darbas, apie kurį išsamiai pasakojama kituose muziejaus interneto portalo http://www.ldm.lt skyriuose.
 
Vyriausybės patvirtintų kultūros projektų koncepcijų
įgyvendinimo planas 2007 m.
 
Muziejaus 2007 m. strateginis veiklos planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 24 d. nutarimu „Dėl strateginių veiklos planų patvirtinimo“ ir Kultūros ministro įsakymu. Šio plano projekte nurodyti muziejaus vykdomų programų tikslai, institucijos strateginis tikslas, efekto kriterijai:
Lietuvos dailės muziejaus misija – kaupti, saugoti, tyrinėti, restauruoti ir populiarinti nacionalinės vertės dailės kūrinius ir kitas kultūros vertybes ir jas pristatyti ekspozicijose, parodose ir publikacijose.
Lietuvos dailės muziejaus strateginis tikslas – meno vertybių išsaugojimas. Efekto kriterijai: nuolatinis rinkinių papildymas, eksponatų įsigijimas (padidėjimas 0,5 proc.); sukauptų vertybių tyrinėjimas, eksponatų, konservavimas, restauravimas (apie 1500 vnt. per metus); rinkinių populiarinimas (didėjantis lankytojų skaičius – apie 180 tūkst.).
Programos pavadinimas
Tikslas
2007 m. planas
Muziejaus rinkinių kaupimas, saugojimas, populiarinimas
Kaupti, saugoti, tyrinėti ir populiarinti nacionalines dailės ir kitas kultūros vertybes
Saugoti 219,6 tūkst. eksponatų
 
 
Konservuoti ir restauruoti 1500 eksponatų
 
 
Įsigyti naujų kūrinių muziejaus rinkiniams;
 
 
Surengti 50 nacionalinių ir tarptautinių parodų bei 150 kitų kultūros renginių
 
 
180 tūkst. lankytojų
 
 
Išleisti 10 leidinių
 
 
Vykdyti apie 30 edukacinių programų
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų interjerų ir ekspozicijų sukūrimas, eksponatų kaupimas, išsaugojimas ir populiarinimas
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų interjerų ir ekspozicijų meno kūrinių, lituanistikos ir kitų istorijos vertybių rinkinių kaupimas, saugojimas ir populiarinimas
Atrinkti ir įsigyti apie 70 lituanistinių vertybių ir kitų meno kūrinių
 
 
Organizuoti 3 parodas ar jų atnaujinimus
 
 
Išleisti 5 leidinius
 
 
Organizuoti apie 50 nacionalinių ir tarptautinių kūrinių ekspertizių ir konsultacijų
Specialioji muziejaus ekspozicijų ir saugyklų apsaugos, techninio aprūpinimo ir priežiūros programa
Užtikrinti muziejaus ekspozicijų, saugyklų apsaugą, jų techninį aprūpinimą bei priežiūrą
Užtikrinti 3818 kv. m. ploto saugyklų veikimą ir apsaugą
 
 
Užtikrinti 8415 kv. m. ekspozicijų ir parodų salių veikimą ir apsaugą
1. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų interjerų atkūrimo ir pritaikymo reprezentacinėms, muziejinėms ir edukacinėms reikmėms programos įgyvendinimas (vykdomas Kultūros ministro 2005-02-18 įsakymas Nr.ĮV-55 „Dėl Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimo ir paskirties koncepcijos įgyvendinimo“, kuriuo muziejui pavesta „parengti ir įgyvendinti atstatomų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų interjerų atkūrimo ir pritaikymo reprezentacinėms, muziejinėms ir edukacinėms funkcijoms programą, vykdyti valdovų rūmų interjerų ir ekspozicijų sukūrimui reikalingų kultūros ir meno vertybių paieškas, jų įsigijimo, kaupimo ir laikino saugojimo funkcijas, planuoti ir įsigyti šių vertybių eksponavimui atkurtuose valdovų rūmuose specialiai pritaikytą ekspozicinę įrangą“).
Darbus, koordinuojant direktoriui R. Budriui, atlieka LDK valdovų rūmų interjerų ir ekspozicijų skyrius (vedėjas dr. V. Dolinskas), bendradarbiaudamas su Pilių tyrimo centru „Lietuvos pilys“, Projektavimo ir restauravimo instituto architektų grupe, Valdovų rūmų paramos fondu bei kitais partneriais Lietuvoje ir užsienyje. Pagrindiniai numatomi darbai:
a) 2007 m. pradžioje pristatyti svarstymams 2006 m. pabaigoje parengtą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų interjerų atkūrimo ir pritaikymo reprezentacinėms, muziejinėms ir edukacinėms funkcijoms programą; ją pateikti patvirtinti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimo ir paskirties klausimų komisijai (pirmininkas Prezidentas A. Brazauskas), toliau rengti konkrečius Valdovų rūmų interjerų atkūrimo ir ekspozicijų įrengimo planus;
b) Reorganizuoti LDK valdovų rūmų interjerų ir ekspozicijų skyrių į filialą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, planuoti būsimos VR administracinės struktūros veiklos kryptis;
c) Tęsti taikomųjų tyrimų programą;
c) Tęsti Valdovų rūmų istorinių kultūros ir meno vertybių rinkinio formavimą (priklausomai nuo finansavimo - įsigyti apie 50 vertybių bei organizuoti 5-8 vertybių atrankos ir įsigijimo ekspedicijas į užsienio valstybes), Pradėti VR radinių rinkinio (daugiau nei 300 000 vienetų), esančio Pilių tyrimo centro „Lietuvos pilys“ priežiūroje, inventorinimą pagal muziejinius reikalavimus;
d) Tęsti Europos valstybių valdovų rūmų pristatymo programą (surengti 3–4 susitikimus su Europos šalių istorinių rezidencijų vadovais, ekspertais), taip pat koordinuoti LDM bendradarbiavimo sutarties su Vavelio karališkąja pilimi įgyvendinimą.
2. Lietuvos nacionalinės dailės galerijos koncepcijos įgyvendinimo programos bei jos detalaus plano parengimas, patvirtinimas ir įgyvendinimas (vykdomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimas Nr. 1430 „Dėl Lietuvos nacionalinės dailės galerijos koncepcijos patvirtinimo”).
Darbus koordinuoja O. Antanavičienė, direktoriaus pavaduotoja investicinėms programoms, L. Bialopetravičienė, direktoriaus pavaduotoja mokslui, L. Meškelevičienė, direktoriaus pavaduotoja rinkiniams – vyriausioji fondų saugotoja, vykdo Lietuvos nacionalinės dailės galerijos vedėja dr. L. Jablonskienė, Šiuolaikinės dailės informacijos centras (vedėja dr. R. Pileckaitė), Rinkinių apskaitos, tyrinėjimo ir saugojimo centras (vedėja L. Sazonova);
3. Įgyvendinant Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepciją (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimas Nr. 933), kartu su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka ir Archyvų departamentu tęsti projektą „Integrali virtuali bibliotekų informacinė sistema“ (koordinuoja direktoriaus pavaduotoja rinkiniams, vyriausioji fondų saugotoja L. Meškelevičienė);
4ietuvos dailės muziejaus Liaudies meno tyrimo centro veiklos programos įgyvendinimas (vykdomos priemonės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 birželio 19 d. nutarime Nr. 793 „Dėl etninės kultūros plėtros valstybinės programos patvirtinimo“). Darbus atlieka Rinkinių apskaitos, tyrinėjimo ir saugojimo centras (vedėja L. Sazonova) ir Liaudies meno tyrimo centras (vedėjas P. Marcinkevičius).

 

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

Tinklalapis atnaujintas 2011.08.11