Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
Neįgaliesiems     English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

 Lietuvos dailės muziejaus rinkinių katalogai

Lietuvos XX a. menininkai, kurių tapybos darbų Lietuvos dailės muziejus buvo įsigijęs iki 1996 m.

(1996 m. Vilniuje išleisto katalogo elektroninė versija)

 

Pavardė, vardas

A 

Abramavičius Kazimieras

Aleknavičius Juozas

Aleksandravičius Petras

Algminas Arvydas

Aliukas Artūras

Alpertas Naumas

Anikėnas Vytautas

Anikinas Povilas

Antanavičius Valentinas

Arlauskaitė Gražina

Armonas Svajūnas

Arulis Jonas

B

Bagdonavičiūtė Jūratė

Bagdžius Arvydas

Bakšys Viktoras

Balinskas Romualdas

Baltrūnas Jurijus

Banaitis Juozas

Banaitis Vytautas

Bandorius Faustas

Banytė Angelina

Barisaitė Laima

Bartkevičius Ričardas

Bartnikaitė - Spindler Milda

Bartninkaitė-Beinaravičius Antanas

Benešiūnienė - Stabrauskaitė leva

Bernotaitis Bronius

Beržanskis Klausutis Henrikas

Bespalova Marija

Bialopetravičius Vytenis

Bičiūnas Rimas Zigmas

Biguzas Algimantas

Bindler - Danilova Izabelė

Bogdanas Konstantinas (jaunesnysis)

Brazdžionienė - Kerr llona

Budriūnaitė Judita

Budrys Ignas

Buivydas Rimantas Tomas

Bulaka Mečislovas

Buračas Jonas

C 

Chvolesas Rafaelis

Ciplijauskas Vytautas

Cukermanas Eugenijus Antanas

Cvirkienė Marija

Č 

Čeičytė Juzefa

Čepėnas Julius

Čeponis Jonas

Čiuplys Jeronimas

D

Dagys Jokūbas

Dalinkevičius Romualdas

Daniliauskas Jonas

Danilovas Jurijus

Danys Petras

Dargis Alfonsas

Daškova Natalija

Dereškevičius Kostas

Didžiokas Vladas

Didžiokienė Barbora

Dilka Vincas

Dobkevičius Povilas

Dombrovskis Valerijus

Domšaitis Pranas

Dobkevičiūtė-Paukštienė

Drėma Vladas

Dzikaras Audrius

Džiaukštas Silvestras

E 

Eidrigevičius Stasys

Eigirdas Vytautas

Eigminaitė - Širkienė Alvina

Eitmonaitė Milda

Elskus Albinas

F

Filistovičius Ričiardas

Fiodorovaitė Olga

G

Gabriūnas Vytautas

Gailiūnas Raimondas

Galdikas Adomas

Galinis Vytautas

Gasiūnas Jonas

Gecevičius Juozas

Gečas Vincentas

Gedminas Antanas

Gelguda Juozas

Gerlikas Pranciškus

Giedrimas Andrius

Glemžaitė Jovita

Glinskis Aniolas

Gračiovas Sergejus

Gajauskaitė - Pazukienė Emilija

Gražėnas Vaclovas

Gražys Bronius

Griežė Irena

Griškevičius Algirdas

Griušys Pranas

Grušas Bronius

Gudaitis Antanas

Gudaitis Pranas

Gudynas Pranas

Gurskis Valdas Antanas

Gutauskas Leonardas

 I 

Ibianskas Petras

Ignas Vytautas

llčiukas Vidmantas

Ivaškaitė - Dilkienė Eleonora

J

Jablonskis Osvaldas
Jacevičiūtė Bronė

Jacovskis Adomas

Jankus Linas

Janonis Gintaras Palemonas

Jansevičius Arūnas

Janulis Jonas

Janušas Česlovas

Jaroševičius Antanas

Jaskėnaitė Ingė

Jautokaitė Regina

Jazukevičius Ričardas

Jenčius Benjaminas

Jočionis Algirdas

Jokūbaitytė lrena

Jonynas Vytautas Kazimieras

Jonutis Anicetas

Juchnevičius Eduardas

Juknienė Sofija

Juodzevičius Jonas

Jurkūnas Vytautas

Jurkūnienė Eugenija

Jusionis Stasys

Jusionis Vidmantas

Juška Osvaldas

Juškienė Valerija

 K

Kabailaitė Aldona

Kabailienė Vida

Kairiūkštis Vytautas

Kalpokas Petras

Kalpokas Rimtas

Karatajus Vladas

Kariniauskaitė Genovaitė

Kasatkinas Vladimiras

Kasčiūnaitė Dalia

Kašauskas Arvydas

Katiliūtė Juzė

Katiliūtė Rūta

Katinas Leonas

Katinas Linas Leonas

Kavaliauskas Albinas

Kavaliauskas Stasys

Kazimierėnas Giedrius

Kazokas Leonardas

Keinienė Vaidilutė

Keturka Alfonsas

Kiaunė Ipolitas

Kisarauskas Vincas

Kisarauskienė Saulė

Klebanova Elžbieta

Klemka Vytautas

Kliauga Algimantas

Kmieliauskas Antanas

Kmieliauskas Jeronimas

Kontrimas Česlovas

Kosciuška Vaclovas

Krasauskas Vytautas

Kriaučiūnas Juozas

Krištopaitis Adolfas

Krivickas Atfonsas

Krukaitė Rachilė

Kubbos Eva

Kučas Antanas

Kunca Romualdas

Kuras Algimantas

Kuzminskis Jonas

 L 

Labutytė leva

Lapė Pranas

Lapienis Algimantas

Lebedytė Ramunė

Liekys Zenonas

Lingys Vytenis

Lipšicas Jakovas

Lisaitis Vladas

Liukpetris Petras

Lukštas Algirdas

Lupeikis Kęstutis

Lūšis Renatė

 M 

Mackevičius Vytautas

Mackonis Jonas

Malinauskas Edvardas

Marcinkevičius Eugenijus

Martinaitis Antanas

Martinartis Jonas

Martinėnas Raimondas

Mazūras Vitalijus

Mažeikytė Dalia

Medutytė Ada

Mergašilskis Levas

Meškaitytė Lidija

Mikalauskas Antanas

Mikėnas Algimantas

Mikėnas Juozas

Miknevičienė Rima

Mildažytė - Kulikauskienė Milda

Miliūnas Juozas

Milius – Miliauskas Jonas

Milkevičius Šarūnas

Mingilaitė - Uogintienė Bronė

Mykolaitytė Jūratė

Molnikaitė Aldona (iki 1982 m. – Griciūnaitė)

Motiejūnas Alfonsas

Motuza - Matuzevičius Boleslovas

Murinas Bronius

 N 

Naginskaitė leva

Naniševifius Kazys

Natalevifius Henrikas

Natalevičius Liudvikas

Nedzelskis Adelbertas

Nemeikšis Ričardas

Nenorta Sigitas

Nesterenka Vladimiras

Norkus Vincas

Norkutė Vida

 O 

Obcarskas Antanas

Olechnovičius Stanislovas

Ostrauskas Mečislovas

Ostrauskienė Valerija

 P 

Pakalka Arvydas

Palaima Vytautas

Panaskovas Vladimiras

Paškevičius Pranas

Paškevičius Romas

Paukštė Vygantas

Paukštienė Aušra

Pelakauskas Saulius

Peldavičiūtė - Montvydienė Ada

Percovas Michailas

Petkevičius Alvydas

Petkevičius Leonardas

Petrašiūnaitė Audronė

Petravičius Zigmas

Petrova Galina

Petrulis Algirdas

Petrulis Klaudijus

Petrulis Napoleonas

Piekuras Igoris

Piekuras Marijus

Pilipavičius Juozas Algirdas

Pilypaitienė Eugenija

Pinkevičius Vidas

Piščikas Ignas

Pleškūnienė Janina

Pociūtė Aldona

Portnovaitė Dina

Porutis Pranas

Povilaitis Vytautas

Pranckūnas Benediktas

Prancuitis Sigitas

Puipa Audrius

 R 

Račkus Jurgis

Radzevičius Romualdas

Rimkus Vytenis

Rimša Jonas

Rymeikis Leonas

Rozentalis Mauša

Rožanskaitė Marija Teresė

Rudzinskaitė-Juodzevičienė Violeta

Rūkštelė Antanas

Rūtenis Jonas

 S 

Sauka Šarūnas

Saukienė Nomeda

Savickas Augustinas

Savickas Raimundas

Sergijevičius Piotras

Silinas Aleksandras

Skačkauskas Algis

Skerstonaitė Laima

Skirutytė Aldona

Skudutis Mindaugas

Skuja Egilas

Sližys Raimundas

Smilingis Aloyzas

Sodeikienė Zita

Sokoleckis Viačeslavas

Songailaitė – Balčikonienė Regina

Stančikas Romualdas

Stankevičius Albertas

Stankevičius Algimantas

Stankevičius Romualdas

Stankūnienė Magdalena Birutė

Stankūnienė Palmyra

Stanulis Gabrielius

Stasiulevičius Aloyzas

Stasiūnas Stanislovas

Stauskas Petras

Stiško Anatolijus

Stoškienė Jolanta

Strolis Liudvikas

Surgailis Leopoldas

Survila Eugenijus

 Š 

Šalkauskas Henrikas

Šalkauskas Mikalojus

Šaltenis Arvydas

Šaltis Bonaventūra

Šatas Vytautas

Šiekštelė Algirdas

Šileika Jonas

Šimkus Alfredas

Šimonis Kazys

Šližys Balys Vladislovas

Šovyrinas Vadimas

Špakauskaitė - Dobkevičienė Janina

Šukys Antanas

Šuliauskas Alfonsas

Švažas Jonas

Švėgžda Algimantas Jonas

Šveikauskas Gintautas

Švirmickas Arvydas

 T 

Taločkienė Emilija

Tarabildienė Domicelė

Tarabildienė Valenja Vija

Tatoris Jonas

Taurinskas Algirdas

Tomau Arūnė

Trečiokartė – Žebenkienė Irena

Trefiiokas Vytautas

Tribandis Vytautas

Truikys Liudas

Trušys Algimantas Vitolis

Trušys Raimondas Juozas

Tuleikis Leonardas

Tunaitis Rimas

Tupachinas Vasilijus

 U 

Uogintaitė Gintarė

Uogintas Arūnas

Uogintas Bronius

Uogintas Bronius (jaunesnysis).

Urbaitytė Elena

Urbanavičius Eduardas

Urbonas Leonas

Ušinskas Stasys

 V 

Vaineikytė Liuda

Vaitekūnas Povilas Ričardas

Vaitys Jonas

Vaitkus Stasys

Vaitkūnas Arūnas

Valatka Donatas

Valeška Adolfas

Valius Vytautas

Vanagas Vytautas

Varašius Stepas

Varkulevičius Eugenijus

Vasiliauskas Arūnas

Vasiljevas Vasilijus

Veiverytė Sofija

Velaniškytė Eglė

Veščiūnas Albertas

Vienožinskis Justinas

Vilkauskas Romanas

Vilpišauskas Atfonsas

Vilutis Jonas

Vilutyte Nijolė

Vinciūnas Romualdas

Visockis Antanas

Vitartaitė Gražina

Vitulskis Aleksandras

Vizgirda Viktoras

Vosylius Juozas

Vozbinas Aleksandras

 Z 

Zalensienė Valerija

Zapkus Kęstutis

Zareckas Julius

Zavadskienė Elena

Zmblytė Kazė

Znamerovskis Česlovas

Zotovienė – Jonynaitė Rimgailė

 Ž 

Žekonis Bronius

Žiauberis Edmundas

Žmuidzinavičius Antanas

Žoromskis Kazimieras

Žukas Stepas

Žukas Vaidotas

 

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

Tinklalapis atnaujintas 2011.08.09